Akty prawne

 • ustawa z dnia 5 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16m poz. 93 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., nr 155, poz. 1095 z późn. zm., art.2, art.3, art.13, rozdz.2, rozdz.3, rozdz.6)
 • ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., nr 168, poz. 1186 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku, o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., nr 81, poz. 530)
 • ustawa z dnia 2 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz. U. nr 62, poz. 551 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Rady (EWG) nr 2137/95 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego ugrupowania interesów gospodarczych (Dz. Urz. WE L 199)
 • rozporządzenie Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (Dz. Urz. WE L 294)
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1376, art. 5 -6, art. 13, art. 21-28, rozdz. 4, rozdz. 5, rozdz. 6,  rozdz. 9)
 • ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., nr 188, poz. 1848 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (dział II, rozdz. 2, tekst jednolity: Dz. U. z 2003 poz. 95, art. 81-91 i dział III, rozdz. 2)
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi  (Dz. U. z 2010 r., nr 211, poz. 1348, dział II, oddział 1; dział  II, rozdz. 2, oddz. 2; art. 46-50 i dział IV ( rozdz. 1, oddz. 2; art. 69, ust. 2, art. 72- 73, art. 74 - 77)
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych  do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., nr 185, poz. 1439, rozdz. 4)
 • ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r., nr 146, poz. 1546, dział III)
 • ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. nr 60, poz. 535 z późn. zm.)
 • ustawa o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., nr 1300)
 • ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (Dz. U. nr 37, poz. 282 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo czekowe (Dz. U. nr 37, poz. 283 z późn. zm.)
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 10. luty 2014 - 15:27; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: poniedziałek, 24. luty 2014 - 09:07; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła