fbpx Prawo Medyczne | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Prawo Medyczne

Studia Podyplomowe Prawo Medyczne

Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 17 października 2020 roku, 15:00

ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE PRAWO MEDYCZNE
W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Zapisy odbywają się za pomocą narzędzia IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów)
na stronie: 
https://podyplomowi.irk.ug.edu.pl/

Uwaga!!!

W związku z pandemią KORONAWIRUSA SARS- CoV2  zajęcia wykładowe w Uniwersytecie Gdańskim w semestrze zimowym będą się odbywać w formie on-line.

Adresaci studiów:

Forma kształcenia przeznaczona dla kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. Aby rozpocząć studia podyplomowe należy posiadać dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich. Po ich zakończeniu słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Studia kierowane są przede wszystkim do prawników zajmujących się prawem medycznymoraz osób wykonujących zawody medyczne (lekarze, pielęgniarki, połozne, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, diagnostycy laboratoryjni), a także do osób pracujących na co dzień z pacjentami-klientami: psycholodzy, dietetycy, kosmetyczki. Ponadto adresatami studiów są osoby zajmujące się administracyjną sferą systemu ochrony zdrowia (pracownicy NFZ, pracownicy szpitali, przychodni, poradni etc.)

Etapy rekrutacji:

1. Rejestracja w IRK: od 1 lipca do 25 października 2020 r.
2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: od 1 lipca do 27 października 2020 r.(Wydział Prawa i Administracji ul. Jana Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk 
     sekretariat Katedr pok 4023 III p. czynny od poniedziałku do piątku  w godz. 08.00 - 15.00)
3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: 28 października  2020 r.

Wymagane dokumenty:

1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych)
2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich/magisterskich w oryginale lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu.
3. Zdjęcie legitymacyjne
4. Uczelnia na pierwszych zajęciach zawiera ze słuchaczem umowę w formie pisemnej dotyczącą świadczenia usług edukacyjnych

Limity:

Rekrutacja jest otwarta, jednak liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

Wysokość opłat:

całościowa 4500,00 zł
semestralna 2250,00 zł

Terminy wnoszenia opłat:

I semestr - opłaty dokonujemy po ogłoszeniu listy osób przyjętych do 25 października 2020 r.
II semestr - do 28 lutego 2021 r.

Więcej informacji w sekretariacie studiów:

obsługa administracyjna mgr Katarzyna Wylot
Wydział Prawa i Administracji
ul. Bażyńskiego 6, pokój 4023
80-952 Gdańsk
tel. 58/523 28 51 fax. 58 523 27 14
e-mail: kwylot@prawo.ug.edu.pl

 

WIĘCEJ INFORMACJI O STUDIACH PODYPLOMOWYCH PRAWO MEDYCZNE

 

Jednostka prowadząca studia podyplomowe
Wydział Prawa i Administracji. Katedra Prawa Cywilnego.

Kierownik Studiów Podyplomowych: prof. zw. dr hab Ewa Bagińska

Profil absolwenta:

Studia podyplomowe „Prawo medyczne” organizowane są na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego przez Katedrę Prawa Cywilnego od 2014 r. i od tego czasu sieszą się nieustanną popularnością. Zostały utworzone po to, by wykształcić kadrę specjalistów dysponujących fachową wiedzą z zakresu funkcjonowania i finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, praw i obowiązków pacjentów oraz pracowników ochrony zdrowia, a także zasad odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej. Program studiów był szeroko konsultowany z przedstawicielami różnych zawodów, na skutek czego do programu zostały włączone następujące przedmioty: elementy prawa pracy, podstawy prawa ubezpieczeń, kontraktowanie i refundowanie świadczeń zdrowotnych, elementy medycyny sądowej oraz zagadnienia bioetyczne.

Kadra:

Kształceniem słuchaczy studiów podyplomowych zajmują się wykładowcy-specjaliści z Wydziałów Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, UMK w Toruniu i Uniwersytetu Łódzkiego, a także Centrum Bioetyki i Bioprawa Uniwersytetu Warszawskiego, oraz specjaliści z zakresu nauk medycznych i ochrony zdrowia GUMED. Ponadto, zajęcia o profilu praktycznym prowadzą adwokaci i radcowie prawni.

