VII Zjazd Katedr Postępowania Karnego

Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki Uniwersytetu Gdańskiego zoorganizowała VII Zjazd Katedr Postępowania Karnego,  który odbył się w dniach 2-4 czerwca 2016 r. w Gdańsku i Sopocie. 

 

Dostrzegając znaczenie organizacji zjazdów dla integracji  środowiska procesualistów karnych, stanowił on niewatpliwię okazję do dyskusji zarówno nad zmianami wprowadzonymi przez wielką nowelizację kodeksu postępowania karnego dokonaną ustawami z 27 września 2013 r. i z 20 lutego 2015 r. jak i ostatnią nowelizacją k.p.k. z 11 marca 2016 r., w tym również z uwzględnieniem pierwszych doświadczeń praktycznych, jak nad zagadnieniami, które być może wymagają reformy w przyszłości. Zjazd stanowił także okazję do szerszej refleksji teoretycznej nad przemianami modelu polskiego procesu karnego i zachodzącymi w nim zjawiskami.

Do węzłoych zgadanień poruszanych w trakcie obrad należały dowody uzyskane z naruszeniem prawa w perspektywie konstytucyjnej i procesowej, model postępowania przygotowawczego i przed sądem I instancji oraz system środków zaskarżenia w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego.

W Zjeździe obok pracowników Katedr i Zakładów Postępowania Karnego uczestniczyli również sędziowie Izby Karnej Sądu Najwyższego, sędziowie Sądów Powszechnych, przedstawicieli Prokuratury Krajowej oraz Biura Rzcznika Praw Obywatelskich. 

 

Otwarcie konferencji
Powitanie Gości: Kierownik Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki UG prof. UG, dr hab. Sławomir Steinborn

Wystąpienia:
Jego Magnificencja Rektor UG prof. dr hab. Bernard Lammek
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG prof. UG, dr hab. Jakub Stelina
Prezydent Miasta Sopotu dr Jacek Karnowski
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk

 

 

Sesja pierwsza:
Jakiego postępowania przygotowawczego potrzeba w nowoczesnym procesie karnym?
Moderacja: prof. UMCS, dr hab. Katarzyna Dudka

Referaty:
prof. dr hab. Jerzy Skorupka (Uniwersytet Wrocławski)
Model postępowania przygotowawczego – perspektywa racjonalnego ustawodawcy

prok. Janusz Śliwa (Prokuratura Regionalna w Krakowie)
Model postępowania przygotowawczego – perspektywa prokuratora

prof. dr hab. Cezary Kulesza (Uniwersytet w Białymstoku)
Model postępowania przygotowawczego – perspektywa obrony
Dyskusja

 

 

Sesja druga:
Dowody uzyskane z naruszeniem prawa – czy legalne? (perspektywa konstytucyjna i procesowa)
Moderacja: prof. dr hab. Romuald Kmiecik

Referaty:
prof. dr hab. Paweł Wiliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Konstytucyjny standard legalności dowodu w procesie karnym

prof. dr hab. Ryszard A. Stefański (Uczelnia Łazarskiego)
Dowód nielegalny w postępowaniu karnym

prof. dr hab. Tomasz Grzegorczyk (Uniwersytet Łódzki)
Legalizacja dowodów uzyskanych w drodze przestępstwa oraz zachowań wkraczających w sferę konstytucyjnych praw jednostki przez organy ścigania bez kontroli sądu w świetle najnowszego projektu k.p.k. i niektórych innych ustaw

prof. UMCS, dr hab. Adam Taracha (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej)
Problematyka czynności operacyjno–rozpoznawczych w orzecznictwie Sądu Najwyższego (wybrane zagadnienia)

prof. UwB, dr hab. Andrzej Sakowicz (Uniwersytet w Białymstoku)
Uchylenie przepisów o zgodzie następczej sądu na stosowanie kontroli operacyjnej w świetle przepisów Konstytucji RP

Dyskusja

 

Sesja trzecia:
Prawo do obrony w znowelizowanej procedurze karnej
Moderacja: prof. UG, dr hab. Krzysztof Woźniewski

Referaty:
prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek (Uniwersytet Śląski)
Prawo ubogich na tle lipcowej i kwietniowej nowelizacji

prof. KUL, dr hab. Małgorzata Wąsek – Wiaderek (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II)
Prawo oskarżonego do realizowania obrony na rozprawie w świetle ostatnich zmian kodeksu postępowania karnego

prof. UR, dr hab. Piotr Sowiński (Uniwersytet Rzeszowski)
Prawo do obrony ,,po przejściach” – uwagi na tle kolejnej zmiany k.p.k.

dr Marek Smarzewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II)
Skutki uchylenia art. 80a k.p.k. przy rozszerzonych trybach konsensualnych i reformatoryjnym orzekaniu w postępowaniu apelacyjnym w świetle projektowanych zmian k.p.k.

