Postępowanie Administracyjne | Wydział Prawa i Administracji

Studia Podyplomowe Postępowanie Administracyjne

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 15 kwietnia 2019 roku, 13:06

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO !

 

OD 15 KWIETNIA 2019 ROKU, ROZPOCZEŁA SIĘ REKRUTACJA NA XI EDYCJĘ STUDIÓW  PODYPLOMOWYCH

Z POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

 

Zarejestruj się online:  https://podyplomowi.irk.ug.edu.pl/index.web

 

 

                                                                                                                             

 

Oferta studiów podyplomowych „Postępowanie administracyjne"jest kierowana do osób pracujących albo zmierzających podjąć pracę (współpracę) w urzędach administracji publicznej lub w innych jednostkach wykonujących zadania publiczne, w których załatwianie spraw następuje w trybie przewidzianym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. (takich jak m.in.: szkoły wyższe, średnie, gimnazjalne, podstawowe, a także inne placówki oświatowe i wychowawcze). Program studiów  został przygotowany zarówno z myślą o absolwentach kierunków technicznych, nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych, jak i o absolwentach prawa i administracji.
Studia są prowadzone w systemie niestacjonarnym - wieczorowym w wymiarze 160 godzin przez dwa semestry, raz w tygodniu w środy w godz. od 16:00 do godz. 21:15

                                                                

 

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 75% godzin dydaktycznych, przewidzianych w programie studiów oraz uzyskanie zaliczeń zajęć warsztatowych.

Adres:
Studia Podyplomowe "Postępowanie administracyjne"
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 6
80 309 Gdańsk
pok. 2082

Kierownik studiów: dr hab. Tomasz Bąkowski - profesor nadzwyczajny
pok. 3018
 

Obsługa administracyjna:  mgr Jolanta Kępińska
pok. 2082
tel.: 58 523 28 97
e-mail:jkepinska@prawo.ug.edu.pl

 

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
w roku akademickim 2019/20

System rekrutacji na studia podyplomowe  odbywa się za pośrednictwem narzędzia

Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Zarejestruj się online:  https://podyplomowi.irk.ug.edu.pl/index.web

 


Rekrutacja
Uczestnikami studiów mogą być osoby, które ukończyły studia wyższe i legitymują się tytułem zawodowym magistra lub licencjata.
Kandydaci powinni złożyć:
- podanie o przyjęcie na studia
- dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich)
- oświadczenie o zobowiązaniu do uregulowania kosztów kształcenia
- fotografia,
-kwestionariusz osobowy (z koniecznie podanym adresem e-mail),
- kserokopię dowodu osobistego
- numer konta lub adres, na który można przesłać wniesioną opłatę, w przypadku nieuruchomienia studiów
Przyjęcie kandydata nastąpi w postępowaniu kwalifikacyjnym na podstawie wymienionych dokumentów

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studiów od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-14:30
lub za pośrednictwem poczty (liczy się data doręczenia) na adres:
Sekretariat Studiów Podyplomowych: "Postępowanie administracyjne"
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 6
80 952 Gdańsk
Pierwsze zajęcia są planowane na poczatku października 2019r. Limit przyjęć: 40 osób (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń)
Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się co najmniej 30 osób

Informacje szczegółowe:

Profil absolwenta
Absolwent studiów podyplomowych „Postępowanie administracyjne" powinien dysponować teoretyczną i praktyczną wiedzą oraz koniecznymi umiejętnościami w rozumieniu i stosowaniu zasad i trybu procedur administracyjnych, przewidzianych w przepisach k.p.a., zasad i uwarunkowań przymusowego wykonywania obowiązków pochodzących z decyzji administracyjnych oraz zasad i trybu zaskarżania do sądu administracyjnego decyzji administracyjnych i postanowień wydawanych w toczącym się postępowaniu administracyjnym.
Opanowanie objętego programem studiów materiału będzie pomocne osobom, w których zakresie działania znajduje się prowadzenie postępowania administracyjnego, partycypacja w jego prowadzeniu lub będących uczestnikami postępowania administracyjnego w charakterze strony, uczestnika na prawach strony, pełnomocnika, czy też organu współdziałającego.

