Prawo Medyczne | Wydział Prawa i Administracji

Studia Podyplomowe Prawo Medyczne

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 8 października 2018 roku, 9:14

ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE PRAWO MEDYCZNE
W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bezpośrednio w sekretariacie studiów podyplomowych

 

Adresaci studiów:

Forma kształcenia przeznaczona dla kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. Aby rozpocząć studia podyplomowe należy posiadać dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich. Po ich zakończeniu słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Etapy rekrutacji:

1. Rejestracja w IRK: od 14 maja   do 30 września 2018 r.
2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych od początku rejestracji do 30 września 2087 r. ( sekretariat Katedr pok 4023 III p. czynny od pon. do czw. w godz. 08.00 - 16.00 i w każdy piątek do godz. 16.30)
3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych 2 października  2018 r.

Dodatkowa rekrutacja do 11 października 2018 r. - poza systemem IRK

Wymagane dokumenty:

1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych) bądź na miejscu w sekretariacie studiów podyplomowych
2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich/magisterskich w oryginale lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu.
3. Zdjęcie legitymacyjne
4. Kserokopię dowodu osobistego

Limity:

Rekrutacja jest otwarta, o zakwalifikowaniu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

Wysokość opłat:

całościowa 4100,00 zł
semestralna 2050,00 zł

Terminy wnoszenia opłat:

I semestr - opłaty dokonujemy po ogłoszeniu listy osób przyjętych do 12 października 2018 r.
II semestr - do 28 lutego 2019 r.

Więcej informacji w sekretariacie studiów:

obsługa administracyjna mgr Katarzyna Wylot
Wydział Prawa i Administracji
ul. Bażyńskiego 6, pokój 4023
80-952 Gdańsk
tel. 58/523 28 51 fax. 58 523 27 14
e-mail: prawomedyczne@prawo.ug.edu.pl

Terminy zjazdów w I semestrze:

sala 2025 godz. zjazdów piątki 16.30 - 20.00 i soboty 9.30 - 15.30

I zjazd 12 i 13.10.2018
II zjazd 26 i 27.10.2018
III zjazd 9 i 10.11.2018
IV 23 i 24.11.2018
V zjazd 7 i 8.12.2018
VI zjazd 11 i 12.01.2019
VII zjazd 25 i 26.01.2019


 

WIĘCEJ INFORMACJI O STUDIACH PODYPLOMOWYCH PRAWO MEDYCZNE

Jednostka prowadząca studia podyplomowe
Wydział Prawa i Administracji. Katedra Prawa Cywilnego.

Kierownik Studiów Podyplomowych: prof. zw. dr hab Ewa Bagińska

Profil absolwenta:

Studia podyplomowe „Prawo medyczne” organizowane są na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego przez Katedrę Prawa Cywilnego od 2014 r. Zostały utworzone po to, by wykształcić kadrę specjalistów dysponujących fachową wiedzą z zakresu funkcjonowania i finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, praw i obowiązków pacjentów oraz pracowników ochrony zdrowia, a także zasad odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej. Program studiów był szeroko konsultowany z przedstawicielami różnych zawodów, na skutek czego do programu zostały włączone następujące przedmioty: elementy prawa pracy, podstawy prawa ubezpieczeń, kontraktowanie i refundowanie świadczeń zdrowotnych, elementy medycyny sądowej oraz zagadnienia bioetyczne.

Kadra:

Kształceniem słuchaczy studiów podyplomowych zajmują się nie tylko pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ale także specjaliści z zakresu nauk medycznych i ochrony zdrowia, adwokaci i radcowie prawni, biegli sądowi, członkowie komisji bioetycznych, pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektorzy podmiotów leczniczych i praktykujący lekarze.

Cel studiów:

Celem studiów jest nie tylko przekazanie słuchaczom gruntownej wiedzy teoretycznej o funkcjonującym systemie ochrony zdrowia, ale także naświetlenie praktycznych problemów związanych z finansowaniem systemu, wykonywaniem zawodów medycznych, czy ponoszeniem odpowiedzialności prawnej w tym zakresie. Dlatego też wśród wykładowców znajdują się liczni pracownicy naukowo-dydaktyczni, ale także praktycy związani na co dzień z systemem ochrony zdrowia bądź systemem wymiaru sprawiedliwości. Wierzymy, że wyjątkowo dobrana kadra zapewni osiągnięcie celów, jakie przyświecały organizatorom studiów.