Dyskusja

 

 

Sesja czwarta (A):
Pozyskiwanie dowodów w procesie karnym (Sala Gdynia)
Moderacja: prof. URz, dr hab. Monika Klejnowska

Referaty:
dr Dagmara Gruszecka (Uniwersytet Wrocławski)
W kierunku prywatyzacji postępowania przygotowawczego

prof. dr hab. Jerzy Kasprzak (Uniwersytet Warmiński-Mazurski)
Gwarancje procesowe a potrzeba znajomości kryminalistyki przez prawników

prof. UŁaz, dr hab. Maciej Rogalski (Uczelnia Łazarskiego)
Wydanie korespondencji, przesyłek i wykazu połączeń

prof. UMK, dr hab. Arkadiusz Lach (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Implementacja dyrektywy 2014/41/UE w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych

mgr Monika Góra (Stowarzyszenie Sygnał)
Wybrane problemy postępowania w sprawach o rozpowszechnianie cudzych utworów audiowizualnych bez uprawnienia (art. 116 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Dyskusja

 

 

Sesja czwarta (B):
Model postępowania przed sądem pierwszej instancji (Sala Sopot)
Moderacja: prof. UO, dr hab. Zbigniew Kwiatkowski

Referaty:
prof. UMCS, dr hab. Ireneusz Nowikowski (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej)
Konsekwencje procesowe wadliwego wyznaczenia składu orzekającego (kwestie wybrane)

prof. UŁ, dr hab. Dariusz Świecki (Uniwersytet Łódzki)
Rozprawa główna czy tylko rozprawa – nazwa rzeczywista czy tylko historyczna? (Uwagi o forach orzekania sądu)

dr Jakub Kosowski (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej)
Relacje między rozprawą a posiedzeniem w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego

dr Krzysztof Nowicki (Uniwersytet Wrocławski)
Pisemne uzasadnienie wyroku sądu pierwszej instancji w ograniczonym zakresie

dr Piotr Rogoziński (Uniwersytet Gdański)
Uzupełnienie uzasadnienia zaskarżonego wyroku w trybie art. 449a k.p.k. a zagadnienie gwarancji procesowych stron

Dyskusja

 

 

Sesja piąta (A):
Sprawność, efektywność i gwarancyjność procesu karnego (Sala Gdynia)
Moderacja: prof. UJ, dr hab. Andrzej Światłowski

Referaty:
prof. UW, dr hab. Maria Rogacka – Rzewnicka, dr Hanna Gajewska-Kraczkowska (Uniwersytet Warszawski)
Współczesny utylitaryzm penalny w sferze legislacji karnoprocesowej

mgr Anna Drozd (Uniwersytet Wrocławski)
Ograniczenie udziału pokrzywdzonych w kontradyktoryjnym procesie karnym – propozycja wprowadzenia instytucji reprezentanta pokrzywdzonych / oskarżycieli posiłkowych

dr hab. Justyna Karaźniewicz (Uniwersytet Warmiński-Mazurski)
Zakres prewencyjnego stosowania środków przymusu procesowego – próba oceny tendencji rozwojowych

dr Ariadna Ochnio (Instytut Nauk Prawnych PAN)
Problemy wykonania karnoprocesowego zabezpieczenia majątkowego w trybie administracyjnoprawnym na tle orzecznictwa sądów administracyjnych

dr Paweł Czarnecki (Uniwersytet Jagielloński)
Aparat intertemporalny w nowelizacjach kodeksu postępowania karnego – próba poszukiwania optymalnego modelu

Dyskusja

 

 

 

Sesja piąta (B):
Przeprowadzanie dowodów w procesie karnym (Sala Sopot)
Moderacja: prof. UWM, dr hab. Wojciech Cieślak

Referaty: prof. INP PAN, dr hab. Hanna Kuczyńska (Instytut Nauk Prawnych PAN)
Instytucja „witness proofing”, czyli czy możliwe jest szkolenie świadków przed rozprawą

dr Karolina Kremens (Uniwersytet Wrocławski)
Przesłuchanie krzyżowe jako niezbędny element kontradyktoryjnego procesu karnego

dr Michał Kurowski (Uniwersytet Łódzki)
Udział osób trzecich w czynnościach procesowych w postępowaniu przygotowawczym w świetle rozwiązań ustawy o ochronie dla pokrzywdzonego i świadka i wybrane zagadnienia dotyczące nowych zakazów dowodowych wpływające na zakres i sposób dokumentowania przebiegu czynności

dr Michał Błoński (Uniwersytet Łódzki)
Zaliczenie protokołów i dokumentów w poczet materiału dowodowego bez ich odczytywania jako wyjątek od zasady bezpośredniości sprzyjający sprawności postępowania

prof. UZ, dr hab. Hanna Paluszkiewicz, dr Olaf Włodkowski (Uniwersytet Zielonogórski)
Czynności dowodowe w postępowaniu w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe w świetle ostatnich nowelizacji prawa karnego procesowego

Dyskusja

 

 

Sesja szósta:
System środków zaskarżenia – nowe lekarstwa na stare problemy?
Moderacja: SSN Stanisław Zabłocki

Referaty:

prof. dr hab. Cezary Kulesza, dr Dariusz Kużelewski, dr Katarzyna Boratyńska, dr Ewa Kowalewska-Borys, mgr Małgorzata Mańczuk, mgr Katarzyna Łapińska, mgr Izabela Urbaniak-Mastalerz (Uniwersytet w Białymstoku)
Ewolucja polskiego modelu postępowania odwoławczego w sprawach karnych w świetle zasad rzetelnego procesu

mgr Anna Grochowska, mgr Łukasz Malinowski (Uniwersytet Warszawski)
Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako nowy nadzwyczajny środek zaskarżenia – uwagi na tle art. 394¹ § 1¹ k.p.c.

dr Maciej Fingas (Uniwersytet Gdański)
Prekluzja dowodowa w postępowaniu odwoławczym na tle zmian modelu postępowania jurysdykcyjnego wprowadzonych przez ustawę nowelizującą z dnia 11 marca 2016 r.

dr Wojciech Jasiński (Uniwersytet Wrocławski)
Efektywność skargi na przewlekłość postępowania – uwagi na tle wyroku ETPC w sprawie Rutkowski i inni przeciwko Polsce

Dyskusja

Załącznik Rozmiar
program-zjazdu-final.docx 1.06 MB