fbpx Seminaria dyplomowe | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Seminaria dyplomowe

Seminaria dyplomowe

Prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz- McLean, Dr Maciej Nyka, Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska Zakład Prawa Ochrony Środowiska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 24 czerwca 2019 roku, 9:09

Preferowane kierunki badań w Zakładzie Prawa Ochrony Środowiska
w pracach licencjackich, magisterskich oraz doktorskich

 1. prawo ochrony klimatu
 2. prawo ochrony środowiska w odniesieniu do mórz i oceanów
 3. prawne problemy ochrony przyrody
 4. polskie prawo ochrony środowiska
 5. unijne prawo ochrony środowiska
 6. międzynarodowe prawo ochrony środowiska
 7. prawne instrumenty zarządzania środowiskiem
 8. prawo bezpieczeństwa ekologicznego
 9. prawo bezpieczeństwa żywnościowego
 10. prawo i polityka rolnośrodowiskowa
 11. prawna ochrona wód morskich i śródlądowych
 12. prawne instrumenty ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym
 13. prawa człowieka a ochrona środowiska
 14. prawna regulacja handlu a ochrona środowiska – aspekty krajowe i międzynarodowe
 15. ochrona środowiska w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 16. ochrona środowiska w realizacji procesu inwestycyjno-budowlanego
 17. rola organizacji międzynarodowych w ochronie środowiska
 18. prawnośrodowiskowe uwarunkowania działalności wydobywczej na lądowych i morzach
 19. prawo człowieka do środowiska w systemie handlu światowego
 20. prawnohandlowe instrumenty ochrony środowiska
 21. prawo ochrony zdrowia publicznego
 22. prawnośrodowiskowe instrumenty regulacji działalności gospodarczej
 23. prawne aspekty ochrony i gospodarowania wodami śródlądowymi/morskimi
 24. gospodarcze prawo środowiska
 25. zrównoważony rozwój w prawie polskim i międzynarodowym

Propozycje tematów prac dyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji w roku akademickim 2018/2019 z zakresu:

EKOPRAWO

 

1. Prawo ochrony środowiska

 1. System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w prawie polskim.
 2. Zasady ogólne prawa ochrony środowiska.
 3. Zasada zrównoważonego rozwoju w prawie ochrony środowiska.
 4. Zasada zanieczyszczający płaci w prawie ochrony środowiska.
 5. Zasady przezorności i prewencji w prawie ochrony środowiska.
 6. Prawno-karna ochrona środowiska w prawie unijnym.
 7. Przestępstwa przeciwko środowisku w prawie polskim.
 8. Praktyczne aspekty stosowanie prawa do informacji o środowisku.
 9. Publicznoprawne instrumenty ochrony środowiska w gospodarce odpadami.
 10. Ochrona środowiska Morza Bałtyckiego w prawie polskim/unijnym
 11. Prawna ochrona środowiska w portach morskich.
 12. Administracyjne kary pieniężne w ochronie środowiska.
 13. Finansowanie inwestycji z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 14. Źródła finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w Polsce.
 15. Działalność organizacji pozarządowych na rzecz ochrony środowiska.
 16. Prawne instrumenty realizacji polityki ekologicznej państwa na przykładzie Polski.
 17. Prawne instrumenty realizacji polityki ekologicznej Unii Europejskiej/Stanów Zjednoczonych. 
 18. Prawne instrumenty zarządzania środowiskowego (w wybranym zakresie)
 19. Ochrona środowiska w prawie wodnym.
 20. Ochrona środowiska w prawie leśnym.
 21. Ochrona środowiska w prawie łowieckim.
 22. Ochrona środowiska w prawie geologicznym i górniczym.
 23. Ochrona konsumenta w prawie żywnościowym.
 24. Ochrona środowiska w prawie rolnym.
 25. Ochrona środowiska w prawie energetycznym.
 26. Ochrona środowiska w prawie planowania przestrzennego.
 27. Ochrona środowiska w prawie budowlanym.
 28. Wymogi prawa ochrony środowiska w kontekście planu budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną
 29. Ochrona krajobrazu w prawie polskim/unijnym
 30. Prawna ochrona różnorodności biologicznej wybranego elementu środowiska
 31. Aksjologia prawa ochrony środowiska.
 32. Sprawiedliwość ekologiczna a sprawiedliwość prawna

