Historia Katedry

Historia Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki.

Historia Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki 1973-2014

 

Historia Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki sięga początków istnienia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Początkowo problematyką prawa karnego procesowego zajmowali się – zarówno w sensie naukowym, jak i dydaktycznym – pracownicy założonego w 1973 roku Instytutu Prawa Cywilnego i Karnego – prof. dr M. Cieślak, dr J. Grajewski i mgr S. Cora. W 1979 roku w wyniku istotnych przeobrażeń organizacyjnych i likwidacji Instytutu Prawa Cywilnego i Karnego UG utworzono Zespołową Katedrę Prawa Karnego, a w jej ramach – Zakład Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej oraz Zakład Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii. Obie jednostki funkcjonowały do 1992 roku pod kierownictwem prof. zw. dr Mariana Cieślaka, znakomitego uczonego i wielce zasłużonego organizatora jednostek organizacyjnych Wydziału z zakresu szeroko pojętego prawa karnego. Warto podkreślić, iż w tym czasie nastąpił pierwszy istotny rozwój naukowy pracowników zajmujących się prawem karnym procesowym. W 1980 roku mgr Stanisław Cora uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, zaś w 1983 roku dr Janowi Grajewskiemu Rada Wydziału UG nadała stopień naukowy doktora habilitowanego. Ogromnym wyróżnieniem dla Zakładu Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii stał się wybór w 1984 roku doc. dr hab. Jana Grajewskiego na Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, który jako pierwszy w historii Wydziału pełnił tę funkcję przez dwie kadencje do roku 1990. W latach 1979-1990 pracownikami naukowo-dydaktycznymi Zakładu Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii byli: prof. zw. dr Marian Cieślak, doc. dr hab. Jan Grajewski, dr Stanisław Cora, mgr Leszek Elas i mgr Roman Rojek.

W 1990 r. kierownictwo Zakładu Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii powierzono doc. dr hab. Janowi Grajewskiemu, który w tym samym roku został powołany na sędziego Izby Karnej Sądu Najwyższego (pełniąc ją do przejścia w stan spoczynku w roku 2000), a od 1991 roku został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego UG.

W związku z kolejnymi zmianami organizacyjnymi na Wydziale i likwidacją Zespołowej Katedry Prawa Karnego, w 1992 r. powołana została samodzielna jednostka: Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii pod kierownictwem dr hab. Jana Grajewskiego, prof. UG. W tym czasie dokonane zostały istotne zmiany kadrowe. Obok kierownika dr hab. Jana Grajewskiego, prof. UG i dr Stanisława Cory pracownikami Katedry byli mgr Agnieszka Zielińska (do 1999 r.), mgr Katarzyna Papke-Olszauskas i mgr Krzysztof Woźniewski. Druga połowa lat 90-tych to początek wzmożonego rozwoju naukowego Katedry. W 1997 roku ówczesny stan osobowy Katedry rozszerzony został o dr hab. Michała Płachtę, który rok później został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego UG. W 1998 roku dr hab. Jan Grajewski, prof. UG uzyskuje od Prezydenta RP tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Z kolei w roku 1999 do grona pracowników Katedry przyjęty zostaje mgr Sławomir Steinborn, a mgr Krzysztof Woźniewski jako pierwszy w samodzielnej historii Katedry uzyskuje na podstawie rozprawy „Wprowadzanie dowodów do procesu w polskim prawie karnym procesowym” stopień doktora nauk prawnych (recenzentami pracy byli – prof. zw. dr hab. Piotr Hofmański i prof. dr hab. Michał Płachta). Następnie stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskuje w roku 2001 na podstawie rozprawy „Wyłączenie uczestników procesu karnego” mgr Katarzyna Papke-Olszauskas (recenzentami pracy byli – prof. zw. dr hab. Edward Skrętowicz i prof. dr hab. Michał Płachta).

Wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego i przejściem prof. zw. dr hab. Jana Grajewskiego na emeryturę z dniem 1 września 2002 r. kierownikiem Katedry zostaje prof. zw. dr hab. Michał Płachta, który od 1 października 2002 r. pełni jednocześnie funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG (wcześniej w latach 1999-2002 pełnił on funkcję Prodziekana ds. naukowych). Prof. dr hab. Jan Grajewski nadal kontynuuje współpracę z Katedrą na stanowisku profesora zwyczajnego. Po rezygnacji w kwietniu 2004 r. z funkcji Dziekana WPiA i rozwiązaniu stosunku pracy z UG przez prof. Michała Płachtę, ponownie powołanym na stanowisko kierownika Katedry zostaje z dniem 1 czerwca 2004 r. prof. Jan Grajewski, który pełni je aż do śmierci w dniu 22 maja 2009 r. W 2004 roku trzecim wypromowanym doktorem w Katedrze zostaje na podstawie pracy: „Formalne porozumienie stron jako czynnik kształtujący wyrok sądu w polskim procesie karnym” mgr Sławomir Steinborn (recenzentami pracy byli – prof. zw. dr hab. Piotr Hofmański i prof. zw. dr hab. Michał Płachta). W 2008 roku na podstawie rozprawy pt. „Ułaskawienie i jego aspekty karnoprocesowe” stopień doktora nauk prawnych uzyskuje sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku mgr Piotr Rogoziński (recenzentami pracy byli – prof. zw. dr hab. Andrzej Murzynowski i prof. dr hab. Ryszard A. Stefański), który z dniem 1 marca 2009 r. zostaje zatrudniony w Katedrze na stanowisku adiunkta w wymiarze ½ etatu. Z dniem 1 października 2009 roku kierownictwo Katedry powierzone zostaje uchwałą Rady Wydziału WPiA UG dr hab. Wojciechowi Cieślakowi, prof. UG, a na stanowisku asystenta zatrudniony zostaje mgr Łukasz Cora.

Działalność naukowo-badawcza pracowników Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii zaowocowała wieloma cennymi publikacjami z zakresu procedury karnej, stanowiącymi niejednokrotnie pionierskie ujęcie węzłowych zagadnień procedury karnej, które po dzień dzisiejszy należą do kanonu literatury z zakresu prawa karnego procesowego.   Zainteresowania naukowo-badawcze pracowników Katedry są bardzo szerokie, obejmując znaczną część węzłowych zagadnień procedury karnej. Spośród najważniejszych publikacji w historii Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii bez wątpienia na szczególną uwagę zasługuje wybitne dzieło autorstwa prof. zw. dr Mariana Cieślaka pt” Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne” (3 wydania, ostatnie – PWN Warszawa 1984), będące jednym z najbardziej uznanych i najczęściej powoływanych w nauce opracowań z zakresu prawa karnego procesowego. Mając na uwadze rozwój naukowy pracowników Katedry do istotnych publikacji monograficznych zaliczyć niewątpliwie należy nagrodzone w konkursie redakcji „Państwa i Prawa” na najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne rozprawę habilitacyjną Jana Grajewskiego „Ściganie na wniosek w polskim procesie karnym (Wyd. UG, Gdańsk 1982) oraz nagrodzoną w tymże konkursie I nagrodą indywidualną Ministra Sprawiedliwości za pracę szczególnie przydatne dla wymiaru sprawiedliwości pracę doktorską Stanisława Cory „Zwrot sprawy do uzupełnienia postępowania przygotowawczego w polskim procesie karnym”, opublikowaną następnie w 1987 r. przez Wydawnictwo Prawnicze. Spośród wielu prac naukowych opublikowanych przez pracowników Katedry na uwagę szczególną zasługują prace o charakterze monograficznym: K. Woźniewski, Inicjatywa dowodowa w polskim prawie karnym procesowym (Wyd. Fundacja Gospodarcza, Gdynia 1999), S. Steinborn, Porozumienia w polskim procesie karnym. Skazanie bez rozprawy i dobrowolne poddanie się karze (KW Zakamycze, Kraków 2005), K. Papke-Olszauskas, Wyłączenie uczestników procesu karnego (Wyd. UG, Gdańsk 2007) i P. Rogoziński, Instytucja ułaskawienia w prawie polskim (Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2009). W zakresie problematyki międzynarodowej współpracy w sprawach karnych istotne znaczenie mają trzy monografie prof. M. Płachty, które ukazały się w okresie, gdy był pracownikiem Katedry: Kidnaping międzynarodowy w służbie prawa (Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000), Przekazywanie skazanych między państwami (KW Zakamycze, Kraków 2003) i Międzynarodowy Trybunał Karny (KW Zakamycze, Kraków 2004).

Ponadto pracownicy Katedry przygotowali kilka opracowań o charakterze dydaktycznym, których celem było stanowienie pomocy w konwersatoriach i seminariach z zakresu prawa karnego procesowego. W tym zakresie należy wspomnieć o dwutomowym opracowaniu: J. Grajewski, P. Rogoziński, S. Steinborn, Kodeks postępowania karnego. Objaśnienia dla studentów, (Wyd. Zakamycze, Kraków 2005) oraz podręczniku dla studentów administracji autorstwa Krzysztofa Woźniewskiego, Prawo karne procesowe. Zarys instytucji (Wyd. UG, 2 wydania – 2005 i 2009 r.). Spośród pozycji przeznaczonych dla studentów mających na celu ich aktywizację podczas zajęć ćwiczeniowych na szczególną uwagę zasługują Prawo karne procesowe. Podręcznik do ćwiczeń, Gdańsk 2004 autorstwa K. Papke-Olszausas, S, Steinborna i K.Woźniewskiego oraz K. Papke-Olszauskas, Prawo karne Procesowe, Gdańsk 1996, a także przygotowany pod redakcją J. Grajewskiego wspólnie z K. Papke, A. Zielińską i K. Woźniewskim, Wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego do nauki prawa karnego procesowego za lata 1970-1995, Gdańsk 1996, stanowiący kontynuację wydanego w 1980 r. opracowania J. Grajewskiego, Wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego do nauki prawa karnego procesowego za lata 1970 – 1978 wraz z uwagami i wskazówkami bibliograficznymi (Wyd. UG).        

Do naukowych osiągnięć należą niewątpliwie opracowywane przez prof. J. Grajewskiego komentarze do kodeksów postępowania karnego z 1969 r. (wspólnie z E. Skrętowiczem; 3 wydania – 1993, 1995 i 1996 r.) oraz do kodeksu postępowania karnego z 1997 r. (wspólnie z L.K. Paprzyckim – 2000 r., L.K. Paprzyckim i M. Płachtą – 2003 r. oraz L.K. Paprzyckim i S. Steinbornem – 2 wydania 2006 i 2010 r.). Do znaczących prac należy również podręcznik prof. J. Grajewskiego, Przebieg procesu karnego (C.H. Beck, Warszawa 2001, 2004, 2005, 2008) oraz opracowanie zespołowe pracowników Katedry: J. Grajewski, K. Papke-Olszauskas, S. Steinborn, K. Woźniewski, Prawo karne procesowe. Część ogólna, (C.H. Beck, Warszawa 2007, 2009). Oprócz powyższych pozycji publikacje pracowników Katedry obejmowały problematykę prawną immunitetu parlamentarnego, odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, dowodów w procesie karnym oraz szczegółowe ustosunkowanie się do rozwiązań ustawowych i ocen doktrynalnych związanych z licznymi zmianami ustawowymi z zakresu prawa karnego procesowego. Obecnie do węzłowych tematów badawczych realizowanych przez pracowników Katedry należą zagadnienia prawidłowości czynności procesowych, prawomocności części orzeczenia, odpowiedzialności dyscyplinarnej, zatrzymania osoby w polskim procesie karnym, postępowania w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych oraz europejskiego prawa karnego procesowego.   

