Prawo Spółek

WPIA

     Cele i korzyści
 
 
 
Absolwenci Studiów podyplomowych Prawo spółek uzyskają praktyczną wiedzę z zakresu regulacji korporacyjnych spółek handlowych, jak również wiedzę na styku prawa spółek oraz prawa rynku kapitałowego, prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, prawa europejskiego, prawa podatkowego i prawa karnego. Absolwenci Studiów podyplomowych Prawo spółek posiadać będą kompetencje w obszarze spraw korporacyjnych spółek handlowych, w szczególności podnoszące kwalifikacje pracowników, członków zarządów, rad dyrektorów, rad nadzorczych spółek handlowych oraz świadcząc usługi doradcze na rzecz wspólników lub akcjonariuszy spółek handlowych.
 
 
     Dla kogo?
 
 
 
Zajęcia prowadzone w ramach Studiów podyplomowych Prawo spółek adresowane są przede wszystkim do osób prowadzących działalność gospodarczą, pracowników korporacji, menedżerów oraz osób pragnących podnieść swoje kompetencje w zakresie wiedzy i praktyki dotyczącej funkcjonowania spółek prawa handlowego. Studia mają służyć uzyskaniu specjalistycznej wiedzy i doświadczenia z zakresu prawa spółek, przydatnej w praktyce prawniczej i gospodarczej oraz w zarządzaniu przedsiębiorstwami.
 
 
 
 
     Program studiów
 
 
 

Nazwa zajęć

Liczba punktów ECTS

Liczba godzin

zajęć teoretycznych

Liczba godzin

zajęć praktycznych

Rodzaj zajęć

Forma zaliczenia

1.

Zagadnienia wstępne i spółki osobowe

5

24

2

wykład / ćwiczenia

egzamin pisemny
lub
praca zaliczeniowa

2.

Organy w spółkach kapitałowych

4

12

0

wykład

3.

Ład korporacyjny w spółkach kapitałowych

4

18

2

wykład / ćwiczenia

4.

Realizacja uprawnień wspólników i akcjonariuszy w spółkach kapitałowych

5

26

2

wykład / ćwiczenia

 

Liczba godzin i punktów ECTS po I semestrze:

18

86

6

 

 

5.

Transformacje, restrukturyzacje i upadłość spółek

7

26

16

wykład / ćwiczenia

egzamin pisemny
lub
praca zaliczeniowa

6.

Europejskie i międzynarodowe prawo spółek

5

26

6

wykład / ćwiczenia

 

Liczba godzin i punktów ECTS po II semestrze:

12

52

22

 

 

 

Łącznie:

30

132

28

 

 

 
 
 
     Kadra
 
 
 
Zajęcia prowadzone będą w większości przez osoby posiadające co najmniej stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Część zajęć prowadzona będzie przez pracowników innych uczelni wyższych spoza Trójmiasta oraz przedstawicieli zawodów prawniczych wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w obszarze prowadzonych przez te osoby zajęć.
 
 
   
     Rekrutacja - ważne terminy
 
 
 
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywać się będzie w dniach od 19 czerwca 2023 r. do 30 września 2023 r.
I etap rekrutacji polega na rejestracji Kandydatów w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów): https://irk.ug.edu.pl/
W terminie do dnia 02 października 2023 r. należy dostarczyć komplet wymaganych dokumentów (zob. Tabela poniżej). Dokumenty można złożyć osobiście w budynku Wydziału albo przesłać pocztą (zalecamy nadanie przesyłki listem poleconym bądź kurierem). Należy zatroszczyć się, aby przesyłka dotarła do dnia zakończenia rekrutacji.
 
Przyjęcie na studia odbywać się będzie na podstawie kolejności zgłoszeń.
 

Limit miejsc

50 osób (minimum 25 osób)

Termin rozpoczęcia rejestracji internetowej

04 grudnia 2023 r.

Termin zakończenia rejestracji internetowej

15 lutego 2024 r.

Lista wymaganych dokumentów

Złożenie kompletu dokumentów:

1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, sporządzane za pomocą systemu IRK.

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczoną kopię dyplomu.

3. Dyplom ukończenia studiów w Polsce albo dyplom ukończenia studiów za granicą, uznany lub nostryfikowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie – w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.

4. Oświadczenie, że złożony dyplom potwierdza wykształcenie kandydata – w przypadku kandydata noszącego nazwisko inne niż wpisane na dyplomie.

5.Aktualną kolorową fotografię o wymiarze 35 mm x 45 mm (zdjęcie do dowodu lub paszportu).

 

Termin dostarczania dokumentów

 

15 lutego 2024 r.

Miejsce dostarczania dokumentów

 

Wydział Prawa i Administracji UG

ul. Bażyńskiego 6; 80-309 Gdańsk

(pok. 2080)

 

Termin ogłoszenia listy osób wstępnie przyjętych

16 lutego 2024 r.

 
 
 
     Kontakt
 
 
 
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:
mgr Katarzyna Małachowska
Telefon: +48 58 523 28 78
Biuro Dziekana WPiA UG
ul. Bażyńskiego 6, pokój 2080
80-309 Gdańsk
 
 
 
     Inne
 
 
 
Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 9-17, z reguły 2-3 razy w miesiącu. Zajęcia w przyszłym roku będą prowadzone w formie hybrydowej. 
 
 
 
 
 
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 11. Grudzień 2018 - 13:51; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 11. Grudzień 2023 - 12:51; osoba wprowadzająca: Katarzyna Małachowska