Cel studiów:

Celem studiów jest nie tylko przekazanie słuchaczom gruntownej wiedzy teoretycznej o funkcjonującym systemie ochrony zdrowia, ale także naświetlenie praktycznych problemów związanych z finansowaniem systemu, wykonywaniem zawodów medycznych, czy podnoszeniem odpowiedzialności prawnej w tym zakresie. Dlatego też wśród wykładowców znajdują się liczni pracownicy naukowo-dydaktyczni, ale także praktycy związani na co dzień z systemem ochrony zdrowia bądź systemem wymiaru sprawiedliwości. Wierzymy, że wyjątkowo dobrana kadra zapewni osiągnięcie celów, jakie przyświecały organizatorom studiów.

Wiedza i umiejętności nabyte w ramach studiów podyplomowych umożliwią absolwentom profesjonalne i jeszcze bardziej efektywne wykonywanie zawodów związanych z szeroko pojętym systemem ochrony zdrowia. Znajomość zagadnień objętych programem studiów pozwala nie tylko na uzyskanie szerokiej perspektywy na problemy systemu ochrony zdrowia, ale także na zminimalizowanie ryzyka nieprawidłowego postępowania w relacjach z uczestnikami tego systemu.

Szeroko omawiana problematyka prawna pozwala na uzyskanie solidnej bazy wiedzy teoretycznej, poruszane w czasie studiów zagadnienia bioetyczne ułatwiają poruszanie się w obszarach, w których ustawodawstwo jest niepełne lub w ogóle go brakuje, a wymiana poglądów i doświadczeń między wykładowcami i słuchaczami reprezentującymi zarówno zawody prawnicze, jak i medyczne, pozwala na zgłębienie wzajemnego porozumienia i wypracowanie rozwiązań kompromisowych.

Forma i poziom studiów:

Studia Podyplomowe Prawo Medyczne realizowane są w formie studiów niestacjonarnych (zaocznych). Zajęcia odbywają się w ramach zjazdów przewidzianych w piątki w godzinach popołudniowych tj. 16.30-20.00 oraz w soboty w godz. 9.30-15.30, zasadniczo dwa razy w miesiącu w trakcie roku akademickiego.

Czas trwania studiów:
Studia podyplomowe Prawo Medyczne trwają dwa semestry (październik-czerwiec)

Liczba punktów ECTS uzyskiwana w czasie trwania studiów podyplomowych:
Studia podyplomowe zakładają uzyskanie 60 punktów ECTS obejmujących zajęcia dydaktyczne z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i słuchaczy studiów (zajęcia dydaktyczne oraz zaliczenia przedmiotów).

Program studiów:

Program studiów obejmuje łącznie 180 godzin zajęć podzielonych na 5 modułów. Program studiów jest co roku aktualizowany, by umożliwić słuchaczom dostęp do aktualnych i nieustannie zmieniających się problemów prawa medycznego i bioetyki.

 

 

Sposób prowadzenia zajęć:

Zajęcia odbywają się w formie wykładów i konwersatoriów, połączonych w miarę potrzeby z omawianiem aktualnego orzecznictwa sądowego i tzw. metodą case study.

 

Forma zakończenia studiów podyplomowych:

W czasie trwania studiów przewidziane są cztery testy jednokrotnego wyboru. Zaliczenie wszystkich testów jest obligatoryjnym wymogiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa.

Konkurencyjność oferty Uniwersytetu Gdańskiego:

Na rynku nieustannie pojawiają się jednostki kształcące w zakresie prawa medycznego i bioetyki, jednakże oferta Uniwersytetu Gdańskiego jest niezwykle konkurencyjna zarówno pod względem merytorycznym, jak i finansowym. Liczba godzin oferowanych słuchaczom, dogodne terminy odbywania zajęć, przemyślany i na bieżąco aktualizowany program studiów oraz dobór kadry, którą stanowią najlepsi specjaliści sprawia, że Studia Podyplomowe Prawo medyczne na Uniwersytecie Gdańskim są gwarancją uzyskania fachowej wiedzy i niezwykle cennych umiejętności. Pozytywne opinie absolwentów kształconych w tym kierunku od 2014r. są tego najlepszym dowodem.