Program studiów

 1. Formy działania administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych aktów stosowania prawa
 2. Konstytucyjne determinanty działania administracji publicznej
 3. Procedury administracyjne w systemie prawa
 4. Pojęcie i struktura postępowania administracyjnego oraz tzw. postępowań administracyjnych uproszczonych
 5. Przedmiot ogólnego postępowania administracyjnego
 6. Organ administracji publicznej. Organizacyjne aspekty uczestnictwa organów administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym
 7. Europejskie standardy postępowania administracyjnego
 8. Zasady ogólne postępowania administracyjnego w praktyce
 9. Strona w postępowaniu administracyjnym
 10. Uczestnicy postępowania administracyjnego na prawach strony i inni uczestnicy postępowania
 11. Wszczęcie postępowania administracyjnego
 12. Terminy do załatwienia sprawy i inne terminy procesowe w postepowaniu administracyjnym
 13. Gromadzenie i wymiana informacji w postępowaniu administracyjnym
 14. Dostęp do akt sprawy a prawo dostępu do informacji publicznej. Ochrona danych osobowych zawartych w aktach administracyjnych
 15. Elektroniczne postępowanie administracyjne
 16. Postępowanie wyjaśniające
 17. Współdziałanie organów w postępowaniu administracyjnym
 18. Postępowanie uproszczone
 19. Zawieszenie i umorzenie postępowania administracyjnego
 20. Rodzaje rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym
 21. Decyzja administracyjna
 22. Sporządzanie decyzji administracyjnej
 23. Postanowienie
 24. Sporządzanie postanowień w postępowaniu administracyjnym
 25. Milczące załatwienie sprawy
 26. Ugoda i mediacja w postępowaniu administracyjnym
 27. Sporządzanie ugody w postępowaniu administracyjnym oraz postanowienia w przedmiocie ugody
 28. Weryfikacja decyzji administracyjnej i kryteria jej zastosowania
 29. Środki zaskarżenia rozstrzygnięć organu I instancji
 30. Postępowanie odwoławcze
 31. Tryby nadzwyczajne postępowania administracyjnego
 32. Odpowiedzialność odszkodowawcza organu administracji publicznej w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym
 33. Odpowiedzialność prawna pracownika organu administracji publicznej
 34. Opłaty i koszty postępowania administracyjnego
 35. Zaskarżalność aktów i czynności z zakresu administracji publicznej oraz bezczynności organu
 36. Konstrukcja skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego
 37. Sporządzanie skargi na decyzję administracyjną do sądu administracyjnego
 38. Sporządzanie odpowiedzi na skargę do sądu administracyjnego
 39. Kontrola organu administracji publicznej wykonania decyzji administracyjnej
 40. Kary administracyjne
 41. Wybrane zagadnienia egzekucji administracyjnej
 42. Wydawanie zaświadczeń
 43. Skargi i wnioski

Forma zajęć
Zajęcia na studiach będą prowadzone w formie wykładów i konwersatoriów z wykorzystaniem dorobku doktryny oraz orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych, a także w formie warsztatów, w czasie których studenci będą analizować przypadki rozstrzygnięć poddanych kontroli organów odwoławczych i sądów administracyjnych oraz sporządzać pisma procesowe i projekty rozstrzygnięć przewidzianych w postępowaniu administracyjnym.

Kadra
Zajęcia będą prowadzone przez pracowników i współpracowników Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego, w tym osoby łączące pracę na uczelni z praktyką prawniczą i administracyjną:

 • pof.UG dr hab. Tomasz Bąkowski, radca prawny, Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego UG
 • prof.UG, dr hab. Mariusz Bogusz, Kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego UG, adwokat - specjalista z zakresu postępowania przed sądami administracyjnymi,
 • dr hab. Eugeniusz Bojanowski, prof. UG, emerytowany Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego UG, były sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • prof.UG,dr hab. Radosław Giętkowski, Katedra Prawa Administracyjnego UG - specjalista z zakresu postępowania dyscyplinarnego oraz spraw dot. odpowiedzialności pracowników administracji publicznej
 • dr Krzysztof Kaszubowski, adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego Sądowoadministracyjnego UG, wieloletni członek  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku
 • dr Michał Miłosz,  adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego Sadowoadministracyjnego UG, radca prawny - specjalista z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji
 • dr Mikołaj Pułło, Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku
 • dr Dominika Tykwińska-Rutkowska, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego UG, specjalistka z zakresu unijnych regulacji prawnych w postępowaniu administracyjnym
 • mgr Michał Bąkowski, asystent w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego UG - współpracownik w kancelarii prawnej specjalizującej się w pomocy prawnej zakresu prawa i postępowania administracyjnego
 • mgr Adam Bochentyn, asystent w Katedrze Postepowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego UG - specjalista z zakresu postępowania dowodowego
 • mgr Marcin Brzeski, zastępca kierownika Działu kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego, specjalizujący się w problematyce samorządu terytorialnego oraz w administracyjnych postępowaniach z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym

Koszty
Opłata za uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych wynosi 4.000 złotych (2.000 złotych za semestr), płatne w kwocie 2.000 zł do 10 października 201+(za I semestr); oraz 2000 zł do 30 stycznia 2020 (za II semestr)
Wpłaty należy dokonywać na rachunek indywidualny z dopiskiem:  czesne „Postępowanie administracyjne" EDYCJA XI 606-11