Ochrona danych osobowych | Wydział Prawa i Administracji

Ochrona danych osobowych

poniedziałek, 18 grudnia 2017 roku, 8:43

Ochrona Danych Osobowych

ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

w roku akademickim 2017/2018

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

https://podyplomowi.irk.ug.edu.pl/index.web

 


PLAN ZAJĘĆ w roku akademickim 2017/2018

(-do pobrania tutaj-)

 

zajęcia w semestrze zimowym będą odbywały się w sali 4036

 


Zajęcia w ramach studiów podyplomowych będą prowadzone przez pracowników i współpracowników Wydziału Prawa i Administarci Uniwersytetu Gdańskiego,

w tym osoby łączące pracę naukowo- dydaktyczną z praktyką prawniczą.

Jedną z osób prowadzących zajęcia będzie

dr Wojciech Wiewiórowski Zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych

Szczegółowych informacji o programie studiów udziela

Kierownik Studiów Podyplomowych dr. hab. Andrzej Powałowski, prof. UG

e-mail: anpo@prawo.ug.edu.pl   

 

W semestrze zimowym 2017/2018 zajęcia będą odbywały się w soboty (dwa bloki po 4 godziny) co dwa tygodnie.

Terminy zajęć:

14.10.2017

28.10.2017

18.11.2017

25.11.2017

9.12.2017

13.01.2017

27.01.2017

 

Adresaci studiów:

Słuchaczami Studiów Podyplomowych Ochrona danych osobowych mogą być osoby, które ukończyły studia wyższe i legitymują się tytułem zawodowym magistra, lub licencjata dowolnego kierunku i specjalności.

 

Etapy rekrutacji:

1. Rejestracja w IRK: od dnia 14.06.2017 r. do dnia 8.10.2017 r.

2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: od dnia 19.06.2017 r. do dnia 11.10.2017 r. (do godz. 15.00)

3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: w dniu 12.10.2017 r. godz. 17.00

Dokumenty rekrutacyjne można przesyłać pocztą na adres:

Wydział Prawa i Administracji UG
Ul. Jana Bażyńskiego 6, pok. 2087
80-309 Gdańsk

z dopiskiem "Studia Podyplomowe Ochrona danych osobowych"

 

Wymagane dokumenty:

Kandydat na Studia Podyplomowe Ochrona danych osobowych powinien złożyć:

  1. własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, sporządzone za pomocą systemu IRK na Studia Podyplomowe,
  2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) albo kserokopię takiego dyplomu poświadczoną za zgodność z oryginałem,
  3. oświadczenie o zobowiązaniu do wniesienia opłaty za studia podyplomowe - do pobrania tutaj -
  4. wypełniony, kwestionariusz osobowy (w którym konieczne jest podanie adresu e-mail) - do pobrania tutaj -
  5. kserokopię dowodu osobistego poświadczoną za zgodność z oryginałem,
  6. dwa zdjęcia legitymacyjne jedno zdjęcie legitymacyjne

Ponadto kandydat powinien wskazać numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona wniesiona opłata za studia podyplomowe lub adres, na który można przesłać ww. opłatę, w przypadku nieuruchomienia tych studiów.

 

Limity:

Minimalnie: 25 osób.
Maksymalnie: 35 osób.

Opłaty:

całościowa - 3900,00zł                                                                                                                                                                                                                                                 semestralna - 1950,00zł

opłata za I semestr 1950,00zł do 15 października 2017r.

opłata za II semestr 1950,00zł do 11 lutego 2018r.

 

Kierownik studiów:

dr hab, Andrzej Powałowski, prof. UG                                                                                                                                                                                                        E-mail: anpo@prawo.ug.edu.pl                                                                                                                                                                                                                                       Telefon: +48 58 523 28 60

Obsługa administracyjna:

Justyna Cur
Wydział Prawa i Administracji

tel.: +48 58 523 25 99

Wydział Prawa i Administracji

ul. Jana Bażyńskiego 6
80-309 Gdańsk
pok. 2087

 

Program studiów podyplomowych

http://arch.ug.edu.pl/pl/administracja/_upload/akty_normatywne/3140/files/zal_z2r17.pdf

 

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. Andrzej Powałowski, prof. UG

Kadra

mgr Andrzej Lewiński

dr Marlena Sakowska-Baryła

mgr Alicja Pyskło

Profil absolwenta (możliwości związane z rozwojem kariery zawodowej lub kontynuacji kształcenia):

Kształcenie na Studiach podyplomowych Ochrona danych osobowych odbywa się uwzględnieniem modułów zajęć służących zdobywaniu przez słuchacza tych studiów podyplomowych wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych- zarówno podstawowych, jak i zaawansowanych. Absolwent studiów powinien dysponować usystematyzowaną wiedzą o całościowej problematyce funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych na gruncie prawa polskiego i europejskiego, a także umiejętnościami w zakresie procesów przetwarzania danych osobowych, w tym z metodami i środkami ochrony informacji. Realizacja treści objętych programem kształcenia studiów ma na celu wykształcenie u absolwenta zdolności uczestnictwa w procesach przetwarzania danych osobowych lub podwyższenie poziomu tej zdolności. W szczególności absolwent ww. studiów podyplomowych powinien być przygotowany pod względem teoretycznym i praktycznym do identyfikacji wszelkich przejawów przetwarzania informacji podlegających regulacji administracyjnoprawnej ochrony danych osobowych, dokonywania oceny legalności konkretnych przejawów przetwarzania danych osobowych, dokumentować procesy przetwarzania danych osobowych oraz określać konieczne zabezpieczenia procesów przetwarzania informacji.Studia podyplomowe Ochrona danych osobowych pozwalają zdobyć wiedzę praktyczną i teoretyczną konieczną na stanowiskach związanych z przetwarzaniem danych osobowych (w sektorze prywatnym i sektorze administracji publicznej), a wszczególności administratorów bezpieczeństwa informacji, inspektorów danychosobowych, rzeczników prasowych, pracowników pionów ochrony, pracowników odpowiedzialnych za udostępnianie danych, w tym informacji publicznych.

 

Aktualności

Brak aktualności.