PRAWO jednolite (magisterskie) - niestacjonarne ZAOCZNE

Sesja podstawowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru zimowego**)

od 17 stycznia 2022 do 30 stycznia 2022

** W okresie od dnia 17 stycznia 2022 r. do dnia 30 stycznia 2022 r. egzaminy i zaliczenia mogą być przeprowadzane w trakcie zajęć dydaktycznych, pod warunkiem:
1) zrealizowania do dnia planowanego egzaminu lub zaliczenia w całości treści programowych danego przedmiotu określonych w programie studiów;
2) uzyskania przez osobę przeprowadzającą egzamin lub zaliczenie zgody dziekana na przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w tym okresie;
3) uzyskania pozytywnej opinii wydziałowej rady samorządu studentów albo wydziałowej rady doktorantów w  sprawie przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia w tym okresie.

 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
17/01/2022 18/01/2022 19/01/2022 20/01/2022 21/01/2022 22/01/2022 23/01/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
24/01/2022 25/01/2022 26/01/2022 27/01/2022 28/01/2022 29/01/2022 30/01/2022

 

Sesja podstawowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
31/01/2022 1/02/2022 2/02/2022 3/02/2022 4/02/2022 5/02/2022 6/02/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
7/02/2022 8/02/2022 9/02/2022 10/02/2022 11/02/2022 12/02/2022 13/02/2022

 

Sesja poprawkowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego)

od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
21/02/2022 22/02/2022 23/02/2022 24/02/2022 25/02/2022 26/02/2022 27/02/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
28/02/2022 1/03/2022 2/03/2022 3/03/2022 4/03/2022 5/03/2022 6/03/2022

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.

1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:
1) prodziekan, albo
2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów
– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.
Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.

3. Na danym roku studiów:
1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;

2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.
Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.

4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

 

PRAWO jednolite (niestacjonarne (zaoczne))

I rok semestr zimowy 2021/2022

(sesja podstawowa od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022)

(sesja poprawkowa od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Historia prawa

(10 ECTS)

prof. dr hab. Tadeusz Maciejewski         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Informatyka prawnicza

(4 ECTS)

dr hab. Grzegorz Wierczyński, profesor uczelni

mgr Patryk Ciurak

VACAT

        egzamin podstawowy

 

      egzamin poprawkowy

Prawo rzymskie

(4 ECTS)

dr Bartosz Szolc-Nartowski         egzamin podstawowy

 

      egzamin poprawkowy

Prawoznawstwo

(12 ECTS)

prof. dr hab. Kamil Zeidler

dr hab. Sebastian Sykuna, profesor uczelni

dr hab. Tomasz Widłak, profesor uczelni

dr Jarosław Niesiołowski

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (niestacjonarne (zaoczne))

II rok semestr zimowy 2021/2022

(sesja podstawowa od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022)

(sesja poprawkowa od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Prawo cywilne I 

(10 ECTS)

prof. dr hab. Ewa Bagińska

dr Paulina Wyszyńska-Ślufińska

   

 

  egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Prawo karne

(12 ECTS)

dr hab. Jacek Potulski, profesor uczelni         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Prawo Unii Europejskiej

(8 ECTS)

dr hab. Monika Adamczak-Retecka, profesor uczelni

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (niestacjonarne (zaoczne))

III rok semestr zimowy 2021/2022

(sesja podstawowa od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022)

(sesja poprawkowa od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

(8 ECTS)

dr Michał Miłosz         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Prawo cywilne III

(8 ECTS)

dr hab. Anna Sylwestrzak, profesor uczelni      

 

egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Prawo handlowe

(12 ECTS)

dr Grzegorz Sikorski         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (niestacjonarne (zaoczne))

IV rok semestr zimowy 2021/2022

(sesja podstawowa od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022)

(sesja poprawkowa od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Etyka prawnicza

(4 ECTS)

dr hab. Maciej Wojciechowski

dr Łukasz Kodłubański

     

 

egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Prawo morskie

(6 ECTS)

dr Magdalena Adamowicz         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Prawo pracy

(8 ECTS)

dr hab. Marcin Zieleniecki, profesor uczelni      

 

egzamin podstawowy

 

 

 

 

egzamin poprawkowy

Prawo prywatne międzynarodowe

(6 ECTS)

dr hab. Arkadiusz Wowerka, profesor uczelni         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (niestacjonarne (zaoczne))

V rok semestr zimowy 2021/2022

(sesja podstawowa od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022)

(sesja poprawkowa od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo umów konsumenckich

(4 ECTS)

dr hab. Arkadiusz Wowerka, profesor uczelni

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

(4 ECTS)

dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, profesor uczelni

mgr Monika Maśnicka

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo ubezpieczeń gospodarczych

(4 ECTS)

dr hab. Dorota Maśniak, profesor uczelni

 

 

 

  egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo ochrony środowiska w działalności gospodarczej

(4 ECTS)

prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo ubezpieczeniowe

(4 ECTS)

dr hab. Dorota Maśniak, profesor uczelni

 

 

 

  egzamin podstawowy
dr Tomasz Sowiński         egzamin podstawowy
dr hab. Dorota Maśniak, profesor uczelni         egzamin poprawkowy
dr Tomasz Sowiński         egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo zabezpieczenia społecznego

(4 ECTS)

dr Marta Zbucka-Gargas         egzamin podstawowy

 

      egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Międzynarodowe prawo karne

(4 ECTS)

dr hab. Sławomir Steinborn, profesor uczelni

dr hab. Karolina Wierczyńska

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Postępowania karne szczególne

(4 ECTS)

dr Piotr Rogoziński         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Prawo karne wykonawcze

(4 ECTS)

dr Piotr Rogoziński

dr Krzysztof Stasiak

        egzamin podstawowy

 

      egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Organizacja i funkcjonowania samorządu terytorialnego

(4 ECTS)

dr hab. Radosław Giętkowski, profesor uczelni         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Prawo ochrony środowiska w działalności gospodarczej

(4 ECTS)

prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Prawo urzędnicze

(4 ECTS)

dr Jakub Szmit         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
             
Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Specjalizacja dodatkowa - BANKI I REGULACJE BANKOWE (PUBLICZNE I PRYWATNE PRAWO BANKOWE)

Prawo bankowe

(4 ECTS)

          egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Specjalizacja dodatkowa - POSTĘPOWANIA SZCZEGÓLNE W SPRAWACH CYWILNYCH

Postępowanie cywilne w ustawach szczególnych

(4 ECTS)

          egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Specjalizacja dodatkowa - PRAWO KRYMINALNE

Prawo kryminalne państw obcych

(4 ECTS)

          egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Specjalizacja dodatkowa - PRAWO W BIZNESIE
Ekonomiczna analiza prawa i negocjacje prawnicze

(4 ECTS)

          egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Specjalizacja dodatkowa - UŻYCIE SIŁY I KONFLIKTY ZBROJNE W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM
Międzynarodowe prawo humanitarne

(4 ECTS)

          egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 25. Wrzesień 2020 - 13:42; osoba wprowadzająca: Anna Okoń Ostatnia zmiana: czwartek, 1. Lipiec 2021 - 10:47; osoba wprowadzająca: Anna Okoń