fbpx Postępowanie Administracyjne | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Postępowanie Administracyjne

Studia Podyplomowe Postępowanie Administracyjne

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 23 lipca 2020 roku, 14:30

Szanowni Państwo,

PILNE!

Szanowni Państwo, informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja na rok akademicki 2020/2021  na studia podyplomowe -

Postępowanie administracyjne -  XII edycja. Serdecznie zapraszamy.

plakat

                                                                                                                             

Ofertę studiów podyplomowych „Postępowanie administracyjne" kierujemy do osób pracujących albo zamierzających podjąć pracę w urzędach administracji publicznej lub w innych jednostkach wykonujących zadania publiczne, w których załatwianie spraw następuje w trybie przewidzianym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, takich jak m.in.: szkoły wyższe, średnie, gimnazjalne, podstawowe, a także inne placówki oświatowe i wychowawcze. Program studiów został przygotowany zarówno z myślą o absolwentach kierunków technicznych, nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych, jak i o absolwentach prawa i administracji.

 

Zajęcia są prowadzone w systemie niestacjonarnym - wieczorowym w wymiarze 160 godzin przez dwa semestry, raz w tygodniu w środy w godzinachod 16:00 do (maksymalnie) 21:15

                                                                

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w co najmniej 75% godzin dydaktycznych, przewidzianych w programie oraz uzyskanie zaliczeń z zajęć warsztatowych.

 

Rekrutacja

System rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2020/21  odbywa się za pośrednictwem narzędzia Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) 

rejestracja online:  https://podyplomowi.irk.ug.edu.pl/index.web

Uczestnikami studiów mogą być osoby, które ukończyły studia wyższe i legitymują się tytułem zawodowym magistra lub licencjata. Kandydaci powinni złożyć:

- podanie o przyjęcie na studia

- dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich)

- fotografię,

oraz podać numer konta lub adres, na który można zwrócić wniesioną opłatę
w przypadku nieuruchomienia studiów.

 

Przyjęcie kandydata nastąpi w postępowaniu kwalifikacyjnym na podstawie wymienionych dokumentów.

 

Rozpoczęcie zajęć jest zaplanowane na 21 października 

 

Limit przyjęć wynosi 40 osób. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się co najmniej 28 słuchaczy

 

Informacje szczegółowe:

Profil absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych „Postępowanie administracyjne" powinien dysponować teoretyczną i praktyczną wiedzą oraz koniecznymi umiejętnościami w rozumieniu i stosowaniu zasad i trybu procedur administracyjnych, określonych w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, zasad i uwarunkowań przymusowego wykonywania obowiązków pochodzących z decyzji administracyjnych oraz zasad i trybu zaskarżania do sądu administracyjnego decyzji administracyjnych i postanowień wydawanych w toczącym się postępowaniu administracyjnym.

 

Program studiów

 1. Formy działania administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych aktów stosowania prawa
 2. Konstytucyjne determinanty działania administracji publicznej
 3. Procedury administracyjne w systemie prawa
 4. Pojęcie i struktura postępowania administracyjnego oraz rodzaje postępowań uregulowanych w k.p.a.
 5. Przedmiot ogólnego postępowania administracyjnego
 6. Organ administracji publicznej
 7. Organizacyjne aspekty uczestnictwa organów administracji publicznej
  w postępowaniu administracyjnym
 8. Strona w postępowaniu administracyjnym
 9. Uczestnicy postępowania administracyjnego na prawach strony i inni uczestnicy postępowania
 10. Europejskie standardy postępowania administracyjnego
 11. Zasady ogólne postępowania administracyjnego w praktyce
 12. Wszczęcie postępowania administracyjnego
 13. Terminy do załatwienia sprawy i inne terminy procesowe w postępowaniu administracyjnym
 14. Gromadzenie i wymiana informacji w postępowaniu administracyjnym
 15. Ochrona danych osobowych zawartych w aktach administracyjnych
 16. Prawo dostępu do informacji publicznej a dostęp do akt sprawy
 17. Elektroniczne postępowanie administracyjne
 18. Postępowanie wyjaśniające
 19. Współdziałanie organów w postępowaniu administracyjnym
 20. Postępowanie uproszczone
 21. Zawieszenie i umorzenie postępowania administracyjnego
 22. Rodzaje rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym
 23. Decyzja administracyjna
 24. Sporządzanie decyzji administracyjnej
 25. Postanowienie
 26. Sporządzanie postanowień w postępowaniu administracyjnym
 27. Milczące załatwienie sprawy
 28. Ugoda i mediacja w postępowaniu administracyjnym
 29. Sporządzanie ugody w postępowaniu administracyjnym oraz postanowienia
  zatwierdzającego ugodę
 30. Weryfikacja decyzji administracyjnej i kryteria jej zastosowania
 31. Środki zaskarżenia rozstrzygnięć organu I instancji
 32. Postępowanie odwoławcze
 33. Tryby nadzwyczajne postępowania administracyjnego
 34. Odpowiedzialność odszkodowawcza organu administracji publicznej w związku
  z prowadzonym postępowaniem administracyjnym
 35. Odpowiedzialność prawna pracownika organu administracji publicznej
 36. Opłaty i koszty postępowania administracyjnego
 37. Zaskarżalność aktów i czynności z zakresu administracji publicznej oraz bezczynności organu
 38. Konstrukcja skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego
 39. Sporządzanie skargi na decyzję administracyjną do sądu administracyjnego
 40. Sporządzanie odpowiedzi na skargę do sądu administracyjnego
 41. Sankcjonowanie niewykonywania obowiązków administracyjnych – wprowadzenie do problematyki
 42. Kary administracyjne
 43. Wybrane zagadnienia egzekucji administracyjnej
 44. Wydawanie zaświadczeń
 45. Skargi i wnioski

