fbpx Prawo Cywilne | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Prawo Cywilne

Studia Podyplomowe Prawo Cywilne

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 6 lipca 2020 roku, 13:39

 

ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE PRAWO CYWILNE
w roku akademickim 2020/2021

Uwaga zajęcia rozpoczną się w lutym 2021 roku

Zapisy odbywają się za pomocą narzędzia IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów)
na stronie: 
https://podyplomowi.irk.ug.edu.pl/

Etapy rekrutacji:

1. Rejestracja w IRK: od1 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r.
2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych od początku rejestracji do 17 stycznia 2021 r.( do sekretariatu Katedry Prawa Cywilnego pok. 4023)
3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych 18 stycznia 2021 r.

Wymagane  dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe(generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycje studiów podyplomowych
  2. Zdjęcie legitymacyjne
  3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich/licencjackich lub poświadczoną za zgodność kserokopię dyplom

Obsługa administracyjna Studiów Podyplomowych:
mgr Katarzyna Wylot
Sekretariat Katedry Prawa Cywilnego pok. 4023 czynny od poniedziałku do czwartku  w godz. 8.00 -15.00
Wydział Prawa i Administracji UG
ul. Jana Bazyńskiego 6
80-309 Gdańsk
tel: 58 523-28-51,
e-mail: sekretariat04@prawo.ug.edu.pl

 


       WIĘCEJ INFORMACJI O STUDIACH PODYPLOMOWYCH:

Jednostka prowadząca studia podyplomowe
Wydział Prawa i Administracji. Katedra Prawa Cywilnego.

Kierownik Studiów Podyplomowych: dr hab.  Anna Sylwestrzak, prof UG

Forma i poziom studiów:
Studia Podyplomowe Prawo Cywilne realizowane są w formie studiów niestacjonarnych (zaocznych). Zajęcia odbywać się będą w ramach zjazdów przewidzianych w piątki w godzinach 16.30 - 19.45 oraz w soboty w godz. 9.00 - 15.00  zasadniczo dwa razy w miesiącu, w trakcie roku akademickiego.

Forma zakończenia studiów podyplomowych:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Czas trwania studiów:
Studia podyplomowe Prawo cywilne trwają dwa semestry

Liczba punktów ECTS uzyskiwana w czasie trwania studiów podyplomowych:
Studia podyplomowe zakładają uzyskanie 60 punktów ECTS obejmujących zajęcia dydaktyczne z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i słuchaczy studiów (zajęcia dydaktyczne oraz zaliczenia przedmiotów).

Profil absolwenta
Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia wymaganej liczby 60 punktów ECTS. Absolwent studiów podyplomowych „Prawo cywilne" powinien dysponować pogłębioną teoretyczną i praktyczną wiedzą z zakresu prawa cywilnego, powinien posiąść umiejętność wykładni przepisów z zakresu przedmiotów objętych programem studiów oraz charakteryzować się otwartością na różnorodność poglądów w nauce prawa i orzecznictwie sądowym.

Wymagania wstępne kandydata:
Kandydat na studia podyplomowe to osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich.

Wysokość opłat:

całościowa 4000,00 zł
semestralna 2000,00 zł

Terminy wnoszenia opłat:

I semestr - opłaty dokonujemy po ogłoszeniu listy osób przyjętych do 31 stycznia 2021 r.
II semestr - do 15 wrzesnia  2021 r.

Program studiów:

 Nazwa przedmiotu

 Semestr/godziny

Prawo ubezpieczeń

II Semestr, 10 godzin

Prawo rzeczowe i spadkowe

II Semestr, 15 godzin

Prawo medyczne

I  Semestr, 10 godzin

Zobowiązania - część ogólna

I i II Semestr, 30 godzin

Węzłowe instytucje prawa cywilnego

I i II Semestr, 30 godzin

Procedura cywilna

II Semestr, 15 godzin

Umowy zobowiązaniowe - zagadnienia materialnoprawne i kolizyjne

I i II Semestr 10 godzin

Prawo prywatne międzynarodowe

II Semestr, 10 godzin

Prawo własności intelektualnej

I Semestr, 10 godzin

Prawo rodzinne

I Semestr, 10 godzin

Razem: 10 przedmiotów

Razem: 150 godzin

 

Sposób prowadzenia zajęć:
Zajęcia odbywają się w formie wykładów. Forma ta nie wyklucza włączania do toku zajęć, w miarę potrzeby, elementów dyskusji uczestników nad budzącymi wątpliwości w praktyce przypadkami (kazusy).