Procedura recenzowania i informacje dla Autorów

Gdańsk, dnia 18.01.2011 r.

Regulamin recenzowania opracowań publikowanych

w „Z zagadnień zabezpieczenia społecznego”

 1. Autor nadsyłając opracowanie do publikacji akceptuje niniejszy regulamin.
 2. Dla oceny każdego opracowania Redaktor Naukowy po zasięgnięciu opinii odpowiedniego członka Komitetu Redakcyjnego (redaktora tematycznego)  wyznacza  co  najmniej  dwóch  niezależnych recenzentów spoza Uniwersytetu Gdańskiego i jednostki, przy której afiliowany jest autor pracy.
 3. W przypadku opracowań powstałych w języku innym niż polski, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 4. Lista recenzentów publikowana jest on-line  na: prawo.ug.edu.pl/zagadnienia.
 5. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (ang. double-blindreview process).
 6. Również nazwiska recenzentów dla poszczególnych numerów rocznika nie są ujawniane.
 7. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia opracowania do publikacji lub jego odrzucenia.
 8. Opracowanie  odrzuca  się,  jeżeli  nie  spełnia  podstawowych standardów pracy naukowej z dziedziny prawa zabezpieczenia społecznego, a w szczególności:
  a) nie ma charakteru naukowego,
  b) nie potwierdza chociażby ugruntowanej wiedzy ogólnej autora z zakresu prawa zabezpieczenia społecznego,
  c) zawiera istotne błędy merytoryczne,
  d) nie uwzględnia aktualnego stanu prawnego,
  e) pomija rozwiązania międzynarodowe i europejskie,
  f) w sposób rażący narusza wymagania formalne, o których szczegółowo na naszej stronie,
  g) stanowi plagiat (patrz też zakładka: Procedury anty-ghostwriting, adres on-line jw.)
 9. W przypadku pozytywnych recenzji zawierających uwagi krytyczne decyzja o dopuszczeniu do opublikowania może być uwarunkowana naniesieniem przez autora określonych zmian w opracowaniu.
 10. Autora informuje się o konkluzji recenzji, i ewentualnie o wymaganych zmianach.
 11. Decyzję o dopuszczeniu opracowania do publikacji podejmuje na podstawie recenzji i po zasięgnięciu opinii odpowiedniego członka Komitetu Redakcyjnego (redaktora tematycznego) Redaktor Naukowy.
 12. Autora informuje się o decyzji w sprawie publikacji.

 

Gdańsk, dnia 18.01.2011 r.

Informacje dla Autorów

„Z zagadnień zabezpieczenia społecznego”

 1. Zapraszamy do nadsyłania opracowań naukowych z zakresu prawa zabezpieczenia społecznego: artykuły, komunikaty naukowe, recenzje i glosy.
 2. Przed nadesłaniem opracowania prosimy o zapoznanie się z niniejszymi informacjami, a także: Regulaminem recenzowania oraz Procedurami anty-ghostwriting.
 3. Preferowana objętość opracowań łącznie z przypisami i spacjami:
  a) artykuł: ok. 40,60.000 znaków,
  b) komunikat naukowy: ok. 6,8.000 znaków,
  c) recenzja: ok. 15.000 znaków,
  d) glosa: ok. 10,15.000 znaków.
 4. Uprzejmie prosimy o dołączenie 5 "słów kluczy" (w języku polskim i angielskim, keywords) oraz streszczenia w języku angielskim o objętości od 100 do 150 słów.
 5. Opracowanie należy nadesłać w postaci elektronicznej w formacie .doc lub .docx na adres e-mail: a.wypych@prawo.ug.edu.pl
 6. Uprzejmie prosimy, aby nadsyłane opracowania spełniały przyjęte w środowisku naukowym standardy formalne (por. np. Szczegółowe zalecenia edytorskie dla Autorów przyjęte przez miesięcznik Państwo i Prawo, dostępne na stronie http://www.panstwoiprawo.pl/zalecenia_pip_2010.pdf).
 7. Publikacja w „Z zagadnień...” jest nieodpłatna.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 20. Marzec 2014 - 16:10; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: piątek, 21. Marzec 2014 - 10:17; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła