fbpx Podatki i Doradztwo podatkowe | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Podatki i Doradztwo podatkowe

Podatki i Doradztwo podatkowe

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 5 października 2020 roku, 21:11

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE NA UG

Kierunek Podatki i Doradztwo podatkowe to nowatorski międzywydziałowy kierunek studiów, prowadzony przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Zarządzania UG zarówno jako studia I stopnia (trzyletnie licencjackie), jak i II stopnia (dwuletnie magisterskie). Jako jeden z niewielu kierunków w ofercie edukacyjnej uczelni wyższych przygotowuje do wykonywania konkretnego zawodu – doradcy podatkowego. Zawód ten nie jest jednak jedynym, który może być z powodzeniem wykonywany przez absolwenta kierunku (szerzej zob. "Perspektywy" poniżej).

DORADZTWO PODATKOWE

Zawód doradcy podatkowego (nie mylić z doradcą finansowym) jest zawodem regulowanym ustawą o doradztwie podatkowym, uprawniającym – po zdaniu egzaminu państwowego i odbyciu półrocznej praktyki – do wykonywania czynności doradztwa podatkowego: porad i opinii podatkowych, reprezentacji procesowej w sporach z organami podatkowymi oraz sporządzania deklaracji i prowadzenia ksiąg rachunkowych. Można więc powiedzieć, że jest to zawód łączący pracę prawnika z pracą księgowego. Klientami doradców podatkowych są przede wszystkim przedsiębiorcy, zobowiązani do stosowania skomplikowanego prawa podatkowego. Czynnych doradców podatkowych jest w Polsce zaledwie ok. 9 tys., w porównaniu do ok. 80 tys. w Niemczech – potencjał rozwoju jest zatem ogromny. Po więcej informacji odsyłamy na stronę internetową samorządu doradców podatkowych.

Do niedawna nie istniał w uczelnianej ofercie żaden kierunek, który przygotowywałby kompleksowo do wykonywania tej ciekawej i cenionej na rynku pracy profesji. Kierunek Podatki i Doradztwo podatkowe, jako jeden z dwóch w Polsce i jako jedyny w regionie, łączy zaś w sobie przedmioty dające zaawansowane kompetencje zarówno w zakresie prawa podatkowego, jak i księgowości.

PROGRAM

Celem kierunku jest przede wszystkim teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania czynności doradztwa podatkowego, stanowiące jednocześnie przygotowanie do egzaminów zawodowych w tym zakresie. Kierunek obejmuje całość zagadnień objętych egzaminem na doradcę podatkowego (część jako wykłady do wyboru) oraz znaczną część zagadnień objętych egzaminem na biegłego rewidenta.

Program kierunku Podatki i Doradztwo podatkowe I stopnia jest w części zbieżny z programem kierunku Podatki i Doradztwo podatkowe II stopnia. Studia I stopnia mają co do zasady szerszy zakres przedmiotowy; z kolei studia II stopnia są przeznaczone dla osób o szerszych podstawach wiedzy, umożliwiających bardziej szczegółowe omawianie zagadnień objętych programem. Studia I stopnia samodzielnie umożliwiają przygotowanie do zawodu doradcy podatkowego, które następnie może zostać rozszerzone (lub sprofilowane) studiami na innym kierunku. Studia II stopnia, o nieco węższym zakresie, są przeznaczone w szczególności dla osób, które uzyskały wykształcenie na poziomie studiów I stopnia lub studiów magisterskich – w szczególności takich kierunków jak Prawo, Administracja, Finanse i rachunkowość, Ekonomia, Zarządzanie. Program studiów I stopnia zawiera zaś najważniejsze przedmioty z ww. kierunków, co pozwala mu spełnić rolę samodzielnego kierunku, pozwalającego zdobyć wiedzę wymaganą w szczególności do uzyskania uprawnień zawodowych doradcy podatkowego.

KADRA DYDAKTYCZNA

Kadrę kierunku stanowi zespół doświadczonych pracowników UG, z których wielu oprócz pracy naukowej wykonuje także czynności doradztwa podatkowego. Dzięki temu prowadzone zajęcia mają wysoką wartość merytoryczną zarówno w zakresie teorii, jak i praktycznych aspektów wykonywania zawodu doradcy podatkowego. Studenci kierunku nie tylko słuchają wykładów, ale także uczą się wypełniania deklaracji, prowadzenia ksiąg rachunkowych, pisania opinii podatkowych, odwołań, zażaleń, skarg do sądów administracyjnych i innych pism procesowych, a ponadto rozwikłują skomplikowane kazusy, korzystając z nabytych umiejętności interpretacji prawa podatkowego, którego stopień zawiłości jest powszechnie znany.

Kierunek został objęty patronatem Krajowej Rady Doradców Podatkowych, czyli organu zarządzającego samorządu zawodowego doradców podatkowych. Daje to gwarancję adekwatności programu studiów do potrzeb zawodowych przyszłych doradców podatkowych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów na międzywydziałowym kierunku Podatki i Doradztwo podatkowe pozwalają na samodzielne prowadzenie działalności doradztwa podatkowego (po uzyskaniu uprawnień zawodowych), a także na zatrudnienie – w tym także na stanowiskach kierowniczych – w kancelariach doradztwa podatkowego, kancelariach biegłych rewidentów i kancelariach prawniczych, biurach rachunkowych, administracji skarbowej, a także w działach podatkowych, finansowych, księgowych i prawnych przedsiębiorców.

ZWOLNIENIE Z CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO

W dniu 14 września 2016 r. Uniwersytet Gdański jako pierwsza uczelnia w Polsce oraz Państwowa Komisja Egzaminacyjna ds. Doradztwa Podatkowego, działająca przy Ministerstwie Finansów, podpisały umowę, na mocy której absolwenci kierunku Podatki i Doradztwo Podatkowe II stopnia będą zwolnieni z części pisemnej egzaminu państwowego na doradcę podatkowego. Umowa stanowi realizację rozwiązań przewidzianych w art. 168b Prawa o szkolnictwie wyższym oraz art. 22 ust. 13a ustawy o doradztwie podatkowym. Od 1 października 2020 r. umowa obowiązuje na czas nieokreślony.

Warunkiem koniecznym uzyskania prawa do zwolnienia jest dokonanie wyboru i zaliczenie w toku studiów trzech wykładów do wyboru:
1. "Zasady wykonywania zawodu doradcy podatkowego",
2. "Postępowanie administracyjne",
3. "Podstawy międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego".