fbpx Administracja | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Administracja

Administracja

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 13 lipca 2017 roku, 15:56

ADMINISTRACJA NA UG

Kształcenie na kierunku Administracja realizowane jest w ramach trzyletnich studiów pierwszego stopnia (licencjackich) i dwuletnich studiów drugiego stopnia (magisterskie studia uzupełniające).
O przyjęcie na te pierwsze mogą ubiegać się osoby posiadające świadectwo dojrzałości (świadectwo maturalne), na drugie zaś - absolwenci studiów wyższych legitymujący się co najmniej tytułem licencjata.

PROGRAM STUDIÓW

Studia pierwszego stopnia odbywają się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, natomiast studia uzupełniające - w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym i wieczorowym.
W czasie studiów, poza poznaniem problematyki ściśle wiążącej się ze sferą działalności administracji publicznej, studenci poznają podstawowe dyscypliny wiedzy prawniczej.
Po trzecim semestrze studiów pierwszego stopnia (licencjackich) studenci wybierają jedną z sześciu specjalizacji, które ukierunkowują ich ścieżkę kariery do jednego z następujących obszarów tematycznych:

  •     Administracja wymiaru sprawiedliwości
  •     Samorząd terytorialny i terenowa administracja rządowa
  •     Administracja gospodarcza
  •     Administracja finansów i biznesu
  •     Administracja bezpieczeństwa publicznego
  •     Administracji organizacji i instytucji międzynarodowych

W trakcie studiów na kierunku Administracja studenci mają możliwość zapoznania się z praktyką funkcjonowania organów administracji publicznej poprzez udział w obligatoryjnych praktykach zawodowych.
Studenci mogą ponadto zdobyć dodatkowe doświadczenie oraz umiejętności niezbędne przy dalszym rozwoju ścieżki zawodowej poprzez aktywność w strukturach licznych organizacji studenckich oraz w wyniku uczestnictwa w międzynarodowych programach wymiany studenckiej (np. Erasmus). Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego współpracuje w tym zakresie z wieloma europejskimi uniwersytetami.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci studiów pierwszego stopnia są przygotowani do pracy urzędniczej w administracji publicznej - zarówno rządowej, jak i samorządowej - oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Uzyskany tytuł zawodowy licencjata uprawnia ich do ubiegania się o przyjęcie na magisterskie studia uzupełniające (w tym na studia prawnicze i administracyjne), a także do kontynuowania nauki na studiach podyplomowych .

Z kolei absolwenci studiów drugiego stopnia uzyskują tytuł zawodowy magistra. Zdobyta w trakcie nauki wiedza szczególnie predysponuje ich do samodzielnego wykonywania pracy w administracji publicznej, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych i organizacjach pozarządowych. Absolwenci studiów magisterskich mogą kontynuować naukę na studiach podyplomowych oraz studiach trzeciego stopnia (doktoranckich), w tym w zakresie prawa.