Stypendia naukowe i staże zagraniczne w Instytucie Maxa Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Karnego we Freiburgu (Niemcy) odbyli: prof. dr hab. Jan Grajewski (1979-1980, 1988 i 2005), dr Stanisław Cora (1985-1987) i dr Sławomir Steinborn (2007-2009). Do międzynarodowego stowarzyszenia prawa karnego (AIDP) należą: dr S. Cora, dr S. Steinborn i dr K. Woźniewski, zaś dr S. Cora i dr S. Steinborn są również członkami Societas Humboldtiana Polonorum.

Działalność Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki uległa w latach 2010-2014 istotnym przeobrażeniom kadrowym i instytucjonalnym. W omawianym okresie czasu aktywność naukowa pracowników zaowocowała wieloma cennymi dla rozwoju nauki procesu karnego publikacjami. Do najważniejszych spośród nich zaliczyć należy rozprawy habilitacyjne dr. Krzysztofa Woźniewskiego, Prawidłowość czynności procesowych w polskim procesie karnym (Wyd. UG 2010) oraz dr. Sławomira Steinborna, Prawomocność części orzeczenia w procesie karnym (Wolters Kluwer 2011). Spośród wielu prac naukowych opublikowanych przez pracowników Katedry na szczególną uwagę zasługują opracowania: K. Woźniewskiego, Postępowanie w sprawach o czyny zabronione w sferze zbiorowego prawa pracy (w:) J. Unterschutz, K. Woźniewski, Czyny zabronione w sferze zbiorowego prawa pracy, Elbląg 2011 i S. Steinborna, Ewolucja zasad współpracy karnej na obszarze Europy (w:) Europejskie prawo karne, red. A. Grzelak, M. Królikowski, A. Sakowicz, C.H.Beck 2012 , Poland (w:) Towards a Prosecutor for the European Union, Volume 1. A Comparative Analysis, red. K. Ligeti (wspólnie z C. Nowak), wyd. Hart Publishing, Oxford 2012 oraz w cz. 2 III Tomu Systemu Prawa Karnego Procesowego, rozdziału 36 dot. zasad międzynarodowej i europejskiej współpracy sądowej w sprawach karnych (wyd. LexisNexis Warszawa 2014 ).

Do naukowych osiągnięć należy niewątpliwie opracowanie kolejnych wydań dwutomowego ”Gdańskiego” Komentarza do kodeksu postępowania karnego - L.K. Paprzycki, J. Grajewski, S. Steinborn (wyd. Wolters Kluwer 2010 i 2013 r.), wznowienie podręcznika autorstwa Prof. J. Grajewskiego, Przebieg procesu karnego (wydanie piąte, C.H. Beck, Warszawa 2012) oraz zespołowego opracowania przez pracowników Katedry kolejnego wydania podręcznika akademickiego Prawo karne procesowe. Część ogólna, (wydanie trzecie, C.H. Beck, Warszawa 2011). Ponadto pracownicy Katedry przygotowali kilka opracowań o charakterze dydaktycznym, których celem było stanowienie pomocy w konwersatoriach i seminariach z zakresu prawa karnego procesowego. W tym zakresie należy wspomnieć o opracowaniach Prawo karne procesowe. Pytania. Kazusy. Tablice, red. S. Steinborn (C.H. Beck 2010 i 2011) i Leksykon Prawa Karnego Procesowego, pod red. W. Cieślaka i K. Woźniewskiego (C.H. Beck 2012) oraz podręczniku autorstwa K. Woźniewskiego dla studentów administracji, Prawo karne Procesowe. Zarys Instytucji (Wyd. UG 2009 i 2013).

