Podatki i Prawo Podatkowe

Studia Podyplomowe Podatki i Prawo Podatkowe

WPIA

 
     Cele i korzyści
 

Roczne, intensywne studia podyplomowe z zakresu podatków i prawa podatkowego umożliwią podniesienie kwalifikacji zawodowych osobom, których praca lub zainteresowania wiążą się z podatkami i prawem podatkowym. Po zakończeniu studiów słuchacze będą dysponować szeroką wiedzą z zakresu prawa podatkowego i jego zastosowania przydatną urzędnikom, doradcom podatkowym, przedsiębiorcom, kadrze zarządzającej.

 

     Dla kogo?
 

Studia adresowane są do wszystkich osób legitymujących się wykształceniem wyższym akademickim na dowolnym kierunku, którzy mają zamiar skoncentrować swe zainteresowania zawodowe na podatkach i problematyce skarbowej – m.in. (przyszłych) doradców podatkowych, doradców prawnych, pracowników aparatu celnego, skarbowego i kontroli skarbowej, a także do osób związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których poszerzona wiedza z zakresu prawa podatkowego jest niezbędna w codziennym podejmowaniu decyzji biznesowych.

 

     Program studiów
 

Program studiów został przygotowany tak, aby możliwie szeroko obejmować zagadnienia prawa podatkowego. Zawiera treści materialnoprawne, proceduralne i ustrojowe. Nawiązuje do prawa krajowego, a tam, gdzie uznano to za niezbędne, także do prawa europejskiego i międzynarodowego. Przy tworzeniu programu uwzględniono w przeważającej mierze zakres przedmiotowy pisemnego egzaminu na doradcę podatkowego. 

 

     Kadra
 

Zajęcia prowadzone są zarówno przez pracowników naukowo - dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, m.in. łączących wykonywanie zadań uniwersyteckich z doradztwem dla klientów oraz przez zaproszonych ekspertów zewnętrznych – praktyków zajmujących się problematyką prawa podatkowego i celnego o dużym doświadczeniu. Wśród nich są pracownicy administracji skarbowej, doradcy podatkowi, radcowie prawni, biegły rewident, sędzia sądu administracyjnego.

   

     Rekrutacja - ważne terminy
 

 

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywać się będzie w dniach od 19.06.2023 – do 10.10.2023

I etap rekrutacji polega na rejestracji Kandydatów w systemie

W terminie do dnia 12.10.2023 r. należy dostarczyć komplet wymaganych dokumentów (zob. Tabela poniżej). Dokumenty można złożyć osobiście w budynku Wydziału albo przesłać pocztą (zalecamy nadanie przesyłki listem poleconym bądź kurierem). Należy zatroszczyć się, aby przesyłka dotarła do dnia zakończenia rekrutacji.

 

Przyjęcie na studia odbywać się będzie na podstawie kolejności zgłoszeń.

 

Limit miejsc

55 osób

Termin rozpoczęcia rejestracji internetowej

19.06.2023, 0:01

Termin zakończenia rejestracji internetowej

10.10.2023, 23:59

Lista wymaganych dokumentów

Złożenie kompletu dokumentów: 
 

 • własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK;
   
 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną notarialnie kserokopię dyplomu;

   

 • oświadczenie, że złożony dyplom potwierdza wykształcenie kandydata – w przypadku kandydata noszącego nazwisko inne niż wpisane na dyplomie;
   
 • w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem - dyplom ukończenia studiów w Polsce albo dyplom ukończenia studiów za granicą, uznany lub nostryfikowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie.

 

 

Termin dostarczania dokumentów

 

12.10.2023, godz. 14.00

Miejsce dostarczania dokumentów

 

Wydział Prawa i Administracji UG

ul. Bażyńskiego 6; 80-309 Gdańsk

(pok. 2060) I piętro

 

Termin ogłoszenia listy osób wstępnie przyjętych

13.10.2023, godz. 14.00

 

Wysokość czesnego wynosi 2200 zł za semestr (przy wpłacie jednorazowej przysługuje zniżka,  koszt łączny wynosi wówczas 4300 zł).
Pierwsza rata płatna przy podpisaniu umowy, druga rata płatna do 31 stycznia 2024 r.

 

     Kontakt
 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:

Mirosława Maciejewska

Telefon: +48 58 523 28 93

E-mail: miroslawa.maciejewska@prawo.ug.edu.pl

Dziekanat WPiA UG

ul. Bażyńskiego 6

80-309 Gdańsk

 

     Program studiów
 

Semestr pierwszy
 

Blok I. Część wprowadzająca

 1. Ordynacja podatkowa – część prawnomaterialna, wykład + konwersatorium
 2. Prawo bilansowe i podstawy rachunkowości, konwersatorium

Blok II. Przepisy proceduralne

1. Postępowanie rejestrowe, konwersatorium

2. Postępowanie podatkowe, wykład+ konwersatorium

3. Postępowanie sądowo-administracyjne w sprawach podatkowych – konwersatorium

4. Postępowanie egzekucyjne, wykład

5. Procedury kontroli podatkowej i skarbowej, konwersatorium

6. System organów podatkowych i skarbowych, konwersatorium

Blok III. Międzynarodowe aspekty prawa podatkowego

 1. Wprowadzenie do prawa europejskiego, wykład
 2. Podatkowe dyrektywy Unii Europejskiej, wykład
 3. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, wykład
 4. Obejście prawa podatkowego, konwersatorium

 

 

Semestr drugi
 

Blok IV. Opodatkowanie dochodów

 1. Podatek dochodowy od osób prawnych, wykład + konwersatorium
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych, wykład + konwersatorium
 3. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych, konwersatorium

Blok V. Opodatkowanie obrotów

 1. Podatek od towarów i usług, wykład + konwersatorium
 2. Podatek akcyzowy, konwersatorium
 3. Podatek od gier, konwersatorium 
 4. Podatek od czynności cywilnoprawnych, konwersatorium

Blok VI. Opodatkowanie majątku i należności niepodatkowe

1.        Podatek od nieruchomości, rolny i leśny – wykład

2.       Podatek od spadków i darowizn, wykład

3.       Podatek od środków transportowych, konwersatorium

4.       Prawo celne, konwersatorium

5.       Niepodatkowe należności budżetu państwa, konwersatorium

6.      Opłata skarbowa i inne opłaty o charakterze fiskalnym, konwersatorium

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 20. luty 2014 - 15:32; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski Ostatnia zmiana: czwartek, 22. Czerwiec 2023 - 14:19; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski