fbpx Metodologia badań w naukach prawnych | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Metodologia badań w naukach prawnych

Metodologia badań w naukach prawnych

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 1 kwietnia 2022 roku, 8:22

wpia


   Cele i korzyści
 

 

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do profesjonalnego przygotowywania prac naukowych z zakresu prawoznawstwa, jak również do poprawy jakości pism prawniczych w wykonywanej przez siebie pracy zawodowej, w sztuce argumentacji oraz krytycznej analizie tekstów prawnych i prawniczych. Studia otwierają także możliwości w zakresie przygotowania rozprawy doktorskiej.

 


   Dla kogo?
 

 

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich absolwentów studiów prawniczych, a zwłaszcza sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych czy też notariuszy oraz aplikantów.

Dedykowana jest osobom, które planują dalszy rozwój naukowy, w szczególności przygotowując się do napisania rozprawy doktorskiej.

 

 
   Program studiów
 

 

Studia podyplomowe „Metodologia badań w naukach prawnych” są rozłożone na cztery semestry, w ramach których odbędzie się 200 godzin zajęć dydaktycznych.

Zaplanowane przedmioty dotykają materii szczególnie istotnej zarówno z perspektywy teoretycznej (naukowo-badawczej) jak i praktycznej. Ich celem jest zwiększenie konkurencyjności na rynku usług prawnych w dynamicznie rozwijających się obszarach związanych z koniecznością łączenia kompetencji prawniczych ze świadomością ekonomiczną, finansową, socjologiczną, nowymi technologiami oraz postępującą informatyzacją pracy zawodowej i naukowej.  Szczegółowy program w załączeniu.

 

 
  Kadra
 

 

Zajęcia prowadzone będę przez kadrę profesorską Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, oraz innych specjalistów w zakresie metodologii nauk, redagowania tekstów naukowych, czy też pozyskiwania funduszy na badania naukowe.

 

   
   Rekrutacja - ważne terminy
 


Rekrutacja na studia podyplomowe odbywać się będzie w dniach od 10 września 2021 r. do 25 października 2021 r.

I etap rekrutacji polega na rejestracji Kandydatów w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów): https://irk.ug.edu.pl/

W terminie do dnia 25 października 2021 r. należy dostarczyć komplet wymaganych dokumentów (zob. Tabela poniżej). Dokumenty można złożyć osobiście w budynku Wydziału, albo przesłać pocztą (zalecamy nadanie przesyłki listem poleconym bądź kurierem). Należy zatroszczyć się, aby przesyłka dotarła do dnia zakończenia rekrutacji.

 

Przyjęcie na studia odbywać się będzie na podstawie kolejności zgłoszeń.

 

Limit miejsc

30 osób

Termin rozpoczęcia rejestracji internetowej

10.09.2021 r.

Termin zakończenia rejestracji internetowej

25.10.2021 r.

Lista wymaganych dokumentów

Złożenie kompletu dokumentów:

1.         Podanie o przyjęcie na podyplomowe studia (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych)
2.         Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub poświadczoną za zgodność kserokopię dyplomu
3.         numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dowodu potwierdzającego tożsamość oraz kraj wydania dokumentu tożsamości
4.         Zdjęcie legitymacyjne
 

Termin dostarczania dokumentów

 

Od dnia 10.09.2021 r. do dnia 25.10.2021 r.

Miejsce dostarczania dokumentów

 

Wydział Prawa i Administracji UG
ul. Bażyńskiego 6; 80-309 Gdańsk
(pok. 2058)
 

Termin ogłoszenia listy osób wstępnie przyjętych

29.10.2021 r.

 

 


   Kontakt
 


W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:

mgr Małgorzata Roszkowska

Telefon: +48 58 523 29 86

E-mail: mroszkowska@prawo.ug.edu.pl

Dziekanat WPiA UG

ul. Bażyńskiego 6

80-309 Gdańsk