 

Formy zajęć

Zajęcia są prowadzone w formie wykładów i konwersatoriów z wykorzystaniem dorobku doktryny oraz orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych, a także w formie warsztatów, w czasie których słuchacze analizują przypadki rozstrzygnięć poddanych kontroli organów odwoławczych i sądów administracyjnych oraz sporządzają pisma procesowe i projekty rozstrzygnięć przewidzianych w postępowaniu administracyjnym.

 

Kierownik studiów

prof. UG dr hab. Tomasz Bąkowski pok. 3018

 

Obsługa administracyjna

mgr Jolanta Kępińska pok. 2082 tel.: 58 523 28 97

e-mail: jolanta.kepinska@prawo.ug.edu.pl

 

Kadra

Zajęcia są prowadzone przez pracowników i współpracowników Katedry Prawa Administracyjnego oraz Katedry Postępowania Administracyjnego
i Sądowoadministracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego, w tym osoby łączące pracę
na uczelni z praktyką prawniczą i administracyjną:

 

 • prof. dr hab. Tomasz Bąkowski, Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego UG, radca prawny,
 • prof. UG dr hab. Mariusz Bogusz, Kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego UG, adwokat – specjalista
  z zakresu postępowania przed sądami administracyjnymi,
 • prof. UG dr hab. Radosław Giętkowski, Katedra Prawa Administracyjnego UG – specjalista z zakresu postępowania dyscyplinarnego oraz spraw dotyczących odpowiedzialności pracowników administracji publicznej
 • dr Adam Bochentyn, adiunkt w Katedrze Postepowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego UG - specjalista z zakresu postępowania dowodowego
 • dr Tomasz Bojar-Fijałkowski, adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
 • dr Krzysztof Kaszubowski, adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego Sądowoadministracyjnego UG, wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku
 • dr Michał Miłosz, adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego Sadowoadministracyjnego UG, radca prawny – specjalista z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji, procedur dostępu
  do informacji publicznej i ochrony danych osobowych
 • dr Mikołaj Pułło, Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego
  w Gdańsku
 • dr Dominika Tykwińska-Rutkowska, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego UG – specjalistka z zakresu procedur dostępu
  do informacji publicznej i ochrony danych osobowych oraz europejskich standardów postępowania administracyjnego
 • mgr Michał Bąkowski, asystent w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego UG – współpracownik
  w kancelarii prawnej specjalizującej się w pomocy prawnej zakresu prawa i postępowania administracyjnego
 • mgr Marcin Brzeski, zastępca kierownika Działu kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego, specjalizujący się w problematyce samorządu terytorialnego oraz w administracyjnych postępowaniach z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym
 • mgr Paulina Glejt-Uziębło, asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego UG – specjalistka w zakresie egzekucji administracyjnej i postępowania egzekucyjnego w administracji
 • mgr Karol Ważny, asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego UG, Radny Miasta Gdańska, specjalista z zakresu problematyki udziału organizacji społecznych w postępowaniach prawnych

 

Czesne

Opłata za uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych wynosi 4.000 złotych (2.000 złotych za semestr), płatne w kwocie 2.000 zł do 15 października 2020 (za I semestr)
oraz 2000 zł do 30 stycznia 2021 (za II semestr)

Wpłaty należy dokonywać na rachunek indywidualny z dopiskiem:

„czesne - Postępowanie administracyjne EDYCJA XII  606-12”

 

Adres

Studia Podyplomowe „Postępowanie administracyjne”

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk

pok. 2082

 

ZAPRASZAMY