Forma i poziom studiów:
Studia Podyplomowe Prawo Medyczne realizowane są w formie studiów niestacjonarnych (zaocznych). Zajęcia odbywać się będą w ramach zjazdów przewidzianych w piątki w godzinach popołudniowych oraz w soboty, zasadniczo dwa razy w miesiącu, w trakcie roku akademickiego.

Czas trwania studiów:
Studia podyplomowe Prawo Medyczne trwają dwa semestry

Liczba punktów ECTS uzyskiwana w czasie trwania studiów podyplomowych:
Studia podyplomowe zakładają uzyskanie 60 punktów ECTS obejmujących zajęcia dydaktyczne z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i słuchaczy studiów (zajęcia dydaktyczne oraz zaliczenia przedmiotów).

Program studiów:

Nazwa przedmiotu

Semestr/godziny/ECTS

1. Podstawy prawa cywilnego*

(zajęcia nieobligatoryjne dla osób z wykształceniem prawniczym)

Semestr I/10h/ ECTS 2

2. Podstawy prawne wykonywania zawodów medycznych i prowadzenia działalności leczniczej

semestr I/4 h/ ECTS 2

3. Odpowiedzialność karna osób wykonujących zawody medyczne

semestr I/ 8 h/ ECTS 3

4. Odpowiedzialność zawodowa osób wykonujących zawody medyczne

semestr I/ 6 h/ ECTS 2

5. Podstawowe zasady systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Ubezpieczenia OC lekarzy i podmiotów leczniczych

semestr I/ 4 h/ ECTS 2

6. Elementy medycyny sądowej. Analiza przypadków*

(zajęcia nieobligatoryjne dla osób z wykształceniem medycznym)

semestr I/ 8 h/ ECTS 2

7. Rynek usług medycznych i systemy opieki zdrowotnej w UE

semestr I/6 h/ ECTS 2

8. Umowy o świadczenie usług medycznych

Semestr I/6h/ ECTS 2

9. Zasady refundacji świadczeń zdrowotnych i leków

semestr I/ 6 h/ ECTS 2

10. Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych

semestr I/ 4 h/ ECTS 2

11. Bioetyka w wykonywaniu zawodów medycznych. Tajemnica zawodowa. Klauzula sumienia.

Zasady działania i rola komisji bioetycznych

semestr I/ 8 h/ ECTS 2

12. Prawo zdrowia publicznego

semestr I/ 8 h/ ECTS 3

13. Prawa pacjenta

semestr I 16 h/ ECTS 4

14. Podstawy prawa pracy

semestr II/ 8 h/ ECTS 3

15. Odpowiedzialność cywilna osób wykonujących zawody medyczne i podmiotów leczniczych

semestr II/ 16 h/ ECTS 5

16. Pozasądowe systemy dochodzenia odszkodowania w Polsce i na świecie

semestr II/ 4 h/ ECTS 2

17. Praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na drodze sądowej

semestr II/ 4 h/ ECTS 1

18. Rola dokumentacji medycznej i ciężar dowodu w prawie medycznym

semestr II/ 6 h/ ECTS 1

19. Standaryzacja i akredytacja w ochronie zdrowia

semestr II/ 6 h/ ECTS 2

20. Ochrona zdrowia psychicznego. Przymus leczenia

semestr II/ 4 h/ ECTS 2

21. Dylematy prawne na etapie początku i końca życia (sztuczne zapłodnienie, macierzyństwo zastępcze, eutanazja)

semestr II/ 6 h/ ECTS 2

22. Prawna regulacja przeprowadzania badań klinicznych i eksperymentów medycznych

semestr II/ 4 h/ ECTS 2

23. Prawne aspekty transplantacji tkanek, komórek i narządów

semestr II/ 4 h/ ECTS 2

24. Podstawy prawa farmaceutycznego. Zasady rejestracji produktów leczniczych. Reklama produktów leczniczych

semestr II/ 8 h/ ECTS 2

25. Finanse w ochronie zdrowia

semestr II/ 6 h/ ECTS 2

26. Prawo zamówień publicznych w ochronie zdrowia

semestr II/ 6 h/ ECTS 2

27. Podstawy prawne przerywania ciąży. Roszczenia wrongful life, wrongful birth, wrongful conception

semestr II/ 4 h/ ECTS 2

Razem: 27 przedmiotów

Razem: 180 godzin (60 ECTS)

Sposób prowadzenia zajęć:
Zajęcia odbywają się w formie wykładów i konwerstatoriów, połączonych w miarę potrzeby z omawianiem orzecznictwa sądowego i tzw. case study.

Forma zakończenia studiów podyplomowych:
Forma pisemna testowa