W tym czasie nastąpił istotny rozwój naukowy pracowników zajmujących się prawem karnym procesowym. Dr Krzysztof Woźniewski uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 10 października 2011 r. na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem Prawidłowość czynności procesowych  w polskim procesie karnym (recenzentami w przewodzie byli Profesorowie P. Hofmański, I. Nowikowski, S. Stachowiak i K. Zgryzek) uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Z kolei uchwałą z dnia 18 czerwca 2012 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji nadała na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem Prawomocność części orzeczenia w procesie karnym (recenzentami w przewodzie byli Profesorowie P. Hofmański, P. Kruszyński, T. Grzegorczyk i R. Kmiecik)  dr. Sławomirowi Steinbornowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. Co się zaś tyczy promocji doktorskich jakie miały miejsce w Katedrze, to uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 21 października 2013 r. stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt. Zatrzymanie osoby w polskim procesie karnym (promotor prof. W. Cieślak, recenzenci: Prof. S. Steinborn i Prof. R.A. Stefański) uzyskał mgr Łukasz Cora. Zaś w roku 2014 uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 29 września stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt. Orzekanie reformatoryjne w instancji odwoławcze w polskim procesie karnym (promotor prof. S. Steinborn, recenzenci: Prof. P. Hofmański i Prof. K. Woźniewski) uzyskał mgr Maciej Fingas.

W roku akademickim 2013/2014 w wyniku przeobrażeń organizacyjnych i utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji nowego kierunku studiów Kryminologia, zmieniono nazwę dotychczasowej Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii na Katedrę Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki. W ramach jej struktury wyodrębniono Zakład Kryminalistyki i Prawa Dowodowego (utworzony w wyniku przekształcenia dotychczasowej samodzielnej Pracowni Kryminalistyki), którego kierownictwo powierzono dr hab. Krzysztofowi Woźniewskiemu, prof. UG. Obie jednostki funkcjonowały do października 2014 roku pod kierownictwem dr hab. Wojciecha Cieślaka, prof. UG.  Z dniem 1 października 2014 r. kierownikiem Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki został dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG.  

Ogromnym wyróżnieniem nie tylko dla Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki, ale całej społeczności Wydziału Prawa i Administracji UG stało się powołanie w dniu 10 grudnia 2013 r. dr hab. Sławomira Steinborna, prof. UG na członka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości na kadencję 2013-2017. O randze i pozycji gdańskiej Katedry w nauce procesu karnego świadczy również powierzenie Prof. Steinbornowi i Prof. Woźniewskiemu redakcji Tomu XII Systemu Prawa Karnego Procesowego dotyczącego problematyki postępowania odwoławczego, którego wydanie planuje wydawnictwo Wolters Kluwer.  

Spośród uzyskanych nagród i wyróżnień pracowników Katedry na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż decyzją sądu konkursowego obradującego pod przewodnictwem sędziego Sądu Najwyższego Jacka Gudowskiego, monografia „Prawomocność części orzeczenia w procesie karnym" autorstwa dr hab. S. Steinborna, prof. UG wygrała IV edycję prestiżowego konkursu „Przeglądu Sądowego" na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości wydaną w 2011 roku. W roku 2012 indywidualną nagrodę JM Rektora UG za książkę Czyny zabronione w sferze zbiorowego prawa pracy, Elbląg 2011, Wydawnictwo PWSZ w Elblągu (autorstwo części II pt.   Postępowanie w sprawach o czyny zabronione w sferze zbiorowego prawa) uzyskał dr hab. Krzysztof. Woźniewski, prof. UG.