 

2. Ochrona środowiska w prawie unijnym i międzynarodowym

 1. Funkcjonowanie Gazociągu Północnego na Morzu Bałtyckim w świetle prawa międzynarodowego.
 2. Ochrona środowiska Morza Bałtyckiego w świetle prawa międzynarodowego.
 3. Kierunki rozwoju europejskiego prawa ochrony środowiska.
 4. Kierunki rozwoju międzynarodowego prawa ochrony środowiska.
 5. Ochrona zagrożonych gatunków fauny i flory w prawie międzynarodowym - Konwencja CITES.
 6. Instrumenty ochrony wód morskich w prawie międzynarodowym
 7. Ochrona środowiska na obszarach morskich RP i UE.
 8. Prawna ochrona szelfu kontynentalnego.
 9. Rola instytucji Organizacji Narodów Zjednoczonych w ochronie środowiska.
 10. Rola prawa międzynarodowego publicznego w ochronie środowiska w Polsce.
 11. Normy prawa międzynarodowego i unijnego dotyczące organizmów genetycznie modyfikowanych.
 12. Etykiety ekologiczne jako międzynarodowy instrument ochrony środowiska.
 13. Kompetencje Unii Europejskiej w sferze ochrony środowiska.
 14. Prawo do środowiska a prawa człowieka.
 15. Oceny oddziaływania na środowisko w prawie międzynarodowym i unijnym.
 16. Udział społeczeństwa w ochronie środowiska w świetle prawa międzynarodowego.
 17. Ochrona różnorodności biologicznej w świetle prawa międzynarodowego.
 18. Korzystanie z zasobów morskich w świetle prawa międzynarodowego

 

3. Gospodarcze prawo środowiska

 1. Wymagania energetyki jądrowej w prawie międzynarodowym.
 2. Wpływ handlu światowego na środowisko przyrodnicze – analiza prawna.
 3. Międzynarodowy obrót surowcami strategicznymi – aspekty prawne.
 4. Standardy produkcji jako instrumenty ochrony środowiska w międzynarodowym prawie gospodarczym.
 5. Ochrona zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt w prawie międzynarodowym.
 6. Prawne instrumenty ingerencji państwa w gospodarkę w celu ochrony środowiska.
 7. Prawno-środowiskowe uwarunkowania procesu inwestycyjnego.
 8. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska w wybranych rodzajach działalności gospodarczej.
 9. Formy udzielania pomocy państwa dla przedsiębiorców w dziedzinie ochrony środowiska.
 10. Konstrukcja prawna pozwolenia zintegrowanego.
 11. Zasady gospodarowania odpadami (np. medycznymi, niebezpiecznymi, weterynaryjnymi, jądrowymi).
 12. Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce.        
 13. Międzynarodowe przemieszczanie  odpadów
 14. Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym.
 15. Wpływ norm prawa ochrony środowiska na proces planowania i zagospodarowania przestrzennego.
 16. Gospodarowanie na obszarach Natura 2000.
 17. Prawne uwarunkowania funkcjonowania farm wiatrowych w Polsce.
 18. Prawne uwarunkowania funkcjonowania elektrowni wodnych w Polsce.
 19. Rola prawa ochrony środowiska w prowadzeniu inwestycji infrastrukturalnych.
 20. Środowiskowa gospodarka morska w świetle regulacji prawnych.

 

4. Problematyka prawno-rolno-środowiskowa

 1. Prawne regulacje dotyczące prowadzenia gospodarstw rolnych w Polsce.
 2. Prawne regulacje dotyczące rolnictwa ekologicznego
 3. Funkcjonowanie gospodarstw agroturystycznych w świetle prawa polskiego.
 4. Prowadzenie działalności rolniczej na terenach objętych formami ochrony przyrody.
 5. Dopłaty do rolnictwa jako instrument prawa i polityki rolnej UE.
 6. Prawno-finansowe instrumenty wsparcia rolnictwa ekologicznego w Polsce.
 7. Oddziaływanie wspólnej polityki rolnej na prowadzenie działalności rolniczej w Polsce.
 8. j. Realizacja programów rolnośrodowiskowych w Polsce i w UE.
 9. k. Prawna ochrona gruntów rolnych i leśnych.
 10. l. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w świetle przepisów prawa.
 11. m. Formy organizacyjno-prawne producentów rolnych.
 12. n. Ochrona prawna odmian roślin.
 13. o. Ochrona prawna regionalnych produktów żywnościowych.

 

5. Prawo ochrony przyrody

 1. Prawne graniczenia działalności gospodarczej na terenach przyrodniczo cennych np. obszarach Natura 2000, parkach narodowych, parkach krajobrazowych i innych.
 2. Międzynarodowe instrumenty ochrony przyrody – analiza prawna
 3. Prawna ochrona gatunkowa zwierząt i roślin.
 4. Humanitarna ochrona zwierząt w prawie polskim.
 5. Prawna ochrona lasów w Polsce.
 6. Prawna ochrona zadrzewień w Polsce.
 7. Parki krajobrazowe jako prawna forma ochrony przyrody.
 8. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach prawnie chronionych.
 9. Rola administracji publicznej w ochronie przyrody.
 10. Organizacja ochrony przyrody w Polsce.
 11. Ochrona przyrody a prawo własności.
 12. Parki narodowe jako prawna forma ochrony przyrody.
 13. Prawo ochrony przyrody w procesie budowlanym.
 14. Organy ochrony przyrody w Polsce.
 15. Służby ochrony przyrody w Polsce.
 16. Odpowiedzialność prawna w ochronie przyrody.
 17. Ochrona przyrody w prawie Unii Europejskiej.
 18. Charakter prawny planów ochrony przyrody.
 19. Funkcjonowanie obszarów Natura 2000 w świetle prawa.

 

6. Prawo klimatyczne i energetyczne

 1. Prawne instrumenty ochrony klimatu w prawie międzynarodowym.
 2. Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
 3. Prawne instrumenty ochrony klimatu w prawie polskim i unijnym.
 4. Rola prawa energetycznego w ochronie klimatu.
 5. Pozwolenia emisyjne jako instrument ochrony klimatu.
 6. Rola instytucji międzynarodowych w ochronie klimatu.
 7. Prawne instrumenty ochrony klimatu.
 8. Prawne aspekty korzystania z odnawialnych źródeł energii w Polsce.
 9. Koncesje węglowodorowe.
 10. Prawne warunki wydobywania gazu łupkowego w Polsce.
 11. Prawna ochrona środowiska w procesie wydobywania gazu łupkowego.
 12. Prawna ochrona środowiska a rozwój energetyki jądrowej w Polsce.
 13. Regulacje prawne dotyczące odnawialnych źródeł energii.
 14. Publicznoprawne instrumenty ochrony środowiska w sektorze energetycznym.
 15. Ograniczenia wolności gospodarczej w świetle bezpieczeństwa energetycznego Polski.
 16. Instrumenty prawne bezpieczeństwa energetycznego.
 17. Instrumenty prawne bezpieczeństwa ekologicznego.

 

7. Prawo żywnościowe

 1. Instrumenty prawne bezpieczeństwa żywnościowego
 2. Prawo żywnościowe w polskim systemie prawa.
 3. Zasady ogólne prawa żywnościowego.
 4. Jakość żywności w świetle przepisów prawa.
 5. Warunki produkcji żywności w świetle przepisów prawa.
 6. Znakowanie żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 7. Regulacja prawna żywności ekologicznej.
 8. Regulacja prawna międzynarodowego obrotu żywnością.
 9. Urzędowa kontrola żywności.
 10. Odpowiedzialność prawna za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 11. Wewnętrzna kontrola żywności.
 12. Światowy Kodeks Żywnościowy.
 13.  Procedury dotyczące żywności genetycznie modyfikowanej.
 14. Międzynarodowy obrót żywnością