fbpx Prawo | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Prawo

Prawo

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 14 września 2017 roku, 14:09

Kierunek Prawo należy do najstarszych kierunków studiów wykładanych na europejskich uniwersytetach. Od lat pozostaje także jednym z najbardziej popularnych obszarów kształcenia w Polsce.

PRAWO NA UG

Kształcenie na kierunku Prawo realizowane jest w ramach pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich.
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające świadectwo dojrzałości (świadectwo maturalne).
Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym, wieczorowym i niestacjonarnym.

PROGRAM STUDIÓW

Począwszy od roku akademickiego 2013/2014, jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo są realizowane według zupełnie nowego - i nowatorskiego w skali kraju - programu studiów. Przez pierwsze 7 semestrów studenci uczęszczają na wykłady i ćwiczenia z przedmiotów obligatoryjnych, obejmujących podstawowe gałęzie i dziedziny prawa (np. prawo karne, prawo cywilne, prawo finansowe). Przez ostanie 3 semestry mają natomiast możliwość samodzielnego kształtowania własnej ścieżki edukacyjnej poprzez wybór jednej z czterech specjalizacji głównych (specjalizacja: prywatnoprawna, gospodarczo-finansowa, karnoprawna i publicznoprawna) oraz dwunastu specjalizacji dodatkowych, a w ramach nich kilkudziesięciu różnych przedmiotów.

Nowatorski w skali kraju charakter ma również forma i tryb pisania magisterskiej, do której przygotowują zajęcia proseminaryjne i seminaryjne – ciągu ostatnich sześciu tygodni studiów studenci rozwiązują samodzielnie konkretny zadany problem w formie eseju, artykułu, glosy, opinii prawnej, ekspertyzy itp.

W trakcie studiów na kierunku Prawo studenci mają możliwość zapoznania się z praktyką funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz wykonywaniem różnych zawodów prawniczych poprzez udział w obligatoryjnych praktykach zawodowych.
Studenci mogą ponadto zdobyć dodatkowe doświadczenie oraz umiejętności niezbędne przy dalszym rozwoju ścieżki zawodowej poprzez aktywność w strukturach licznych organizacji studenckich oraz w wyniku uczestnictwa w międzynarodowych programach wymiany studenckiej (np. Erasmus). Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego współpracuje w tym zakresie z wieloma europejskimi uniwersytetami.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci studiów prawniczych uzyskują tytuł zawodowy magistra prawa. Uprawnia on do ubiegania się o przyjęcie (po zdanym egzaminie wstępnym) na wszystkie aplikacje przygotowujące do wykonywania zawodów prawniczych (np. adwokata, radcy prawnego, notariusza, sędziego, prokuratora, komornika).
Absolwenci studiów prawniczych mogą także kształtować swoją karierę zawodową poza tymi zawodami. Bogata wiedza w zakresie różnych dziedzin prawa czyni z nich cennych pracowników jednostek administracji publicznej, podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych.

Osoby posiadające tytuł zawodowy magistra prawa mogą również kontynuować naukę na studiach podyplomowych oraz studiach III stopnia (doktoranckich), w tym w zakresie prawa.

EGZAMINY NA APLIKACJE

Według statystyk prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego bardzo dobrze przygotowują do egzaminów wstępnych na aplikacje. Przykładowo w roku 2016 wśród absolwentów tego rocznika było to 57% zdających, co dało 8 wynik wśród uniwersytetów. Natomiast biorąc pod uwagę także absolwentów lat wcześniejszych - 44,71% zdających (stacjonarni 62,09%, niestacjonarni - 33,21%), co było 6 wynikiem w Polsce na 18 wydziałów prawa (studenci stacjonarni – uplasowali się na 4 miejscu).