Projekt ACURIA

Projekt ACURIA – Assessing Courts' Undertaking of Restructuring and Insolvency Actions: best practices, blockages and ways of improvement’

Projekt ACURIA jest programem badawczym realizowanym przez cztery państwa europejskie tj. Holandię, Polskę, Portugalię oraz Włochy. Projekt został sfinansowany z Programu Unii Europejskiej Sprawiedliwość (2014-2020) – Justice Programme (2014-2020), na podstawie umowy o udzielenie dotacji z dnia 30.11.2016 r. numer 723202 (odpowiedź na zaproszenie do składania ofert JUST-2015-JCOO-AG/JUST-2015-JCOO-AG-1).

W projekcie uczestniczą Centro de Estudos Sociais z siedzibą w Coimbra (Portugalia) jako koordynator oraz Uniwersytet Gdański, Universiteit Maastricht (Holandia), a także Universita Degli Studi Di Firenze (Włochy) jako uczestnicy. Przedmiotem projektu jest ocena działalności sądów w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Celem projektu jest określenie strategii prawnych i proceduralnych, dobrych praktyk, a także blokad, które mogą być powielane lub unikane w innych systemach prawnych. Wyniki projektu mają na celu poprawę prawa, zarówno krajowego, jak również unijnego, w zakresie odnoszącym się do niewypłacalności przedsiębiorców, w tym w szczególności grup przedsiębiorców oraz postępowań transgranicznych. W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania empiryczne polegające na analizie akt sądowych w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, jak również wywiady z praktykami, w tym wywiady grupowe. Po przeprowadzonych badaniach zostanie zorganizowana konferencja końcowa, na której zostaną przedstawione wyniki badań. Planowane jest również przygotowanie publikacji naukowych oraz broszury zawierającej dobre praktyki w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Więcej informacji o Projekcie na stronie: http://acuria.eu

 

The ACURIA Project – Assessing Courts' Undertaking of Restructuring and Insolvency Actions: best practices, blockages and ways of improvement’

The ACURIA Project is a research project implemented by four European countries i.e. Italy, the Netherlands, Poland and Portugal. The Project has been financed from the European Union Justice Programme (2014-2020), on the basis of the grant agreement No. 723202 dated 30 November 2016 (invitation to submit offers No. JUST-2015-JCOO-AG/JUST-2015-JCOO-AG-1).

The following entities participte in the Project: Centro de Estudos Sociais in Coimbra (Portugal) which is the leader, Uniwersytet Gdański, Universiteit Maastricht (the Netherlands) and  Universita Degli Studi Di Firenze (Italy). The subject of the Project is assessment of court activities in restructuring and insolvency proceedings. The aim of the Project is to define legal and procedural strategies, good practices as well as blockages that can be replicated or prevented in other legal systems. Results of the Project should help improve the law, both domestic and EU, in the field relating to insolvency of entrepreneurs, including in particular business groups and cross-border proceedings. As a part of the Project, empirical studies will be carried out which include analysis of court cases in insolvency and restructuring matters, interviews with practitioners and focus groups. After the field work, final conference will be organized, where the outcome of the Project will be presented. Moreover, some publications and a booklet containing good practices in the field of insolvency and restructuring law are planned.

More information about the Project: http://acuria.eu

 

flaga UE Projekt współfinansowany z Programu Unii Europejskiej Sprawiedliwość
 

 

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 9. Styczeń 2017 - 09:37; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski Ostatnia zmiana: piątek, 24. Sierpień 2018 - 17:45; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski