Ochrona danych osobowych

Ochrona Danych Osobowych

 

Rekrutacja w roku akademickim 2023/2024

Zajęcia będą odbywały się hybrydowo lub w budynku Wydziału Prawa i Administracji UG

Przed rozpoczęciem zajęć odbędą się konsultacje z zainteresowanymi.

 

 

Zapisy odbywają się online za pośrednictwem internetowej rejestracji kandydatów (IRK) na stronie:


1. Rejestracja w IRK: 12.06.2023 r. - 5.11.2023 r.

2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: 12.06.2023 r. - 8.11.2023 r. (do sekretariatu studiów podyplomowych p. 2091)

3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: 10.11.2023 r.

 

Dokumenty rekrutacyjne

Kandydat na Studia Podyplomowe Ochrona danych osobowych powinien złożyć:

  • własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych);
  • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną notarialnie kserokopię dyplomu;
  • oświadczenie, że złożony dyplom potwierdza wykształcenie kandydata – w przypadku kandydata noszącego nazwisko inne niż wpisane na dyplomie;
  • w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem - dyplom ukończenia studiów w Polsce albo dyplom ukończenia studiów za granicą, uznany lub nostryfikowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie.

Dokumenty rekrutacyjne można przesyłać pocztą na adres:

Wydział Prawa i Administracji UG
Ul. Jana Bażyńskiego 6, pok. 2091
80-309 Gdańsk

z dopiskiem "Studia Podyplomowe Ochrona danych osobowych"

 

Opłaty:

całościowa - 4200,00zł    

semestralna - 2100,00zł

 

Kierownik studiów:

prof. dr hab. Andrzej Powałowski                                                                                             

E-mail: andrzej.powalowski@prawo.ug.edu.pl                                                           

Telefon: +48 58 523 28 60

 

Obsługa administracyjna:

mgr Justyna Väänänen
Wydział Prawa i Administracji

tel.: +48 58 523 28 02

e-mail: justyna.vaananen@ug.edu.pl

 

Wydział Prawa i Administracji

ul. Jana Bażyńskiego 6
80-309 Gdańsk

pok. 2091

 

 

   
   PLAN ZAJĘĆ 2021/2022

 

Program studiów podyplomowych

http://arch.ug.edu.pl/pl/administracja/_upload/akty_normatywne/3140/files/zal_z2r17.pdf

 

Kierownik studiów podyplomowych

prof. dr hab. Andrzej Powałowski

Kadra

dr hab. Andrzej Krasuski, prof. UJD
 
dr Anna Wolska-Bagińska
 
mgr Tomasz Soczyński

 

 

 

Profil absolwenta (możliwości związane z rozwojem kariery zawodowej lub kontynuacji kształcenia):

Kształcenie na Studiach podyplomowych Ochrona danych osobowych odbywa się uwzględnieniem modułów zajęć służących zdobywaniu przez słuchacza tych studiów podyplomowych wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych- zarówno podstawowych, jak i zaawansowanych. Absolwent studiów powinien dysponować usystematyzowaną wiedzą o całościowej problematyce funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych na gruncie prawa polskiego i europejskiego, a także umiejętnościami w zakresie procesów przetwarzania danych osobowych, w tym z metodami i środkami ochrony informacji. Realizacja treści objętych programem kształcenia studiów ma na celu wykształcenie u absolwenta zdolności uczestnictwa w procesach przetwarzania danych osobowych lub podwyższenie poziomu tej zdolności. W szczególności absolwent ww. studiów podyplomowych powinien być przygotowany pod względem teoretycznym i praktycznym do identyfikacji wszelkich przejawów przetwarzania informacji podlegających regulacji administracyjnoprawnej ochrony danych osobowych, dokonywania oceny legalności konkretnych przejawów przetwarzania danych osobowych, dokumentować procesy przetwarzania danych osobowych oraz określać konieczne zabezpieczenia procesów przetwarzania informacji.Studia podyplomowe Ochrona danych osobowych pozwalają zdobyć wiedzę praktyczną i teoretyczną konieczną na stanowiskach związanych z przetwarzaniem danych osobowych (w sektorze prywatnym i sektorze administracji publicznej), a wszczególności administratorów bezpieczeństwa informacji, inspektorów danychosobowych, rzeczników prasowych, pracowników pionów ochrony, pracowników odpowiedzialnych za udostępnianie danych, w tym informacji publicznych.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 29. Maj 2017 - 07:58; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: środa, 25. Październik 2023 - 12:10; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski