Postępowanie Administracyjne

Studia Podyplomowe Postępowanie Administracyjne

FOTO

 
  Cele i korzyści

 

Studia podyplomowe „Postępowanie administracyjne" pozwalają na zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie procedur administracyjnych uregulowanych w Kodeksie postępowania administracyjnego, zasad i uwarunkowań przymusowego wykonywania obowiązków pochodzących z decyzji administracyjnych oraz zasad i trybu zaskarżania do sądu administracyjnego rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu administracyjnym. Ponadto absolwent studiów podyplomowych zdobędzie umiejętności i kompetencje w zakresie procesu stosowania prawa, odpowiadające specjalistycznym potrzebom w sektorze administracji publicznej.

 

 
   Dla kogo?

 

Studia kierowane są do osób pragnących pogłębić wiedzę w zakresie postępowania administracyjnego, w tym przede wszystkim do osób pracujących albo zamierzających podjąć pracę (współpracę) w urzędach administracji publicznej lub w innych jednostkach wykonujących zadania publiczne, w których załatwianie spraw następuje w trybie przewidzianym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, takich jak m.in.: szkoły wyższe, średnie, podstawowe, a także inne placówki oświatowe i wychowawcze. Program studiów został przygotowany zarówno z myślą o absolwentach kierunków technicznych, nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych, jak i o absolwentach kierunków prawo i administracja.

Studia są prowadzone w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem formy hybrydowej (zajęcia są prowadzone w budynku WPiA UG oraz online z użyciem MS Teams). 

Zjazdy odbywają się raz w tygodniu — w środę, od godz. 16:00 do godz. 21:05.

 

   
   Program studiów

 

Studia podyplomowe „Postępowanie administracyjne" trwają dwa semestry. Program studiów obejmuje 160 godzin dydaktycznych, z czego połowa przeznaczona została na zajęcia praktyczne realizowane w formie konwersatoriów oraz ćwiczeń warsztatowych. Treść programu uwzględnia zagadnienia związane z:

 • podmiotami prowadzącymi postępowanie administracyjne oraz stroną postępowania,
 • zasadami i standardami postępowania administracyjnego,
 • tokiem ogólnego postępowania administracyjnego,
 • rozstrzygnięciami w ogólnym postępowaniu administracyjnym,
 • weryfikacją decyzji i postanowień na drodze administracyjnej i sądowej,
 • odpowiedzialnością prawną organu i pracownika administracji z tytułu podjętych działań w postępowaniu administracyjnym,
 • sankcjonowaniem naruszenia norm administracyjnego prawa materialnego,
 • postępowaniem w sprawie wydawania zaświadczeń oraz postępowaniem w sprawach skarg, wniosków i petycji.

 

Szczegółowy program studiów znajduje się w załączeniu.

   

   
   Kryteria zaliczenia studiów podyplomowych

 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w 75% zajęć dydaktycznych oraz sporządzenie prac zaliczeniowych przewidzianych w programie studiów.

 

 

  
   Sylwetka absolwenta

 

Realizacja treści objętych programem studiów podyplomowych „Postępowanie administracyjne” pozwoli absolwentom studiów na zdobycie wiedzy w zakresie podstawowych instytucji postępowania administracyjnego, jak również wiedzy dotyczącej zaskarżania rozstrzygnięć i bezczynności organu do sądu administracyjnego, sankcjonowania naruszenia norm administracyjnego prawa materialnego, a także prawnej odpowiedzialności organu i pracownika administracji z tytułu podjętych działań w postępowaniu administracyjnym. Ponadto studia podyplomowe pozwolą absolwentom na zdobycie lub rozwinięcie umiejętności w zakresie stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym sporządzania rozstrzygnięć oraz podań w postępowaniu administracyjnym.

Absolwent studiów podyplomowych „Postępowanie administracyjne” może wykonywać pracę w różnych urzędach administracji publicznej lub w innych jednostkach wykonujących zadania publiczne, w których załatwianie spraw następuje w trybie przewidzianym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

 

 
   Kadra

 

Zajęcia będą prowadzone przez pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, w tym osoby łączące pracę naukowo-dydaktyczną z praktyką prawniczą lub administracyjną, a także przez zewnętrznych ekspertów w zakresie postępowania administracyjnego.

