fbpx Metodologia badań w naukach prawnych | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Metodologia badań w naukach prawnych

Metodologia badań w naukach prawnych

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 8 października 2020 roku, 10:43

   Cele i korzyści
 


Studia mają na celu uzupełnić lukę wynikającą z likwidacji studiów doktorskich związanej z reformą szkolnictwa wyższego.

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do profesjonalnego przygotowywania prac z zakresu nauk prawnych, jak również do poprawy jakości pism prawniczych w wykonywanej przez siebie pracy zawodowej, w sztuce argumentacji oraz krytycznej analizie tekstów prawnych i prawniczych. Studia otwierają także możliwości w zakresie przygotowania rozprawy doktorskiej.

 


   Dla kogo?
 


Nasza oferta skierowana jest do wszystkich absolwentów studiów prawniczych, w tym w szczególności do prawników praktyków – sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych czy też notariuszy oraz aplikantów.

W szczególności dedykowana jest osobom, które planują dalszy rozwój naukowy, planują przygotować się do redakcji rozprawy doktorskiej, ale również prawnikom-praktykom zamierzającym rozpocząć działalność szkoleniową i dydaktyczną (np. w ramach szkoleń i aplikacji zawodowych) i chcącym zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku czy zaangażować się na nowych jego obszarach (a w ich ramach – bardziej skomplikowanych zagadnieniach praktycznych i teoretycznych).

 


   Program studiów
 


Studia podyplomowe „Metodologia badań w naukach prawnych” są rozłożone na cztery semestry, w ramach których odbędzie się 200 godzin zajęć dydaktycznych.

Program studiów obejmuje 200 godzin dydaktycznych. Zaplanowane przedmioty dotykają materii szczególnie istotnej zarówno z perspektywy teoretycznej (naukowo-badawczej) jak i praktycznej. Wśród nich znajdują się takie, które niewątpliwie pozwolą absolwentowi na zwiększenie konkurencyjności na rynku usług prawnych w dynamicznie rozwijających się obszarach związanych z koniecznością łączenia kompetencji prawniczych ze świadomością ekonomiczną, finansową, socjologiczną, nowymi technologiami oraz postępującą informatyzacją pracy zawodowej i naukowej.  Szczegółowy program w załączeniu.

 


   Kadra
 


Zajęcia prowadzone będę przez kadrę profesorską Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (m. in. przez prof. Jerzego Zajadło, prof. Ewę Bagińską i prof. Kamila Zeidlera) oraz innych specjalistów w zakresie metodologii nauk, redagowania tekstów naukowych, czy też pozyskiwania funduszy na badania naukowe.

 


   Rekrutacja - ważne terminy
 


Rekrutacja na studia podyplomowe odbywać się będzie w dniach od 15 do 31 października 2020 r.

I etap rekrutacji polega na rejestracji Kandydatów w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów): https://irk.ug.edu.pl/

Po tym, w terminie do 31 października 2020 r. należy dostarczyć komplet wymaganych dokumentów (zob. Tabela poniżej). Dokumenty można złożyć osobiście w budynku Wydziału, albo przesłać pocztą (zalecamy nadanie przesyłki listem poleconym bądź kurierem). Należy zatroszczyć się, aby przesyłka dotarła do dnia zakończenia rekrutacji.

II etap rekrutacji to rozmowa kwalifikacyjna, która ma na celu głównie zindywidualizowanie ścieżki nauczania względem oczekiwań i planów naukowo-badawczych lub zawodowych Kandydatów. Rozmowa kwalifikacyjna obędzie się dnia 3 listopada 2020 r. w formie stacjonarnej w Budynku Wydziału lub zdalnie (on-line). Szczegóły zostaną przekazane Kandydatom w odrębnych wiadomościach.

Limit miejsc

30 osób

Termin rozpoczęcia rejestracji internetowej

15.10.2020 r.

Termin zakończenia rejestracji internetowej

31.10.2020 r.

Lista wymaganych dokumentów

1.         Podanie o przyjęcie na podyplomowe studia (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych)

2.         Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich/magisterskich lub poświadczoną za zgodność kserokopię dyplomu

3.         numer PESEL, a w przypadku jego braku ‒ numer dowodu potwierdzającego tożsamość oraz kraj wydania dokumentu tożsamości

4.         Zdjęcie legitymacyjne

Termin dostarczania dokumentów

 

Od dnia 15.10.2020 r. do dnia 31.10.2020 r.

Miejsce dostarczania dokumentów

 

Wydział Prawa i Administracji UG
ul. Bażyńskiego 6; 80-309 Gdańsk

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej

 

3 listopada

połączenie zdalne bądź w Sali Wydziału Prawa i Administracji (po uzyskaniu zgody Rektora)

Termin ogłoszenia wyników rozmowy kwalifikacyjnej

4 listopada

Termin ogłoszenia listy osób wstępnie przyjętych:

 

W terminie 7 dni od zakończenia rejestracji i przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 


   Kontakt
 


W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:

mgr Małgorzata Roszkowska

Telefon: +48 58 523 29 86

E-mail: mroszkowska@prawo.ug.edu.pl

Dziekanat WPiA UG

ul. Bażyńskiego 6

80-309 Gdańsk