Legislacja w Samorządzie Terytorialnym

wpia

   Cele i korzyści
 

Absolwent studiów podyplomowych „Legislacja w samorządzie terytorialnym” zdobędzie kwalifikacje cząstkowe przypisane do 7 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji. Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi pojęciami dotyczącymi legislacji w samorządzie terytorialnym, zapewnienie wiedzy w zakresie zasad, technik i trybu stanowienia prawa powszechnie oraz wewnętrznie obowiązującego przez organy samorządu terytorialnego oraz ich związków. Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie niezbędne umiejętności w zakresie sporządzania projektów najważniejszych aktów normatywnych stanowionych w samorządzie terytorialnym.

 

   Dla kogo?
 

Słuchaczami studiów podyplomowych „Legislacja w samorządzie terytorialnym” mogą być osoby, które ukończyły studia wyższe i legitymują się tytułem zawodowym magistra lub licencjata dowolnego kierunku i specjalności. Oferta jest skierowana przede wszystkim do pracowników administracji zatrudnionych w strukturach jednostek samorządu terytorialnego, ich związków oraz stowarzyszeń, a także w związku metropolitalnym. Program studiów podyplomowych zainteresuje wszystkich chcących pogłębić wiedzę z zakresu legislacji w samorządzie terytorialnym. Studia są prowadzone w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem formy hybrydowej (zajęcia są prowadzone w budynku WPiA UG oraz online z użyciem MS TEAMS).

 

 
   Program studiów
 

Studia podyplomowe „Legislacja w samorządzie terytorialnym” trwają dwa semestry. Program studiów podyplomowych obejmuje 150 godzin dydaktycznych, przy czym 62 godziny są przeznaczone na zajęcia praktyczne realizowane w formie ćwiczeń oraz ćwiczeń warsztatowych. Treść programu uwzględnia zagadnienia związane z:

 • konstytucyjnym systemem źródeł prawa i konstytucyjnymi zasadami stanowienia prawa,
 • zasadami techniki prawodawczej,
 • procedurami legislacyjnymi na szczeblu parlamentarnym, rządowym oraz samorządowym,
 • partycypacją społeczną w stanowieniu prawa obowiązującego w samorządzie terytorialnym,
 • ogłaszaniem aktów normatywnych stanowionych w samorządzie terytorialnym,
 • procedurami weryfikacyjnymi legalność aktów stanowionych w samorządzie terytorialnym,
 • odpowiedzialnością za szkody powstałe w związku ze stanowieniem prawa w samorządzie terytorialnym,
 • metodyką pracy legislatora,
 • projektowaniem aktów normatywnych,
 • wykorzystywaniem narzędzi informatyki prawniczej w legislacji samorządowej.

Szczegółowy program studiów znajduje się w załączeniu.

 

 
   Kryteria zaliczenia studiów podyplomowych
 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w 75% zajęć dydaktycznych oraz sporządzanie prac zaliczeniowych przewidzianych w programie studiów.

 

 
  Sylwetka absolwenta
 

Realizacja treści objętych programem studiów podyplomowych „Legislacja w samorządzie terytorialnym” ma na celu wykształcenie u absolwenta zdolności uczestnictwa w procesie prawotwórczym lub podwyższenie poziomu tej zdolności. Absolwent będzie przygotowany pod względem teoretycznym i praktycznym do sporządzania projektów aktów normatywnych (zarządzeń, uchwał lub wytycznych), dokonywania wstępnej kontroli prawidłowości powyższych projektów oraz do zarządzania procesem stanowienia prawa w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w ich związkach.

 

 
   Kadra
 

Zajęcia będą prowadzone przez pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, w tym osoby łączące pracę naukowo-dydaktyczną z praktyką prawniczą lub administracyjną, a także przez zewnętrznych ekspertów w zakresie legislacji administracyjnej.

 • Prof. dr hab. Tomasz Bąkowski – kierownik Katedry Prawa Administracyjnego na WPiA UG; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów XI i XII kadencji
   
 • Dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG – kierownik Katedry Prawa Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na WPiA UG; Przewodniczący Rady Programowej kierunku „Administracja” na WPiA UG; adwokat
   
 • Dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG – profesor uczelni w Katedrze Prawa Administracyjnego na WPiA UG; wiceprzewodniczący Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   
 • Dr hab. Diana Trzcińska, prof. UG profesor uczelni w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska na WPiA UG; sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
   
 • Dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG – kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego na WPiA UG; Prodziekan ds. Nauki na WPiA UG
   
 • Dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG – kierownik Katedry Informatyki Prawniczej na WPiA UG; Członek Komitetu Nauk Prawnych PAN na kadencję 2020–2023
   
 • Dr hab. Marcin Michał Wiszowaty, prof. UG – profesor uczelni w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na WPiA UG; Prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju na WPiA UG
   
 • Dr hab. Jakub Szlachetko – adiunkt w Katedrze Prawa Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na WPiA UG; Prezes Instytutu Metropolitalnego; adwokat
   
 • Dr Adam Bochentyn – adiunkt w Katedrze Prawa Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na WPiA UG; członek Komitetu Doradczego Instytutu Metropolitalnego
   
 • Dr Przemysław Panfil – adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego na WPiA UG; kierownik studiów podyplomowych „Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach”
   
 • Dr Katarzyna Szlachetko – adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na WPiA UG; kierownik studiów podyplomowych „Legislacja w samorządzie terytorialnym”, członek Komitetu Doradczego Instytutu Metropolitalnego; radca prawny
   
 • Dr Dominika Tykwińska-Rutkowska – adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na WPiA UG
   
 • Dr Paulina Wyszyńska-Ślufińska – adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego na WPiA UG
   
 • Mgr Patryk Ciurak – asystent w Katedrze Informatyki Prawniczej na WPiA UG
   
 • Mgr Karol Ważny – asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego na WPiA UG; Radny Miasta Gdańska w kadencji 2018-2023

 

   
   Rekrutacja - ważne terminy
 

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywać się będzie w dniach 14 czerwca 2023 r. – 6 października 2023 r.

I etap rekrutacji polega na rejestracji Kandydatów w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów): https://irk.ug.edu.pl/

W terminie do dnia 11 października 2023 r. należy dostarczyć komplet wymaganych dokumentów (zob. tabela poniżej). Dokumenty można złożyć osobiście w budynku Wydziału albo przesłać pocztą (zalecamy nadanie przesyłki listem poleconym bądź kurierem). 

Należy zatroszczyć się, aby przesyłka dotarła do dnia zakończenia rekrutacji.

 

Przyjęcie na studia odbywać się będzie na podstawie kolejności zgłoszeń.

 

Limit miejsc

35 osób

Termin rozpoczęcia rejestracji internetowej

4 grudnia 2023 r.

Termin zakończenia rejestracji internetowej

15 lutego 2024 r.

Lista wymaganych dokumentów

Złożenie kompletu dokumentów:

1. Własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych)

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub poświadczoną notarialnie kserokopię dyplomu

3. Oświadczenie, że złożony dyplom potwierdza wykształcenie kandydata – w przypadku kandydata noszącego nazwisko inne niż wpisane na dyplomie

4. Numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dowodu potwierdzającego tożsamość oraz kraj wydania dokumentu tożsamości

5. Zdjęcie legitymacyjne

 

Termin dostarczania dokumentów

 

04 grudnia 2023 r. – 15 lutego 2024 r.

Miejsce dostarczania dokumentów

 

mgr Katarzyna Małachowska

Wydział Prawa i Administracji UG

ul. Bażyńskiego 6; 80-309 Gdańsk

 

 

Termin ogłoszenia listy osób wstępnie przyjętych

16 lutego 2024 r.

 

   Opłaty
 

Opłata całościowa za studia podyplomowe „Legislacja w samorządzie terytorialnym” wynosi 5.000,00 złotych (pięć tysięcy złotych).

Opłata semestralna wynosi 2.500,00 złotych (dwa tysiące pięćset złotych).

 

   Kontakt
 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:

mgr Katarzyna Małachowska

Telefon: +48 (58) 523 28 78

E-mail: katarzyna.malachowska@prawo.ug.edu.pl

Dziekanat WPiA UG

ul. Bażyńskiego 6

80-309 Gdańsk

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 10. Czerwiec 2022 - 09:17; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 11. Grudzień 2023 - 13:00; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski