Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii

Studia Podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii

WPIA


     Cele i korzyści
 
 
 
 
Absolwent Podyplomowych Studiów Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii ma opanować najważniejsze wiadomości dotyczące prawnej ochrony własności intelektualnej (w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych, ochrony znaków towarowych, wynalazków, oznaczeń geograficznych, skomercjalizowanych dóbr osobistych, etc.), jak również zapoznać się z aktualnymi regulacjami oraz tendencjami rozwoju w interdyscyplinarnej sferze tzw. prawa nowych technologii, która obejmuje między innymi takie zagadnienia, jak przestępczość internetowa, ochrona elektronicznych baz danych, bankowość elektroniczna, czy też prawo telekomunikacyjne.
 
 
 

     Dla kogo?
 
 
 
 
Studia skierowane są dla osób wykonujących lub mających zamiar wykonywać zawody prawnicze, ale również pracowników administracji, specjalistów z branży medialnej, reklamowej, artystycznej oraz szeroko pojętej branży technologicznej.
 
 
 

     Program studiów
 
 
 

Blok I

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

Geneza i charakterystyka praw własności intelektualnej

Prawa autorskie i prawa pokrewne

Podstawy teoretyczne

Praktyczne aspekty umów z zakresu praw autorskich

Ochrona wizerunku

Dozwolony użytek twórczości

Odpowiedzialność cywilna i karna

Prawo własności przemysłowej

Prawo patentowe - aspekty praktyczne

Ochrona znaków towarowych i innych oznaczeń odróżniających

Problematyka naśladownictwa produktów

Ochrona własności intelektualnej w prawie międzynarodowym i wspólnotowym

 

Blok II

PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII

 

Prawo telekomunikacyjne

Przestępstwa komputerowe

Podpis elektroniczny

Ochrona praw autorskich i pokrewnych w Internecie

Informatyzacja administracji

Domeny i adresy internetowe

Niezamówiona korespondencja elektroniczna (SPAM)

Prawo a rewolucja biotechnologiczna

Umowy elektroniczne

Biometria a prawo

Pieniądz elektroniczny

Prawo nowych technologii - między ius a lex.

 

 
Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uczestnictwo w 80% zajęć oraz napisanie pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów
 
 
 
     Kadra
 
 
 
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i konserwatoriów przez specjalistów, pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, wśród których znajdują się także praktycy oraz eksperci instytucji rządowych oraz wspólnotowych. Program obejmuje 150 godzin zajęć.
 
 
   

     Rekrutacja - ważne terminy
 
 
 
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywać się będzie w dniach od 10.09.2022 – do 25.10.2022
I etap rekrutacji polega na rejestracji Kandydatów w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów): https://irk.ug.edu.pl/
W terminie do dnia 25.10.2022  r. należy dostarczyć komplet wymaganych dokumentów (zob. Tabela poniżej). Dokumenty można złożyć osobiście w budynku Wydziału albo przesłać pocztą (zalecamy nadanie przesyłki listem poleconym bądź kurierem). Należy zatroszczyć się, aby przesyłka dotarła do dnia zakończenia rekrutacji.
 
Przyjęcie na studia odbywać się będzie na podstawie kolejności zgłoszeń.
 

Limit miejsc

50 osób

Termin rozpoczęcia rejestracji internetowej

10.09.2022 r.

Termin zakończenia rejestracji internetowej

25.10.2022 r.

Lista wymaganych dokumentów

Złożenie kompletu dokumentów:

1. Podanie o przyjęcie na podyplomowe studia (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych),

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub poświadczoną za zgodność kserokopię dyplomu,

3. numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dowodu potwierdzającego tożsamość oraz kraj wydania dokumentu tożsamości,

4. zdjęcie legitymacyjne,

5. dowód wpłaty na konto uczelni opłaty za studia (lub pierwszej raty).

 

 

Termin dostarczania dokumentów

 

25.10.2022 r.

Miejsce dostarczania dokumentów

 

Wydział Prawa i Administracji UG

ul. Bażyńskiego 6; 80-309 Gdańsk

p.2064 

Termin ogłoszenia listy osób wstępnie przyjętych

04.11.2022 r.

 
 
 
     
     Kontakt

 
 
 
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:
 
mgr Aleksandra Kudła
 
Telefon: 58 523 28 82, p.2064
Dziekanat WPiA UG
ul. Bażyńskiego 6
80-309 Gdańsk
 
 
 

    Inne
 
 
Studia Podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii prowadzone są na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego od ponad dekady. Rozwój technologii, oraz związana z tym faktem rozbudowa systemu prawnego powoduje, że specjalizacja ta jest niezwykle potrzeba. Jednocześnie wpływa to na konieczność modyfikowania interdyscyplinarnego programu nauczania, aby odpowiadać aktualnemu otoczeniu prawnemu i wyposażyć uczestników w najlepszą dostępną wiedzę. Program na rok 2022/2023 zostanie ostatecznie zaakceptowany do końca czerwca 2022 r. Prosimy o śledzenie zmian na stronie internetowej studiów w tym zakresie.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 20. luty 2014 - 15:52; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski Ostatnia zmiana: piątek, 18. luty 2022 - 09:55; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski