fbpx Prawo Pracy | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Prawo Pracy

Podyplomowe Studia Prawa Pracy

Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 17 października 2020 roku, 15:05

ZAPRASZAMY NA PODYPLOMOWE STUDIA PRAWA PRACY

  W ROKU AKADEMICKIM

2020/2021


Zapisy odbywają się online za pośrednictwem internetowej rejestracji kandydatów (IRK) na stronie:
 

https://podyplomowi.irk.ug.edu.pl/index.web

Uwaga!!!

W związku z pandemią KORONAWIRUSA SARS- CoV2 zajęcia wykładowe w Uniwersytecie Gdańskim w semestrze zimowym będą się odbywać w formie on-line.


 

Kierownik Podyplomowych Studiów Prawa Pracy:

prof. dr hab. Jakub Stelina

Adresaci studiów:

Podyplomowe Studia Prawa Pracy adresowane są do osób, które ukończyły studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) na dowolnym kierunku

Etapy  rekrutacji:

  1. Rejestracja w IRK: od 22.06.2020 r. do 30.09.2020 r.
  2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych od początku rejestracji do 30.09.2020 r. do sekretariatu studiów podyplomowych pok. 4023 III p. czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00
  3.  Ogłoszenie listy osób wstepnie przyjętych 02.10.2020 r.

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie na podyplomowe studia (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych)
  2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich/magisterskich lub poświadczoną za zgodność kserokopię dyplomu
  3. Zdjęcie legitymacyjne

Limity:

 - minimalny 25 osób

 - maksymalny 85 osób

Wysokość opłat:

całościowa - 3600,00 zł
semestralna - 1800,00 zł

Terminy wnoszenia opłat:

I semestr - po ogłoszeniu listy osób przyjętych do 20 października 2020r.
II semestr - do  28 lutego 2021r.

Opłaty dokonuje się na indywidualny numer konta słuchacza widoczny w systemie IRK.

Więcej informacji w Sekretariacie studiów:

mgr Katarzyna Wylot
Wydział Prawa i Administracji
ul. Jana Bażyńskiego 6, pokój 4023 III piętro
80-309  Gdańsk
tel. 58/523 28 51
e-mail: sekretariat04@prawo.ug.edu.pl

Więcej informacji o Podyplomowych Studiach Prawa Pracy:

Kierownik Studiów: prof. dr hab. Jakub Stelina, pok 4011


Kadra:  pracownicy naukowi Uniwersytetu Gdańskiego oraz specjaliści z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy.

Cel studiów: oferta skierowana jest do osób, które w codziennej praktyce muszą stosować przepisy prawa pracy, przede wszystkim pracowników działów kadr i płac, zajmujących sie zarządzaniem personelem, ale także dla osób pragnących poszerzyć znajomość prawa pracy w teorii i w praktyce poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów prawnych. Głównym celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu prawa pracy w taki sposób, aby słuchacze po ukończeniu studiów podyplomowych mogli wykorzystać ją w praktyce, świadomiej i łatwiej podejmować decyzje.

Forma studiów i częstotliwość zjazdów: zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w trybie niestacjonarnym, dwusemestralnym. Zjazdy odbywają się co dwa tygodnie w piątki od godz. 16.00 do 19.00 i soboty od godz. 9.00 do 14.00.

Program: w czasie 2 semestrów zajęć słuchacze uczestniczą m.in. w konwersatoriach przybliżających zagadnienia  prawa pracy.

1. Część ogólna prawa pracy

   1) przedmiot i funkcja prawa pracy - 4godz.
   2) zasady prawa pracy(podstawowe, w rozumieniu art. 300 k.p. - 8 godz.
   3) normy prawa pracy - 3 godz.
   4) źródła prawa pracy (europejskie, ustawowe, specyficzne) - 14 godz.
   5) charakterystyka stosunku pracy (podmioty: pracodawca i pracownik) - 3godz.

2. Zbiorowe prawo pracy (związki zawodowe, organizacje pracodawców, rozwiązywanie sporów zbiorowych, partycypacja pracownicza - 10 godz.
3. Metodologia pisania pracy kończącej studia podyplomowe, wybór tematów - 4 godz.
4. Zawarcie umowy o pracę (relacje poprzedzające zawarcie umowy, pojęcie , umowy, forma, treść i rodzaje umów, umowy o zakazie konkurencji) - 4 godz.
5. ustanie stosunku pracy (rozwiązanie a wygaśnięcie stosunku pracy, wypowiedzenie mowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę, rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, wypowiedzenie zmieniające, zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika, roszczenia z tytułu wadliwego rozwiązania. - 20 godz.
6. Wynagrodzenie za pracę, inne świadczenia związane z pracą, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7 godz.
7. Czas pracy (pojęcie czasu pracy, normy czasu pracy, okresy odpoczynku, systemy i rozkłady czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych, praca w porze nocnej, praca w niedziele i święta - 15 godz.
8. Obowiązki pracodawcy i pracownika, w tym związane z przeciwdziałaniem mobbingowi, obowiązki w sferze ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, odpowiedzialność porządkowa oraz odpowiedzialność materialna pracowników - 18 godz.
9. Urlopy wypoczynkowe - 5 godz.
10. Ochrona pracy (bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona rodzicielstwa, ochrona pracowników młodocianych, ergonomia, wypadki przy pracy i choroby zawodowe, uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy) - 26 godz.
11. Pozaumowne stosunki pracy - 4 godz.
12. Rozstrzyganie sporów pracowniczych - 5 godz.

Kryteria zaliczenia studiów podyplomowych: studia kończą się egzaminem - obroną napisanej pracy, po czym otrzymuje się świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Prawa Pracy.

Przykładowa treść zagadnień obowiązujących na egzaminie końcowym - pobierz dokument w PDF

Profil absolwenta: Absolwent studiów podyplomowych uzyskując świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Prawa Pracy powinien dysponować pogłębioną teoretyczną i praktyczną wiedzą z zakresu prawa pracy, powinien posiąść umiejętność wykładni przepisów z zakresu przedmiotów objętych programem studiów oraz charakteryzować się otwartością na różnorodność poglądów w nauce prawa i orzecznictwie sądowym.