fbpx Ubezpieczenia | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 14 sierpnia 2019 roku, 8:52

ubezpieczenia

Kierunek został utworzony uchwałą nr 11/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 lutego 2019 roku. Są to studia interdyscyplinarne prowadzone wspólnie przez Wydział Zarządzania i Wydział Prawa i Administracji.

Aktualności

Komisja Egzaminacyjna dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych uchwałą nr 135/2019 uznała stacjonarne studia magisterskie drugiego stopnia uruchamiane przez Wydział Zarządzania i Wydział Prawa i Administracji UG za zgodne z zakresem tematów egzaminów dla brokerów ubezpieczeniowych. Oznacza to, że absolwenci nowego kierunku w okresie do 3 lat od ukończenia studiów, na swój wniosek, mogą wystąpić o zwolnienie z egzaminu dla brokera ubezpieczeniowego.

Sylwetka absolwenta

Ukończenie studiów daje możliwość zatrudnienia w podmiotach działających na rynku ubezpieczeniowym, a także w innych przedsiębiorstwach i organizacjach, na stanowiskach związanych z ubezpieczeniami i zarządzaniem ryzykiem. Absolwent nabędzie umiejętności umożliwiające zatrudnienie we wszystkich działach i jednostkach zakładów ubezpieczeń.

Studia dają wiedzę i umiejętności niezbędne przyszłym brokerom i agentom ubezpieczeniowym  do świadomego działania w warunkach konkurencji. Program studiów jest zbieżny z wymogami dla brokerów ubezpieczeniowych, co  daje możliwość ubiegania się o zwolnienie z państwowego egzaminu brokerskiego.

Obserwowane obecnie zapotrzebowanie  pracodawców na wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz rosnąca świadomość ubezpieczeniowa stwarza potrzeby zatrudnienia specjalistów ds. ubezpieczeń we wszystkich działach gospodarki, takich jak służba zdrowia, oświata, administracja czy transport. Absolwenci nabędą kompetencje konieczne do wykonywania zadań związanych z szeroko rozumianą dystrybucją ubezpieczeń. Zapotrzebowanie w tym zakresie charakteryzuje w szczególności rynek bankowy i kapitałowy, stwarzając możliwość zatrudnienia w bankach i firmach inwestycyjnych.

Ponadto, działalność na rynku ubezpieczeniowym jest w dużym stopniu zinstytucjonalizowana, co stwarza możliwość zatrudnienia w takich instytucjach jak Komisja Nadzoru Finansowego, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny czy Rzecznik Finansowy.

Zajęcia prowadzone są przez kadrę UG specjalizującą się w ubezpieczeniach, o dorobku i wiedzy rozpoznawalnej w środowisku ubezpieczeniowym,  oraz wybitnych praktyków - pracowników zakładów ubezpieczeń i brokerów. Najlepsi studenci mają zagwarantowane odpłatne staże na ostatnim semestrze studiów oraz doskonale perspektywy  zatrudnienia po ukończeniu studiów.

 

Forma studiów, profil i poziom kształcenia

Poziom kształcenia Forma studiów Profil kształcenia
studia drugiego stopnia stduia stacjonarne ogólnoakademicki