fbpx Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach

Studia podyplomowe Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 10 lipca 2020 roku, 13:11

 

Rekrutacja na studia podyplomowe Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).


Zarejestruj się on-line: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia_podyplomowe

 

Etapy rekrutacji

  1. Rejestracja w IRK: od 01.0.2020 r. do 30.09.2020 r
  2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych do sekretariatu studiów do 30.09.2020r.
  3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: 01.10.2020r.

Wymagane dokumenty

  1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych)
  2. Zdjęcie legitymacyjne.
  3. Oryginał, odpis lub poświadczoną przez uczelnię lub notariusza kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (bez suplementu). Dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych.

Kryteria zaliczenia studiów podyplomowych

Ukończenie studiów podyplomowych Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach jest uzależnione od łącznego spełnienie następujących warunków:

  1. obecność na 80% godzin dydaktycznych objętych programem studiów,
  2. złożenie pracy dyplomowej.

Sylwetka kandydata

Kandydatem na studia podyplomowe są osoby mające wykształcenie licencjackie lub wyższe.

Zasady naboru

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Limit miejsc

Minimalnie: 20 osób.

Maksymalnie: 50 osób.

            

Sekretariat Studiów

mgr Natalia Bilska 

tel. 58 523 28 81

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Jana Bażyńskiego 6, pok. 2064

80-309 Gdańsk

e-mail: finanse@prawo.ug.edu.pl

Kierownik studiów

dr Przemysław Panfil

tel.: 58 523 28 65

e-mail: finanse@prawo.ug.edu.pl

 

Cel studiów

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z finansowymi aspektami funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. Zakres studiów obejmuje problematykę finansowania i opodatkowania przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z prowadzoną rachunkowością oraz zarządzaniem wierzytelnościami. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów podyplomowych „Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach” będą przydatne osobom zatrudnionym między innymi w działach finansowych, księgowych lub podatkowych tego typu podmiotów.

Podstawowe informacje o studiach

Studium podyplomowe „Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach” obejmuje łącznie 160 godzin zajęć, które odbywają się w wybrane piątki (w godz. 16:30 – 20:00) oraz soboty (w godz. 8:00 – 17:00).

Forma zajęć

Zajęcia odbywają się w formie wykładów problemowych z prezentacją multimedialną i ćwiczeń audytoryjnych pozwalających na aktywny udział słuchaczy. W piątkowych zajęciach słuchacze mogą uczestniczyć zarówno na sali dydaktycznej, jak i on-line (w czasie rzeczywistym), za pomocą technologii webcast.

Kadra

Kadrę studiów podyplomowych stanowi zespół złożony z doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Gdańskiego (z Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Ekonomicznego), z których część wykonuje również zawód radcy prawnego lub doradcy podatkowego.

Koszty

Opłata ratalna: dwie raty po 2.000,00 zł.

Opłata jednorazowa: 3.900,00 zł.

 

Program studiów

Moduł I. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa (35 godzin; 7 pkt ECTS)  Liczba godzin
   1. Rynek finansowy jako źródło pozyskania kapitału na rozwój przedsiębiorstwa 3
   2. Charakterystyka źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw 3
   3. Kredyt bankowy jako źródło finansowania działalności gospodarczej 4
   4. Leasing jako źródło finansowania działalności gospodarczej 4
   5. Faktoring jako źródło finansowania przedsiębiorstw 4
   6. Emisja akcji jako sposób zewnętrznego finansowania rozwoju przedsiębiorstwa 5
   7. Emisja obligacji jako sposób zewnętrznego dłużnego finansowania przedsiębiorstwa 4
   8. Fundusze unijne jako źródło finansowania działalności gospodarczej 5
   9. Fundusze venture capital/private equity jako źródło finansowania przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju 3

 

Moduł II. Wierzytelności w przedsiębiorstwie (25 godzin; 5 pkt ECTS)  Liczba godzin
   1. Elementy zarządzania wierzytelnościami w przedsiębiorstwie 5
   2. Obrót wierzytelnościami 3
   3. Potrącenie wierzytelności 2
   4. Ubezpieczenie wierzytelności 5
   5. Monitoring wierzytelności 10

 

Moduł III. Rachunkowość w przedsiębiorstwie (40 godzin; 8 pkt ECTS) Liczba godzin
   1. Wprowadzenie do rachunkowości - istota, funkcje, ogólne zasady 2
   2. Zakres rachunkowości finansowej w przedsiębiorstwie 16
   3. Zasady i struktura sprawozdawczości finansowej, w tym skonsolidowanej 6
   4. Badanie i ujawnianie sprawozdań finansowych 4
   5. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 6
   6. Uproszczone formy ewidencji podatkowych 6

 

Moduł IV. Podatki w przedsiębiorstwie  (60 godzin; 10 pkt ECTS) Liczba godzin
   1. Wprowadzenie do prawa podatkowego 12
   2. Ogólne instytucje prawa podatkowego 6
   3. Opodatkowanie dochodu i przychodu w działalności gospodarczej 12
   4. Podatek od towarów i usług 6
   5. Inne daniny publiczne w działalności gospodarczej 8
   6. Pracodawca jako płatnik zaliczek na podatek dochodowy oraz składek pracowników 2
   7. Przedsiębiorca w procedurach związanych z daninami publicznymi 14