 Ponadto Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki była dwukrotnie organizatorem konferencji naukowych z zakresu postępowania karnego o zasięgu ogólnopolskim. Pierwsza odbyła się w dniach 11-12 października 2011 r. i poświęcona została w całości sylwetce, dorobkowi i kontynuacji dzieła naukowego Profesora dr Mariana Cieślaka. Zwieńczeniem konferencji było opublikowanie przez Wyd. Wolters Kluwer księgi pokonferencyjnej, Profesor Marian Cieślak – Osoba, Dzieło, Kontynuacje, red. W. Cieślak, S. Steinborn, Warszawa 2013. Druga konferencja „Postępowanie odwoławcze w procesie karnym – u progu nowych wyzwań” miała miejsce w dniach 25-26 września 2014 r. Poświęcona została węzłowym zagadnieniom z zakresu postępowania odwoławczego w procesie karnym, w perspektywie zmian jakie do kodeksu postępowania karnego 1 lipca 2015 r. wprowadza wielka nowelizacja z 27 września 2013 r. Jej patronem był zmarły w 2009 r. pierwszy kierownik Katedry Profesor dr hab. Jan Grajewski. Konferencję rozpoczęła sesja poświęcona pamięci Profesora Jana Grajewskiego oraz uroczystość nadania sali rozpraw Jego imienia na podstawie uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 19 grudnia 2013 r.

Warto nadmienić, iż w roku 2010 do grona pracowników Katedry dołączyła mgr Marta Flis-Świeczkowska, która została zatrudniona na stanowisku asystenta. W 2014 r. zespół pracowników powiększył się o dwie osoby. Na stanowisku asystenta zatrudniony został mgr Maciej Fingas (Zakład Kryminalistyki), zaś na stanowisku adiunkta dr Tomasz Kanty ( 1/2 etatu ). W tym samy roku do nowo utworzonego Zakładu Kryminologii w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii przeniósł się dr Stanisław Cora. W konsekwencji rozwoju naukowego w omawianym okresie czasu na stanowisku profesora nadzwyczajnego UG zatrudnieni zostali dr hab. Sławomir Steinborn i dr hab. Krzysztof Woźniewski, zaś na stanowisko adiunkta zatrudnieni zostali dr Łukasz Cora i dr Maciej Fingas.

Wspomnieć należy jeszcze, iż obecnie w Katedrze Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki na stanowiskach naukowo-dydaktycznych zatrudnionych jest dziesięć osób – dwóch profesorów nadzwyczajnych – dr hab. Sławomir Steinborn (Kierownik Katedry) i dr hab. Krzysztof Woźniewski (kierownik Zakładu Kryminalistyki i Prawa Dowodowego), siedmiu adiunktów – dr Łukasz Cora ( Zakład Kryminalistyki i Prawa Dowodowego ), dr Maciej Fingas, dr Marta Flis-Świeczkowska, dr Tomasz Kanty (½ etatu ), dr Magdalena Kasprzak (Zakład Kryminalistyki i Prawa Dowodowego), dr Piotr Rogoziński i dr Wioletta Niemiec ( Zakład Kryminalistyki i Prawa Dowodowego ) oraz jeden asystent - mgr Dawid Marko .

Do węzłowych tematów badawczych realizowanych przez pracowników Katedry należą zagadnienia naczelnych zasad procesu karnego, teorii dowodów i czynności procesowych, postępowania odwoławczego, postępowania dyscyplinarnego, środków przymusu, roli pełnomocnika w procesie karnym, postępowania w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych oraz europejskiego prawa karnego procesowego.   

Zajęcia dydaktyczne w ramach Katedry prowadzone są z następujących przedmiotów: Postępowanie karne na kierunku Prawo oraz Podstawy prawa karnego procesowego na kierunku Kryminologia. Pracownicy Katedry opracowali również szeroką ofertę wykładów monograficznych: Europejskie prawo karne, Wstęp do anglosaskiego procesu karnego, Porozumienia w procesie karnym, Kontrola operacyjno-rozpoznawcza w polskim prawie policyjnym, Ułaskawienie, Metodyka pracy sędziego w sprawach karnych, Środki odwoławcze w procesie karnym oraz Przestępczość stadionowa.

 

 

                                                      Sporządził na podstawie dostępnych materiałów

                                                                                  dr Łukasz Cora
 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 27. luty 2015 - 09:19; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: wtorek, 29. Listopad 2022 - 16:37; osoba wprowadzająca: Łukasz Cora