Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach | Wydział Prawa i Administracji

Studia podyplomowe Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 29 marca 2019 roku, 9:13

UWAGA !

Nowy plan zajęć w semestrze letnim

 

Kierownik Studiów

Dr Przemysław Panfil

Dr Przemysław Panfil
tel.: +48 58 523 28 65
e-mail: finanse@prawo.ug.edu.pl

Obsługa administracyjna
mgr Natalia Bilska
tel.: 58 523 28 81, p.2064
e-mail: finanse@prawo.ug.edu.pl

Koordynator projektu „Stań się konkurencyjny z UG -  podnosimy kwalifikacje w małych i średnich przedsiębiorstwach”
mgr inż. Jolanta Mrozek
tel. 58 523 29 34, p.2081
e mail: jolanta.mrozek@prawo.ug.edu.pl

Cel studiów

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z finansowymi aspektami funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. Zakres studiów obejmuje problematykę finansowania i opodatkowania przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z prowadzoną rachunkowością oraz zarządzaniem wierzytelnościami. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów podyplomowych „Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach” będą przydatne osobom zatrudnionym między innymi w działach finansowych, księgowych lub podatkowych tego typu podmiotów.

Podstawowe informacje o studiach

Studium podyplomowe „Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach” obejmuje łącznie 160 godzin zajęć, które odbywać się będą w wybrane piątki (w godz. 16:30 – 20:00) oraz soboty (w godz. 8:00 – 17:00).

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% godzin dydaktycznych, przewidzianych w programie studiów oraz napisanie pracy dyplomowej.

Profil kandydata

Studia podyplomowe „Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach” są realizowane w ramach projektu „Stań się konkurencyjny z UG - podnosimy kwalifikacje w małych i średnich przedsiębiorstwach”. Projekt ten został zakwalifikowany do finansowania w konkursie 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

W projekcie mogą  wziąć udział osoby, które deklarują chęć uczestnictwa  i spełniają następujące kryteria:

  • są pracownikami mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw lub przedsiębiorstw ekonomii społecznej lub przedsiębiorstw społecznych1;
  • pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów KC na terenie woj. Pomorskiego,
  • posiadają wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie licencjackim (lub wyższym),
  • podpisały Deklarację udziału w projekcie, Oświadczenie Uczestnika Projektu oraz dostarczyły wszystkie inne wymagane dla danej formy wsparcia dokumenty rekrutacyjne (patrz pkt. 9 Regulaminu).

1 Zgodnie z art. 5 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym  zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, ze zm.) przez pracownika należy rozumieć osobę fizyczną wykonującą pracę, w tym:

  • osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę,  
  • osobę zatrudnioną na podstawie  przepisów prawa cywilnego (umowy o dzieło, umowy zlecenia   lub innego rodzaju umowy cywilnoprawnej),
  • osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

Program studiów

Moduł I. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa (35 godzin; 7 pkt ECTS)  Liczba godzin
   1. Rynek finansowy jako źródło pozyskania kapitału na rozwój przedsiębiorstwa 3
   2. Charakterystyka źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw 3
   3. Kredyt bankowy jako źródło finansowania działalności gospodarczej 4
   4. Leasing jako źródło finansowania działalności gospodarczej 4
   5. Faktoring jako źródło finansowania przedsiębiorstw 4
   6. Emisja akcji jako sposób zewnętrznego finansowania rozwoju przedsiębiorstwa 5
   7. Emisja obligacji jako sposób zewnętrznego dłużnego finansowania przedsiębiorstwa 4
   8. Fundusze unijne jako źródło finansowania działalności gospodarczej 5
   9. Fundusze venture capital/private equity jako źródło finansowania przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju 3

 

Moduł II. Wierzytelności w przedsiębiorstwie (25 godzin; 5 pkt ECTS)  Liczba godzin
   1. Elementy zarządzania wierzytelnościami w przedsiębiorstwie 5
   2. Obrót wierzytelnościami 3
   3. Potrącenie wierzytelności 2
   4. Ubezpieczenie wierzytelności 5
   5. Monitoring wierzytelności 10

 

Moduł III. Rachunkowość w przedsiębiorstwie (40 godzin; 8 pkt ECTS) Liczba godzin
   1. Wprowadzenie do rachunkowości - istota, funkcje, ogólne zasady 2
   2. Zakres rachunkowości finansowej w przedsiębiorstwie 16
   3. Zasady i struktura sprawozdawczości finansowej, w tym skonsolidowanej 6
   4. Badanie i ujawnianie sprawozdań finansowych 4
   5. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 6
   6. Uproszczone formy ewidencji podatkowych 6

 

Moduł IV. Podatki w przedsiębiorstwie  (60 godzin; 10 pkt ECTS) Liczba godzin
   1. Wprowadzenie do prawa podatkowego 12
   2. Ogólne instytucje prawa podatkowego 6
   3. Opodatkowanie dochodu i przychodu w działalności gospodarczej 12
   4. Podatek od towarów i usług 6
   5. Inne daniny publiczne w działalności gospodarczej 8
   6. Pracodawca jako płatnik zaliczek na podatek dochodowy oraz składek pracowników 2
   7. Przedsiębiorca w procedurach związanych z daninami publicznymi 14

Forma zajęć

Proponowane zajęcia to wykłady problemowe z prezentacją multimedialną i ćwiczenia audytoryjne pozwalające na aktywny udział słuchaczy. W czasie wykładów i ćwiczeń słuchacze będą mieli także możliwość rozwiązywania skomplikowanych  zagadnień prawnych, z którymi można się zetknąć w praktyce obrotu gospodarczego z udziałem spółek. Cześć zajęć będzie prowadzona w formie e-learningu.

Kadra

Kadrę studiów podyplomowych stanowi zespół złożony z doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Gdańskiego (z Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Ekonomicznego), z których część wykonuje również zawód radcy prawnego lub doradcy podatkowego.

Koszty

Opłata wnoszona przez uczestników projektu za uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych wynosi 262 zł.

Dokumenty i regulaminy: