fbpx Prawo Pracy | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Prawo Pracy

Podyplomowe Studia Prawa Pracy

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 1 października 2021 roku, 14:56

ZAPRASZAMY NA PODYPLOMOWE STUDIA PRAWA PRACY

  W ROKU AKADEMICKIM

2021/2022


Zapisy odbywają się online za pośrednictwem internetowej rejestracji kandydatów (IRK) na stronie:
 

https://podyplomowi.irk.ug.edu.pl/

 

Kierownik Podyplomowych Studiów Prawa Pracy:

prof. dr hab. Jakub Stelina
tel. 58 523 28 19, pok. 4011
e-mail: jakub.stelina@ug.edu.pl

Obsługa administracyjna studiów:

mgr Katarzyna Wylot
tel. 58 523 28 51, pok. 4023
e-mail: katarzyna.wylot@ug.edu.pl

Adresaci studiów:

Podyplomowe Studia Prawa Pracy adresowane są do osób, które ukończyły studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) na dowolnym kierunku

Etapy  rekrutacji:

  1. Rejestracja w IRK: od 1 czerwca 2021 r. do 10 października 2021 r.
  2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych od 1 czerwca 2021 r. do 11 października 2021 r.
  3.  Ogłoszenie listy osób wstepnie przyjętych 12 października 2021 r.

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, sporządzone za pomocą systemu IRK.
  2. Odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczoną kopię dyplomu.
  3. Dyplom ukończenia studiów w Polsce albo dyplom ukończenia studiów za granicą, uznany lub nostryfikowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie - w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.
  4. Oświadczenie, że złożony dyplom potwierdza wykształcenie kandydata - w przypadku kandydata noszącego nazwisko inne niż wpisane na dyplomie.
  5. Aktualną kolorową fotografię o wymiarze 35 mm x 45 mm (zdjęcie do dowodu lub paszportu).

Adres doręczenia dokumentów:

Wydział Prawa i Administracji UG, pok. 4023
ul. Jana Bażyńskiego 6
80-309 Gdańsk
Dokumenty można przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00

Limity:

 - minimalny 28 osób

 - maksymalny 80 osób

Wysokość opłat:

całościowa - 3600,00 zł
semestralna - 1800,00 zł

Terminy wnoszenia opłat:

I semestr - po ogłoszeniu listy osób przyjętych do 20 października 2021r.
II semestr - do  28 lutego 2022r.

Terminy zjazdów w roku akademickim 2021/2022:

październik:22,23
listopad: 5,6,19,20
grudzień: 3,4,17,18
styczeń: 14,15,28,29

luty: 11,12
marzec: 4,5,18,19
kwiecień: 1,2,22,23
maj: 13,14,27,28
czerwiec: 3,4
 

Więcej informacji o Podyplomowych Studiach Prawa Pracy:


Kadra:  pracownicy naukowi Uniwersytetu Gdańskiego oraz specjaliści z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy.

Cel studiów: oferta skierowana jest do osób, które w codziennej praktyce muszą stosować przepisy prawa pracy, przede wszystkim pracowników działów kadr i płac, zajmujących sie zarządzaniem personelem, ale także dla osób pragnących poszerzyć znajomość prawa pracy w teorii i w praktyce poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów prawnych. Głównym celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu prawa pracy w taki sposób, aby słuchacze po ukończeniu studiów podyplomowych mogli wykorzystać ją w praktyce, świadomiej i łatwiej podejmować decyzje.

Forma studiów i częstotliwość zjazdów: zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w trybie niestacjonarnym, dwusemestralnym. Zjazdy odbywają się co dwa tygodnie w piątki od godz. 16.00 do 19.00 i soboty od godz. 9.00 do 14.00.

Tryb prowadzenia zajęć (on-line za pośrednictwem platformy Microsoft Teams albo tradycyjny-w budynku uczelni) zależy od aktualnej sytuacji epidemicznej i obowiązującego na uczelni reżimu nauczania.

 

 

Kryteria zaliczenia studiów podyplomowych: studia kończą się napisaniem pracy zaliczeniowej,  po czym otrzymuje się świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Prawa Pracy.

Profil absolwenta: Absolwent studiów podyplomowych uzyskując świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Prawa Pracy powinien dysponować pogłębioną teoretyczną i praktyczną wiedzą z zakresu prawa pracy, powinien posiąść umiejętność wykładni przepisów z zakresu przedmiotów objętych programem studiów oraz charakteryzować się otwartością na różnorodność poglądów w nauce prawa i orzecznictwie sądowym.