Etapy projektu

Projekt ACURIA składa się z 4 etapów (workstreams).

Przedmiotem etapu I pod nazwą „Prawo w książkach” jest badanie literatury, ustawodawstwa, a także ocena polityki państwa na temat restrukturyzacji i upadłości. Etap I Projektu ma na celu identyfikację obecnych problemów, głównych kwestii będących przedmiotem badań, określenie obecnych badań na poziomie narodowym i unijnym, określenie podstaw prawnych i instytucjonalnych, jak również polityki państwa w zakresie upadłości oraz restrukturyzacji, a ponadto analizę danych statystycznych w zakresie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. W ramach etapu I został sporządzony raport porównujący przepisy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Holandii, Polsce, Portugalii oraz Włoszech.

Etap II pod nazwą „Prawo w działaniu” sprowadza się do badań empirycznych. Celem tego etapu jest określenie czasu trwania postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, jak również określenie trudności, blokad i najlepszych praktyk sądów wynikających z istniejących warunków prawnych, organizacyjnych, profesjonalnych i komunikacyjnych, jak również dostępnych narzędzi IT. Etap ten obejmuje analizę akt spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych prawomocnie zakończonych w latach 2012-2016 w dwóch ośrodkach. Analizę spraw sądowych uzupełniają wywiady przeprowadzane z uczestnikami postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym sędziami, pełnomocnikami, doradcami restrukturyzacyjnymi, naukowcami, osobami uczestniczącymi w stanowieniu prawa. Dotychczas zespół Projektu przeanalizował kilkaset spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie. Przeprowadzono 12 wywiadów ze specjalistami w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. W najbliższym czasie planowane jest również zorganizowanie grupy fokusowej. Z etapu II zostanie sporządzony raport porównawczy.

Etap III koncentruje się na dynamice i strategiach kluczowych podmiotów w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Celem tego etapu Projektu jest uzyskanie różnych opinii, głównie od podmiotów sądowych, na następujące tematy: odpowiedź systemu prawnego, wynikające z tego bariery normatywne, ewentualne rozbieżności pomiędzy prawem w książkach i prawem w działaniu, przeszkody w efektywnym stosowaniu prawa. Zostanie zweryfikowanie, w jakim zakresie przepisy prawa promują lub utrudniają drugą szansę dla rokujących przedsiębiorstw oraz likwidację dla nierokujących. W ramach tego etapu zostaną przeprowadzone wywiady, w tym m.in. z przedstawicielami instytucji finansowych, urzędnikami organów skarbowych i ZUS, przedstawicielami związków zawodowych i stowarzyszeń przedsiębiorców. Zostaną zorganizowane 2 grupy fokusowe. Etap III Projektu przewiduje organizację warsztatów celem rozpowszechnienia wstępnych wyników badań. Warsztaty te zostały zorganizowane w dniu 16.06.2018 r. i przybrały postać konferencji naukowej.

Etap IV Projektu obejmuje konferencję końcową, podczas której zostaną zaprezentowane wyniki badań, a także raport końcowy, broszurę z dobrymi praktykami oraz publikację w języku polskim oraz angielskim.

 

The ACURIA Project includes 4 workstreams.

The subject of Workstream 1 called ‘Law in books’ is mapping existing studies, literature, legislation and public policies on business restructuring and insolvency. Workstream 1 aims at identifying the current debates, the main issues and dimensions explored, as well as mapping the existing studies both at national and European levels, mapping the legal and institutional frameworks and the public policies on insolvency and pre-insolvency in each country surveyed within the scope of the Project, statistical data analysis of the number of insolvency and pre-insolvency cases in each country of the Project. Within this workstream a comparative report presenting insolvency and restructuring law in the Netherlands, Poland, Portugal and Italy was drafted.

Workstream 2 called ‘Law in action’ includes empirical studies. This workstream considers duration of the procedures as well as mapping the difficulties, blockages and best practices of the courts that emerge from the existing legal, organisational, professional and communicational conditions and the available IT tools. It includes analysis of court cases in insolvency and restructuring matters which were finished between 2012-2016 in two courts. Said analysis will be suplemented by interviews with relevant judicial actors i.e. judges, lawyers, insolvency practitioners, academics and policy makers. The Project team has anayzed so far hundrets of cases in the District Court Gdansk – North in Gdansk and in the District Court for the Capital City of Warsaw. 12 interviews with insolvency and restructuring law experts were carried out. In the near future a focus group will be organized. Another comparative report will be drafted.

Workstream 3 focuses on dynamics and strategies of key players. The aim is to collect different opinions, mostly from judicial actors, on the following aspects: the response of the legal system, the normative barriers arising from it, the possible discrepancies between the ‘law in books’ and the ‘law in action’, and the obstacles to effective law enforcement. It will be verified whether legal provisions promote or hinder a second chance to viable enterprises and an adequate shutdown for inviable ones. Whitin the scope of this workstream semi-structured interviews with i.a. financial institutuions, tax and social security authorities, trade union leaders, business associations will be carried out. Two focus groups will be organized. Workstream 3 includes carrying out a workshop to disseminate preliminary findings of the Project. Such a workshop took place on 16 June 2018 in the form of an academic conference.

Workstream 4 includes final conference where outcome of the Project will be presented, final report, a booklet on best practises and publictions both in Polish and English.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 24. Sierpień 2018 - 14:00; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski Ostatnia zmiana: piątek, 24. Sierpień 2018 - 17:34; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski