fbpx Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii | Wydział Prawa i Administracji

Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii | Wydział Prawa i Administracji

Studia Podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 22 listopada 2019 roku, 11:15

projektowa UE

 

 

 

Uwaga rekrutacja w ramach projektu dofinansowana ze środków UE została zakończona!!

 

„Stań się konkurencyjny z UG – podnosimy kwalifikacje w małych i średnich przedsiębiorstwach”

Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

 

Kierownik Studiów: prof. UG, dr hab. Maciej Barczewski
tel. 58 523 29 19
e-mail: m.barczewski@prawo.ug.edu.pl
pok. 3080

barczewski

 

Obsługa administracyjna: mgr Aleksandra Kudła
tel. 58 523 28 82, p.2064
e mail: pwnt@prawo.ug.edu.pl

 

Koordynator projektu: mgr inż. Jolanta Mrozek
tel. 58 523 29 34, p.2081
e mail: jolanta.mrozek@prawo.ug.edu.pl


Z przyjemnością informujemy, iż obecnie prowadzimy nabór na kolejną edycję studiów podyplomowych, rozpoczynającą sie od października roku akademickiego 2018/19, realizowana w ramach projektu Wydziału Prawa i Administracji przygotowanego wspólnie z Wydziałem Zarządzania UG pt. "Stań się konkurencyjny z UG - podnosimy kwalifikacje w małych i średnich przedsiębiorstwach".

Uczestnikami projektu mogą być osoby zatrudnione w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach, przedsiębiorstwach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych  mieszkające lub pracujące na terenie województwa pomorskiego.

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie sie z regulaminem udziału w projekcie.

UWAGA! Rekrutacja w trybie ciągłym, poza systemem IRK, poprzez złożenie wymaganych dokumentów!

Procedura rekrutacji w przypadku studiów podyplomowych dofinansowanych w ramach projektu obejmuje

 • złożenie wymaganych dokumentów w formie papierowej osobiście w pok.2081:
 1. podpisane z obydwu stron podanie o przyjęcię na studia 
 2. klauzula informacyjna
 3. deklaracja zgłoszeniowa
 4. oświadczenie nr 1 oraz oświadczenie nr 2
 5. zaświadczenie od pracodawcy lub wpis do CEiDG *  (* aktualne na dzień rozpoczęcia studiów
 6. 1 fotografia
 7. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich lub magisterskich - oryginał do wglądu celem poświadczenia za zgodność  
 • weryfikację przez Komisję Rekrutacyjną
 • po ogłoszeniu listy wstępnie przyjętych uiszczenie opłaty za studia do dnia 21.09.2018 r.  w wysokości 262 zł na numer rachunku bankowego:

07 124012711111001083121417

 • przyjęcie do projektu i podpisanie umowy o udział w projekcie

Przyjęcie kandydata nastąpi w postępowaniu kwalifikacyjnym na podstawie wymienionych dokumentów, o czym każdy kandydat zostanie poinformowany.

Kryteria rekrutacji:

 1. Kolejność zgłoszeń
 2. Kryteria premiujące:
 • dodatkowe 5 punktów dla osób w wieku 25-49 lat,
 • dodatkowe 10 punktów dla osób w wieku 50+,
 • dodatkowe 10 punktów dla kobiet

 


Koszty
Opłata za uczestnictwo w edycji studiów realizowanej w ramach projektu wynosi 262 zł / za rok (2 semestry).

Forma zajęć
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i konserwatoriów przez specjalistów, pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, wśród których znajdują się także praktycy oraz eksperci instytucji rządowych oraz Unii Europejskiego.

Studia są dwusemestralne, prowadzone w trybie niestacjonarnym ( soboty oraz niektóre niedziele).
 

Adresaci studiów 

Uczestnikami Studiów mogą być absolwenci studiów wyższych. W szczególności program Studia kierowane są do osób wykonujących lub mających zamiar wykonywać zawody prawnicze, ale również pracowników administracji, specjalistów z branży medialnej, reklamowej, artystycznej oraz szeroko pojętej branży technologicznej.

Absolwent Podyplomowych Studiów Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii ma opanować najważniejsze wiadomości dotyczące prawnej ochrony własności intelektualnej (w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych, ochrony znaków towarowych, wynalazków, oznaczeń geograficznych, skomercjalizowanych dóbr osobistych, etc.), jak również zapoznać się z aktualnymi regulacjami oraz tendencjami rozwoju w interdyscyplinarnej sferze tzw. prawa nowych technologii, która obejmuje między innymi takie zagadnienia, jak przestępczość internetowa, ochrona elektronicznych baz danych, bankowość elektroniczna czy też prawo telekomunikacyjne.

Dlatego w programie Studiów szczególny nacisk położono na praktyczne aspekty omawianych zagadnień, jak również wskazanie aktualnych kierunków rozwoju zarówno w zakresie prawnej ochrony własności intelektualnej, jak też regulacji związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw z branży technologicznej.

Warunki zaliczenia

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uczestnictwo w 80% zajęć oraz napisanie pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów.