fbpx Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii

Studia Podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 9 lipca 2020 roku, 13:12

 

Kierownik Studiów: prof. UG, dr hab. Maciej Barczewski
tel. 58 523 29 19
e-mail: m.barczewski@prawo.ug.edu.pl
pok. 3080

barczewski

 

Obsługa administracyjna: mgr Aleksandra Kudła
tel. 58 523 28 82, p.2064
e mail: pwnt@prawo.ug.edu.pl

UWAGA! Rekrutacja w trybie ciągłym, poza systemem IRK, poprzez złożenie wymaganych dokumentów!

Procedura rekrutacji w przypadku studiów podyplomowych dofinansowanych w ramach projektu obejmuje

  • złożenie wymaganych dokumentów w formie papierowej osobiście w pok.2081:
  1. podpisane z obydwu stron podanie o przyjęcię na studia 
  2. klauzula informacyjna
  3. deklaracja zgłoszeniowa
  4. oświadczenie nr 1 oraz oświadczenie nr 2
  5. zaświadczenie od pracodawcy lub wpis do CEiDG *  (* aktualne na dzień rozpoczęcia studiów
  6. 1 fotografia
  7. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich lub magisterskich - oryginał do wglądu celem poświadczenia za zgodność  
  • weryfikację przez Komisję Rekrutacyjną

Przyjęcie kandydata nastąpi w postępowaniu kwalifikacyjnym na podstawie wymienionych dokumentów, o czym każdy kandydat zostanie poinformowany.

 


Koszty
Opłata za uczestnictwo w edycji studiów realizowanej w ramach projektu wynosi  / za rok (2 semestry).

Forma zajęć
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i konserwatoriów przez specjalistów, pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, wśród których znajdują się także praktycy oraz eksperci instytucji rządowych oraz Unii Europejskiego.

Studia są dwusemestralne, prowadzone w trybie niestacjonarnym ( soboty oraz niektóre niedziele).
 

Adresaci studiów 

Uczestnikami Studiów mogą być absolwenci studiów wyższych. W szczególności program Studia kierowane są do osób wykonujących lub mających zamiar wykonywać zawody prawnicze, ale również pracowników administracji, specjalistów z branży medialnej, reklamowej, artystycznej oraz szeroko pojętej branży technologicznej.

Absolwent Podyplomowych Studiów Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii ma opanować najważniejsze wiadomości dotyczące prawnej ochrony własności intelektualnej (w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych, ochrony znaków towarowych, wynalazków, oznaczeń geograficznych, skomercjalizowanych dóbr osobistych, etc.), jak również zapoznać się z aktualnymi regulacjami oraz tendencjami rozwoju w interdyscyplinarnej sferze tzw. prawa nowych technologii, która obejmuje między innymi takie zagadnienia, jak przestępczość internetowa, ochrona elektronicznych baz danych, bankowość elektroniczna czy też prawo telekomunikacyjne.

Dlatego w programie Studiów szczególny nacisk położono na praktyczne aspekty omawianych zagadnień, jak również wskazanie aktualnych kierunków rozwoju zarówno w zakresie prawnej ochrony własności intelektualnej, jak też regulacji związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw z branży technologicznej.

Warunki zaliczenia

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uczestnictwo w 80% zajęć oraz napisanie pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów.