Prawo Pracy

Podyplomowe Studia Prawa Pracy

WPIA

 
     Cele i korzyści
 
Głównym celem studiów jest przekazanie gruntownej wiedzy z zakresu prawa pracy w teorii i praktyce poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów, tak aby po ukończeniu studiów uczestnicy mogli ją wykorzystać w praktyce świadomiej. Nabyta wiedza i umiejętności w ramach studiów podyplomowych umożliwią absolwentom profesjonalne i efektywne wykorzystanie jej w życiu zawodowym.
     Dla kogo?
 
Podyplomowe Studia Prawa Pracy adresowane są do osób, które ukończyły studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) na dowolnym kierunku studiów, które w codziennej praktyce muszą stosować przepisy prawa pracy, przede wszystkim do pracowników działów kadr i płac, kadry kierowniczej zajmującej się zarządzaniem personelem, ale także dla osób pragnących poszerzyć znajomość prawa pracy w teorii i w praktyce poprzez omawianie i rozwiązywanie konkretnych problemów związanych z prawem pracy.
     Program studiów
 

Lp.

NAZWA ZAJĘĆ

LICZBA PUNKTÓW ECTS

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ

RODZAJ ZAJĘĆ

FORMA ZALICZENIA

ZAJĘCIA TEORETYCZNE

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

SEMESTR I

1.

Część ogólna prawa pracy

2

14

 

wykład

 

2.

Seminarium dyplomowe

1

3

 

seminarium

 

3.

Europejskie prawo pracy

2

3

 

wykład

 

4.

Zbiorowe prawo pracy

2

3

 

wykład

 

5.

Nawiązanie stosunku pracy

2

20

 

 

 

6.

Ustanie i zmiany stosunku pracy

2

20

 

Wykład

 

7.

Ochrona danych osobowych
 w zatrudnieniu

2

7

 

wykład

 

8.

Prawa i obowiązki stron stosunku pracy

2

14

 

wykład

 

Liczba punktów ECTS i godzin po I semestrze

15

84

 

 

 

SEMESTR II

9.

Prawo do wypoczynku

2

13

 

wykład

 

10.

Odpowiedzialność stron stosunku pracy

2

9

 

wykład

 

11.

Wynagrodzenie i inne świadczenia
ze stosunku  pracy

2

11

 

wykład

 

12.

Ochrona pracy

2

19

 

wykład

 

13.

Obowiązki pracodawców w zakresie ubezpieczenia społecznego

2

4

 

wykład

 

14.

Rozstrzyganie sporów przed sądem pracy

2

4

 

wykład

 

15.

Najnowsze tendencje w prawie pracy

2

3

 

wykład

 

16.

Seminarium dyplomowe

1

3

 

seminarium

 

Liczba punktów ECTS i godzin po II semestrze

15

66

 

 

ZŁOŻENIE PRACY DYPLOMOWEJ

ŁĄCZNIE

30

150

 

 

 

 Kryteria zaliczenia studiów:
 złożenie pracy dyplomowej

     Kadra
 
Kształceniem uczestników studiów podyplomowych zajmują się pracownicy naukowi Uniwersytetu Gdańskiego (profesorowie i osoby z co najmniej stopniem naukowym doktora) oraz specjaliści-praktycy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, biznesu.
    
     Rekrutacja - ważne terminy
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się  w dniach od 15 marca 2024 do 30 września 2024 r. 
 
I etap rekrutacji polega na rejestracji Kandydatów w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów) na stronie: https://irk.ug.edu.pl/

II etap dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów (zob. tabela poniżej) w terminie od 15 marca 2024 r. do dnia 30 września 2024 r.  Dokumenty można złożyć osobiście albo przesłać tradycyjną pocztą (zalecamy nadanie przesyłki listem poleconym bądź kurierem). Należy zatroszczyć się, aby przesyłka dotarła do dnia zakończenia rekrutacji.

III etap ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych 1 października 2024 r.

 

Przyjęcie na studia odbywać się będzie na podstawie kolejności zgłoszeń.

 

Limit miejsc

- minimalny 25 osób
- maksymalny 85 osób

Termin rozpoczęcia rejestracji internetowej

15 marca 2024 r.

Termin zakończenia rejestracji internetowej

30 września 2024 r.

Lista wymaganych dokumentów

 

  1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, sporządzone za pomocą systemu IRK.
  2. Odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczoną kopię dyplomu.
  3. Dyplom ukończenia studiów w Polsce albo dyplom ukończenia studiów za granicą, uznany lub nostryfikowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie - w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.
  4. Oświadczenie, że złożony dyplom potwierdza wykształcenie kandydata - w przypadku kandydata noszącego nazwisko inne niż wpisane na dyplomie.
  5. Aktualną kolorową fotografię o wymiarze 35 mm x 45 mm (zdjęcie do dowodu lub paszportu).

Termin dostarczania dokumentów

 

od 15 marca 2024 r. do 30 września 2024 r.

Miejsce dostarczania dokumentów

 

Wydział Prawa i Administracji UG, pok. 4023 III piętro
ul. Jana Bażyńskiego 6
80-309 Gdańsk
(sekretariat czynny w godz. 7.00 - 15.00)

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej

 

Nie dotyczy

Termin ogłoszenia wyników rozmowy kwalifikacyjnej

Nie dotyczy

Termin ogłoszenia listy osób wstępnie przyjętych:

 

1 października 2024 r.

Opłaty semestralna 2200,00 zł
całościowa   4400,00 zł
     Kontakt
 

Obsługa administracyjna studiów:
mgr Katarzyna Wylot
tel.: +48 58 523 28 51

e-mail: katarzyna.wylot@ug.edu.pl
pok. 4023 III piętro
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

Wydział Prawa i Administracji
ul. Jana Bażyńskiego 6
Gdańsk 80-309

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 20. luty 2014 - 15:39; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski Ostatnia zmiana: czwartek, 29. luty 2024 - 08:00; osoba wprowadzająca: Katarzyna Wylot