Procedury anty-ghostwriting

Gdańsk, dnia 18.01.2011 r.

Procedury anty-ghostwriting

„Z zagadnień zabezpieczenia społecznego”

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).
Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy et cet.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.
(Źródło: Wytyczne dotyczące przeciwdziałania zjawiskom „ghostwriting” i „guest autorship”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

1.Zgodnie z definicjami przyjętymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pojęcie „ghostwriting” obejmuje zjawisko wnoszenia istotnego wkładu w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia je go roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Przyjęta przez Ministerstwo definicja „guest authorship” (inaczej: „honorary authorship”) oznacza sytuację, w której udział danej osoby przy powstaniu publikacji jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest ona autorem/współautorem publikacji.
2.Redakcja „Z zagadnień...” dokłada wszelkich starań, aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting” oraz „guest authorship”, w szczególności poprzez:

   1.Zamieszczenie w Informacjach dla autorów odesłania do niniejszych procedur i stawiany Autorom wymóg zapoznania się z nimi przed złożeniem opracowania do Redakcji.
   2.Wymóg, aby Autorzy w formie oświadczenia deklarowali:

  • samodzielność opracowania lub ewentualnie ujawniali wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji),
  • źródła finansowania publikacji, ewentualny wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (tzw. „financial disclosure”),
  • przy opracowaniach współautorskich – w miarę możliwości szacunkowy (w %) wkład pracy poszczególnych autorów,

3.Redakcja monitoruje nadsyłane publikacje w aspekcie rzetelności i zgodnością z zasadami etyki w nauce.
4.Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej i naruszania zasad etyki w nauce.
5.W razie stwierdzenia nierzetelności naukowej lub naruszenia zasad etyki w nauce Redakcja poinformuje odpowiednie instytucje.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 20. Marzec 2014 - 15:31; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: czwartek, 20. Marzec 2014 - 15:47; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła