Prawo Pracy

Podyplomowe Studia Prawa Pracy

WPIA

 
     Cele i korzyści
 
 
 
Głównym celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu prawa pracy w taki sposób, aby słuchacze po ukończeniu studiów podyplomowych mogli wykorzystać ją w praktyce, świadomiej i łatwiej podejmować decyzje.
Studia kończą się napisaniem pracy zaliczeniowej, po czym otrzymuje się świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Prawa Pracy. 
 
 
 
     Dla kogo?
 
 
 
Oferta skierowana jest do osób, które w codziennej praktyce muszą stosować przepisy prawa pracy, przede wszystkim pracowników działów kadr i płac, zajmujących się zarządzaniem personelem, a także do osób pragnących poszerzyć znajomość prawa pracy w teorii i w praktyce poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów prawnych.
 
 
 
     Program studiów
 
 
 
 1. Część ogólna prawa pracy (14 godzin)
  Pojęcie, przedmiot i funkcje prawa pracy                                                   
  Zasady prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem:

- zasady równości i zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu
- prawa do godziwego wynagrodzenia                                            
Autonomia woli stron stosunku pracy – normy semidyspozytywne
Stosowanie kodeksu cywilnego do stosunku pracy                                    
Źródła prawa pracy – regulaminy i porozumienia zbiorowe                      

 1. Seminarium dyplomowe (6 godzin)
 2. Europejskie prawo pracy (3 godziny)
 3. Zbiorowe prawo pracy (3 godziny)
  Związki zawodowe, rady pracowników, spory zbiorowe                           
 4. Nawiązanie stosunku pracy (20 godzin)
  Pojęcie pracownika, pojęcie pracodawcy
  Zasady zatrudniania młodocianych                                                             
  Zawarcie umowy o pracę                                                                            
  Zasady rekrutacji pracowników                                                                  
  Atypowe stosunki pracy (praca zdalna, praca tymczasowa)                       
  Umowy cywilnoprawnego zatrudnienia                                          
  Zatrudnianie cudzoziemców                                                
 5. Ustanie i zmiany stosunku pracy (20 godzin)
  Wygaśnięcie stosunku pracy
  Zarząd sukcesyjny                                                                                       
  Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
  Wypowiedzenie umowy o pracę                                                                 
  Zwolnienia grupowe                                                                                    
  Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia                          
  Roszczenia z tytułu wadliwego rozwiązania umowy o pracę                     
  Przekształcenia stosunku pracy                                                                   
 6. Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu (7 godzin)
  RODO w stosunkach pracy                                                                         
  Kontrola i monitoring pracowników                                                           
 7. Prawa i obowiązki stron stosunku pracy (14 godzin)
  Obowiązki pracodawcy w zakresie dokumentacji pracowniczej
  Świadectwa pracy                                                                                        
  Mobbing i molestowanie seksualne w miejscu pracy                                 
  Zakaz konkurencji i inne klauzule autonomiczne                           
  Delegowanie pracowników                                                                         
 8. Prawo do wypoczynku (13 godzin)
  Czas pracy                                                                                       
  Urlopy pracownicze                                                                                                
 9. Odpowiedzialność stron stosunku pracy (9 godzin)
  Odpowiedzialność porządkowa i materialna                                               
  Odpowiedzialność pracodawcy w łańcuchu dostaw                                   
  Społeczna odpowiedzialność pracodawców                                   
 10. Wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy (11 godzin)
  Wynagrodzenie za pracę                                                                  
  ZFŚS i inne świadczenia ze stosunku pracy                                                
  PPK i PPE                                                                                                   
 11. Ochrona pracy (19 godzin)
  BHP                                                                                                 
  Uprawnienia rodzicielskie                                                               
  Uprawnienia kontrolne PIP                                                             
  Wypadki przy pracy i choroby zawodowe                                                 
 12. Obowiązki pracodawcy w zakresie ubezpieczenia społecznego (4 godziny)
 13. Rozstrzyganie sporów przed sądem pracy (4 godziny)
 14. Najnowsze tendencje w prawie pracy (3 godziny)

- nowe zjawiska

- nowe przepisy

- nowe orzecznictwo                                                                                               

 
 
     Kadra
 
 
 
Pracownicy naukowi Uniwersytetu Gdańskiego (profesorowie i osoby z co najmniej stopniem naukowym doktora) oraz specjaliści-praktycy (z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, biznesu)
 
 
   
    
     Rekrutacja - ważne terminy
 
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywać się będzie w dniach od 30 maja 2022 do 16 paźdiernika 2022 r. 
I etap rekrutacji polega na rejestracji Kandydatów w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów): https://irk.ug.edu.pl/
II etap dostarczenie w terminie od 16 maja 2022 r. do dnia 16 października 2022 r.  kompletu wymaganych dokumentów (zob. Tabela poniżej). Dokumenty można złożyć osobiście w budynku Wydziału albo przesłać pocztą (zalecamy nadanie przesyłki listem poleconym bądź kurierem). Należy zatroszczyć się, aby przesyłka dotarła do dnia zakończenia rekrutacji.

III etap ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych 18 października 2022 r.

 

Przyjęcie na studia odbywać się będzie na podstawie kolejności zgłoszeń.

 

Limit miejsc

- minimalny 28 osób
- maksymalny 80 osób

Termin rozpoczęcia rejestracji internetowej

30 maja 2022 r.

Termin zakończenia rejestracji internetowej

16 października 2022 r.

Lista wymaganych dokumentów

 

 1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, sporządzone za pomocą systemu IRK.
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczoną kopię dyplomu.
 3. Dyplom ukończenia studiów w Polsce albo dyplom ukończenia studiów za granicą, uznany lub nostryfikowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie - w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.
 4. Oświadczenie, że złożony dyplom potwierdza wykształcenie kandydata - w przypadku kandydata noszącego nazwisko inne niż wpisane na dyplomie.
 5. Aktualną kolorową fotografię o wymiarze 35 mm x 45 mm (zdjęcie do dowodu lub paszportu).

Termin dostarczania dokumentów

 

od 30 maja do 16 października 2022 r.

Miejsce dostarczania dokumentów

 

Wydział Prawa i Administracji UG, pok. 4023
ul. Jana Bażyńskiego 6
80-309 Gdańsk

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej

 

Nie dotyczy

Termin ogłoszenia wyników rozmowy kwalifikacyjnej

Nie dotyczy

Termin ogłoszenia listy osób wstępnie przyjętych:

 

18 października 2022 r.

Opłaty semestralna 2000,00 zł
całościowa   4000,00 zł
 
 
     Kontakt
 
 
 
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:
mgr Katarzyna Wylot
tel. 58 523 28 51, III piętro pok. 4023
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 20. luty 2014 - 15:39; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski Ostatnia zmiana: czwartek, 26. Styczeń 2023 - 10:19; osoba wprowadzająca: Katarzyna Wylot