Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii

Studia Podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii

WPIA

     
      Cele i korzyści
 
 
 
 

Absolwent ma opanować najważniejsze wiadomości dotyczące prawnej ochrony własności intelektualnej (w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych, ochrony znaków towarowych, wynalazków, oznaczeń geograficznych, skomercjalizowanych dóbr osobistych, etc.), jak również zapoznać się z aktualnymi regulacjami oraz tendencjami rozwoju w interdyscyplinarnej sferze tzw. prawa nowych technologii, która obejmuje między innymi takie zagadnienia, jak przestępczość internetowa, umowa i podpis elektroniczny, pieniądz elektroniczny czy elektroniczną administrację.

W programie studiów szczególny nacisk położono na praktyczne aspekty omawianych zagadnień oraz wskazanie aktualnych kierunków rozwoju w zakresie prawnej ochrony własności intelektualnej, jak też regulacji związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw z branży nowych technologii. Celem studiów jest, aby Absolwent posiadł wiedzę, umiejętności i kompetencje przydatne w pracy osób, których profesja wiąże się ze stosowaniem prawa własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii – w przedsiębiorstwach innowacyjnych, instytucjach administracji, mediach, agencjach reklamowych, a także w podmiotach świadczących usługi na rzecz takich instytucji, w tym kancelariach prawnych.

 
 
 
     
      Dla kogo?

 
 
 

Studia utworzono pracowników administracji, specjalistów z branży medialnej, reklamowej, artystycznej, szeroko pojętej branży technologicznej oraz dla osób wykonujących lub mających zamiar wykonywać zawody prawnicze.

 
 
 
     
      Program studiów

 
 
 

Blok I

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Prawo nowych technologii – zagadnienia ogólne

Podpisy elektroniczne

Domeny i adresy internetowe

Prawo telekomunikacyjne

Umowa elektroniczna

Pieniądz elektroniczny

Czyny zabronione

Przestępstwa komputerowe

Przestępstwa przeciwko prawom autorskim

Dowody elektroniczne

Elektroniczna administracja

Ochrona danych osobowych

Blok II

PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII

Geneza i charakterystyka praw własności intelektualnej

Podstawy teoretyczne prawa własności intelektualnej

Praktyczne aspekty umów prawnoautorskich

Odpowiedzialność z tytułu naruszenia

Ochrona międzynarodowa i ponadnarodowa

Ochrona praw autorskich i pokrewnych w Internecie

Ochrona baz danych

Ochrona programów komputerowych

Prawo patentowe-aspekty praktyczne

Zdolność patentowa

Ochrona znaków towarowych i innych oznaczeń odróżniających

Dochodzenie roszczeń

Problematyka naśladownictwa produktów

Czyny nieuczciwej konkurencji

 

Harmonogram zjazdów semestr zimowy 2023/2023 

 
 
    
      Kadra
 
 
 

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów konwersatoryjnych, wykładów problemowych, analizy teksów oraz dyskusji przez specjalistów, pracowników naukowo – dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, wśród których znajdują się także praktycy oraz eksperci różnych instytucji. Program studiów obejmuje 100 godzin zajęć.

 
 
   
    
      Rekrutacja-ważne terminy
 
 
 

Informacje dotyczące rekrutacji

 

Studia Podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii

Nr edycji: I po aktualizacji programu

Czas trwania studiów: 2 semestry

Data rozpoczęcia edycji: 16.10.2023 r.

Data zakończenia edycji: 30.06.2023 r.

Sylwetka kandydata

 

Kandydat na studia podyplomowe to osoba posiadająca co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia studiów na dowolnym kierunku, której celem jest osiągnięcie wiedzy, umiejętności i kompetencji przydatnych w pracy osób, których profesja wiąże się ze stosowaniem prawa własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii tj. w przedsiębiorstwach innowacyjnych, instytucjach administracji, mediach, agencjach reklamowych oraz w podmiotach świadczących usługi na rzecz takich instytucji, a przede wszystkim w kancelariach prawnych.

Zasady rekrutacji

 

Złożenie wniosku. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty rekrutacyjne

 

  1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, utworzone za pośrednictwem systemu IRK;
  2. a) dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia

albo

b) dyplom ukończenia studiów za granicą albo jego odpis poświadczony za zgodność́ z oryginałem wraz z zaświadczeniem o uznaniu dyplomu za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu, wydanym po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego – w przypadku, gdy dyplom ukończenia studiów za granicą nie może być́ uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność albo na podstawie art. 326 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

  1. oświadczenie, że złożony dyplom potwierdza wykształcenie kandydata oraz dokument potwierdzający zmianę̨ danych osobowych – w przypadku kandydata noszącego nazwisko inne niż̇ wpisane na dyplomie.

Limit miejsc

minimalny

15

maksymalny

40

Termin rozpoczęcia rejestracji internetowej

01.07.2023 r.

Termin zakończenia rejestracji internetowej

15.09.2023 r.

Termin dostarczania dokumentów

 

 

Od dnia 01.09.2023 r. do dnia 30.09.2023 r.

Miejsce dostarczania dokumentów

 

Uniwersytet Gdański

Wydział Prawa i Administracji

ul. Jana Bażyńskiego 6, pokój 2064 (I piętro)

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej/egzaminu wstępnego*

 

Zasady rekrutacji nie obejmują rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu wstępnego

Termin ogłoszenia wyników rozmowy kwalifikacyjnej/egzaminu wstępnego*

Zasady rekrutacji nie obejmują rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu wstępnego

Termin ogłoszenia listy kandydatów (rankingu) na studia podyplomowe

  1. od początku rejestracji**
  2. od zakończenia rejestracji**
  3. od ogłoszenia rankingu z wynikami egzaminów**
  4. po ogłoszeniu listy osób wstępnie przyjętych**

Termin ogłoszenia listy osób wstępnie przyjętych (zakończenie rekrutacji):

 

 

02.10.2023

Osoby upoważnione do obsługi systemu IRK

 

 

Aleksandra Kudła

Łukasz Kodłubański

* Jeżeli zasady rekrutacji obejmują rozmowę kwalifikacyjną lub egzamin wstępny.

** Zaznaczyć właściwe.

 

 
 
 
         
      Kontakt
 
 
 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:

 

mgr Aleksandra Kudła
 

Telefon: 58 523 28 82, p.2064

E-mail: pwnt@prawo.ug.edu.pl

Dziekanat WPiA UG

ul. Bażyńskiego 6

80-309 Gdańsk

 
 
 
    
      Inne
 
 

Studia Podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii prowadzone są na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego od ponad dekady. Rozwój technologii, oraz związana z tym faktem rozbudowa systemu prawnego powoduje, że specjalizacja ta jest niezwykle potrzeba. Jednocześnie wpływa to na konieczność modyfikowania interdyscyplinarnego programu nauczania, aby odpowiadać aktualnemu otoczeniu prawnemu i wyposażyć uczestników w najlepszą dostępną wiedzę. Zmodernizowany program studiów został zaakceptowany w czerwcu 2023 r.

Załącznik Rozmiar
plan-zjazdow-semestr-zimowy.pdf 128.67 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 20. luty 2014 - 15:52; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski Ostatnia zmiana: wtorek, 7. Listopad 2023 - 14:09; osoba wprowadzająca: Aleksandra Kudła