 • prof. dr hab. Tomasz Bąkowski, Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego UG, Sędzia NSA
   
 • dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG, Kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego UG, adwokat, specjalista z zakresu postępowania przed sądami administracyjnymi
   
 • dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG, Katedra Prawa Administracyjnego UG, specjalista z zakresu postępowania dyscyplinarnego oraz spraw dotyczących odpowiedzialności pracowników administracji publicznej
   
 • dr Adam Bochentyn, adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego UG, specjalista z zakresu postępowania dowodowego
   
 • dr hab. Tomasz Bojar-Fijałkowski, prof. UKWB, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Przewodniczący Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko przy gdańskiej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
   
 • dr Krzysztof Kaszubowski, adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego Sądowoadministracyjnego UG, wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, radca prawny
   
 • dr Michał Miłosz, adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego Sadowoadministracyjnego UG, radca prawny, specjalista z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji
   
 • dr Mikołaj Pułło, Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku
   
 • dr Dominika Tykwińska-Rutkowska, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego UG, specjalistka z zakresu unijnych regulacji prawnych w postępowaniu administracyjnym
   
 • mgr Marcin Brzeski, główny specjalista w Biurze Prawnym Uniwersytetu Gdańskiego, specjalizujący się w problematyce samorządu terytorialnego oraz w administracyjnych postępowaniach z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym
   
 • mgr Paulina Glejt-Uziębło, asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego UG, specjalistka w zakresie egzekucji administracyjnej i postępowania egzekucyjnego w administracji
   
 • mgr Karol Ważny, asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego UG, Radny Miasta Gdańska, specjalista z zakresu problematyki udziału organizacji społecznych w postępowaniach prawnych

   

   
  
   Rekrutacja-ważne terminy

 

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywać się będzie w dniach 10 lipca 2023 r. – 15 października 2024 r.

I etap rekrutacji polega na rejestracji Kandydatów w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów): https://irk.ug.edu.pl/

W terminie do dnia 14 października 2024 r. należy dostarczyć komplet wymaganych dokumentów (zob. tabela poniżej). Dokumenty można złożyć osobiście w budynku Wydziału albo przesłać pocztą (zalecamy nadanie przesyłki listem poleconym bądź kurierem). 

Należy zatroszczyć się, aby przesyłka dotarła do dnia zakończenia rekrutacji.

 

Przyjęcie na studia odbywać się będzie na podstawie kolejności zgłoszeń.

 

Limit miejsc

40 osób

Termin rozpoczęcia rejestracji internetowej

10.07.2023 r.

Termin zakończenia rejestracji internetowej

10.10.2024 - 23:59

Lista wymaganych dokumentów

Złożenie kompletu dokumentów:

 1. Własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych);
 2. Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, lub poświadczona notarialnie kserokopia dyplomu;
 3. Dyplom ukończenia studiów w Polsce albo dyplom ukończenia studiów za granicą, uznany lub nostryfikowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie-w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem;
 4. Oświadczenie, że złożony dyplom potwierdza wykształcenie kandydata-w przypadku kandydata noszącego nazwisko inne niż wpisane na dyplomie;
 5. Aktualna fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm.

Termin dostarczania dokumentów

 

14.10.2024 r.

Miejsce dostarczania dokumentów

 

mgr Małgorzata Roszkowska

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk, pok. 2060

(pocztą lub osobiście)

1.08.2023 do 14.10.2024 (włącznie)

 

Termin ogłoszenia listy osób wstępnie przyjętych

15.10.2024 r.

 

 

   
   Opłaty

 

Opłata całościowa za studia podyplomowe „Postępowanie administracyjne” wynosi 4.500,00 złotych (cztery tysiące pięćset złotych).

Opłata semestralna wynosi 2.250,00 złotych (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).

 

  
   Kontakt

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:

mgr Małgorzata Roszkowska

pok. 2060

tel.: +48 58 523 29 86

e-mail: malgorzata.roszkowska@prawo.ug.edu.pl

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Gdański

ul. Jana Bażyńskiego 6

80-309 Gdańsk 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 20. luty 2014 - 15:35; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 5. luty 2024 - 08:59; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski