Prawo Cywilne | Wydział Prawa i Administracji

Studia Podyplomowe Prawo Cywilne

poniedziałek, 2 października 2017 roku, 9:18

ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE PRAWO CYWILNE
w roku akademickim 2017/2018

Zapisy odbywają się za pomocą narzędzia IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów)
na stronie: 
https://podyplomowi.irk.ug.edu.pl/index.web

Dodatkowa rekrutacja terminy:

02.10.2017 do 15.10.2017 r.
 

Dostarczanie dokumentów:

do 18.10.2017 r. ogłoszenie listy osób przyjętych 20.10.2017 r.

 

Terminy  rekrutacji:
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się w dniach od 15 marca  do 29 września br.

Dostarczanie dokumentów: Kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie Katedry Prawa Cywilnego od 15 marca do 29 września 2017r.  osobiście, bądź za pośrednictwem przesyłki pocztowej następujące dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe(generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycje studiów podyplomowych
  2. Zdjęcie legitymacyjne
  3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich/licencjackich lub poświadczoną za zgodność kserokopię dyplomu
  4. Kserokopia dowodu osobistego
  5. Kwestionariusz osobowy (do pobrania tutaj)

Obsługa administracyjna Studiów Podyplomowych: mgr Katarzyna Wylot
Sekretariat Katedry Prawa Cywilnego pok. 4023 czynny od poniedziałku do czwartku  w godz. 9.00 -15.00 i w każdy piątek do godz. 16.30
tel: 58 523-28-51, fax 58 523 27 14
e-mail: kwylot@prawo.ug.edu.pl

                                          WIĘCEJ INFORMACJI O STUDIACH PODYPLOMOWYCH:

Jednostka prowadząca studia podyplomowe
Wydział Prawa i Administracji. Katedra Prawa Cywilnego.

Kierownik Studiów Podyplomowych: dr hab.  Anna Sylwestrzak, prof UG

Forma i poziom studiów:
Studia Podyplomowe Prawo Cywilne realizowane są w formie studiów niestacjonarnych (zaocznych). Zajęcia odbywać się będą w ramach zjazdów przewidzianych w piątki w godzinach 16.30 - 19.45 oraz w soboty w godz. 9.00 - 15.00  zasadniczo dwa razy w miesiącu, w trakcie roku akademickiego.

Forma zakończenia studiów podyplomowych:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Czas trwania studiów:
Studia podyplomowe Prawo cywilne trwają dwa semestry

Liczba punktów ECTS uzyskiwana w czasie trwania studiów podyplomowych:
Studia podyplomowe zakładają uzyskanie 60 punktów ECTS obejmujących zajęcia dydaktyczne z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i słuchaczy studiów (zajęcia dydaktyczne oraz zaliczenia przedmiotów).

Profil absolwenta
Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia wymaganej liczby 60 punktów ECTS. Absolwent studiów podyplomowych „Prawo cywilne" powinien dysponować pogłębioną teoretyczną i praktyczną wiedzą z zakresu prawa cywilnego, powinien posiąść umiejętność wykładni przepisów z zakresu przedmiotów objętych programem studiów oraz charakteryzować się otwartością na różnorodność poglądów w nauce prawa i orzecznictwie sądowym.

Wymagania wstępne kandydata:
Kandydat na studia podyplomowe to osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich.

Opłata za studia:
Opłata za studia podyplomowe Prawo cywilne wynosi 4000 zł (2000 zł za każdy semestr). Wniesienie opłaty za pierwszy semestr w wysokości 2000 zł następuje po ogłoszeniu listy osób wstępnie przyjętych do dnia 20.10.2017 r. Termin wniesienia opłaty za drugi semestr w wysokości 2000 zł upływa 28.02.2018r.

Program studiów:

 Nazwa przedmiotu

 Semestr/godziny

Prawo ubezpieczeń II Semestr, 10 godzin
Prawo rzeczowe i spadkowe II Semestr, 15 godzin
Prawo medyczne I  Semestr, 10 godzin
Zobowiązania - część ogólna I i II Semestr, 30 godzin
Węzłowe instytucje prawa cywilnego I i II Semestr, 30 godzin
Procedura cywilna II Semestr, 15 godzin
Umowy zobowiązaniowe - zagadnienia materialnoprawne i kolizyjne I i II Semestr 10 godzin
Prawo prywatne międzynarodowe II Semestr, 10 godzin
Prawo własności intelektualnej I Semestr, 10 godzin
Prawo rodzinne I Semestr, 10 godzin

Razem: 10 przedmiotów

Razem: 150 godzin

Sposób prowadzenia zajęć:
Zajęcia odbywają się w formie wykładów. Forma ta nie wyklucza włączania do toku zajęć, w miarę potrzeby, elementów dyskusji uczestników nad budzącymi wątpliwości w praktyce przypadkami (kazusy).