Informacje dla autorów

Zasady publikacji

Ghostwriting

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwriting" i „guest authorship".

Z „ghostwriting" mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z „guest authorship" („honorary authorship") mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

(źródło: https://pbn.nauka.gov.pl/static/doc/wyjasnienie_dotyczace_ghostwriting.pdf)

W celu przeciwdziałania przypadkom "ghostwritingu" oraz guest authorship" Redakcja GŁRPPiPS podejmuje nastepujące działania:

  • Zamieszcza stosowne informacje na stronie internetowej GŁRPPiPS i stawia autorom wymóg zapoznania się z nimi;
  • Redakcja wymaga od autorów złożenia oświadczeń:
    • dotyczących samodzielności opracownia lub wskazania wkładu, w miarę możliwości okrełsonego procentowo, poszczególnych autorów danej publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji);
    • zawierających informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów;
  • Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
Pierwotna wersja tekstu

Redakcja oświadcza, że wersją pierwotną (referencyjną) "Gdańsko-Łódzkich Roczników Prawa Pracy i Prawa Socjalnego" jest wersja papierowa.

Wyłączność przesłanego tekstu

Redakcja przyjmuje, że Autor oświadcza, iż tekst proponowany do publikacji w piśmie "Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego" (GŁRPPiPS) przekazał wyłącznie do redakcji GŁRPPiPS.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 20. Marzec 2014 - 15:11; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski Ostatnia zmiana: środa, 17. Czerwiec 2015 - 11:39; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski