Prawo Pracy | Wydział Prawa i Administracji

Studia Podyplomowe Prawo Pracy

poniedziałek, 2 października 2017 roku, 9:14

ZAPRASZAMY NA PODYPLOMOWE STUDIA
PRAWA PRACY

  W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

UWAGA

są jeszcze wolne miejsca - zapisy i dostarczanie dokumentów odbywa się poza systemem IRK bezpośrednio w sekretariacie
do 6 października 2017 r.

Uwaga!!! 6 i 7 października 2017 r. odbywają  się pierwsze zajęcia


 

Adresaci studiów:

Podyplomowe Studia Prawa Pracy adresowane są do osób, które ukończyły studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) na dowolnym kierunku

Etapy  rekrutacji:

  1. Rejestracja w IRK: od 15.03.2017 r. do 29.09.2017 r.
  2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych od początku rejestracji do 29.09.2017 r. do sekretariatu studiów podyplomowych pok. 4023 III p. czynny od pon.do czw. w godz. 07.30-15.30,
    w każdy piątek w godz. 07.30 - 16.30
  3.  Ogłoszenie listy osób wstepnie przyjętych 29.09.2017 r.

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie na podyplomowe studia (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych)
  2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich/magisterskich lub poświadczoną za zgodność kserokopię dyplomu.
  3. Kwestionariusz osobowy (do pobrania tutaj)
  4. Kserokopię dowodu osobistego.
  5. Zdjęcie legitymacyjne

Limity:

 - minimalny 30 osób

 - maksymalny 85 osób

Wysokość opłat:

całościowa - 3300,00 zł
semestralna - 1650,00 zł

Terminy wnoszenia opłat:

I semestr - po ogłoszeniu listy osób przyjętych do 20 października 2017r.
II semestr - do  28 lutego 2018r.

Opłaty dokonuje się na indywidualny numer konta słuchacza widoczny w systemie IRK.

Więcej informacji w Sekretariacie studiów:

Wydział Prawa i Administracji
ul. Jana Bażyńskiego 6, pokój 4023 III piętro
80-952 Gdańsk
tel. 58/523 28 51
e-mail: kwylot@prawo.ug.edu.pl
mgr Katarzyna Wylot

Terminy zjazdów w I semestrze:

       sala 4056 (III piętro)

6.10.2017 godz. 16.00 - 19.00
7.10.2017 godz. 9.00 - 14.00
 

20.10.2017 godz. 16.00 - 19.00
21.10.2017 godz. 9.00 - 14.00

17.11.2017 godz. 16.00 - 19.00
18.11.2017 godz. 9.00 - 14.00

1.12.2017 godz. 16.00 - 19.00
2.12.2017 godz. 9.00 - 14.00

15.12.2017 godz. 16.00 - 19.00
16.12.2017 godz. 9.00 - 14.00

12.01.2018 godz. 16.00 - 19.00
13.01.2018 godz. 9.00 - 14.00

26.01.2017 godz. 16.00 - 19.00
27.01.2017 godz. 9.00 - 14.00

 

Więcej informacji o Podyplomowych Studiach Prawa Pracy:

Kierownik Studiów: dr Waldemar Uziak, pok 4013


Kadra:  pracownicy naukowi Uniwersytetu Gdańskiego oraz specjaliści z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy.

Cel studiów: oferta skierowana jest do osób, które w codziennej praktyce muszą stosować przepisy prawa pracy, przede wszystkim pracowników działów kadr i płac, zajmujących sie zarządzaniem personelem, ale także dla osób pragnących poszerzyć znajomość prawa pracy w teorii i w praktyce poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów prawnych. Głównym celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu prawa pracy w taki sposób, aby słuchacze po ukończeniu studiów podyplomowych mogli wykorzystać ją w praktyce, świadomiej i łatwiej podejmować decyzje.

Forma studiów i częstotliwość zjazdów: zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w trybie niestacjonarnym, dwusemestralnym. Zjazdy odbywają się co dwa tygodnie w piątki od godz. 16.00 do 19.00 i soboty od godz. 9.00 do 14.00.

Program: w czasie 2 semestrów zajęć słuchacze uczestniczą m.in. w konwersatoriach przybliżających zagadnienia  prawa pracy.

1. Część ogólna prawa pracy

   1) przedmiot i funkcja prawa pracy - 4godz.
   2) zasady prawa pracy(podstawowe, w rozumieniu art. 300 k.p. - 8 godz.
   3) normy prawa pracy - 3 godz.
   4) źródła prawa pracy (europejskie, ustawowe, specyficzne) - 14 godz.
   5) charakterystyka stosunku pracy (podmioty: pracodawca i pracownik) - 3godz.

2. Zbiorowe prawo pracy (związki zawodowe, organizacje pracodawców, rozwiązywanie sporów zbiorowych, partycypacja pracownicza - 10 godz.
3. Metodologia pisania pracy kończącej studia podyplomowe, wybór tematów - 4 godz.
4. Zawarcie umowy o pracę (relacje poprzedzające zawarcie umowy, pojęcie , umowy, forma, treść i rodzaje umów, umowy o zakazie konkurencji) - 4 godz.
5. ustanie stosunku pracy (rozwiązanie a wygaśnięcie stosunku pracy, wypowiedzenie mowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę, rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, wypowiedzenie zmieniające, zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika, roszczenia z tytułu wadliwego rozwiązania. - 20 godz.
6. Wynagrodzenie za pracę, inne świadczenia związane z pracą, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7 godz.
7. Czas pracy (pojęcie czasu pracy, normy czasu pracy, okresy odpoczynku, systemy i rozkłady czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych, praca w porze nocnej, praca w niedziele i święta - 15 godz.
8. Obowiązki pracodawcy i pracownika, w tym związane z przeciwdziałaniem lobbingowi, obowiązki w sferze ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, odpowiedzialność porządkowa oraz odpowiedzialność materialna pracowników - 18 godz.
9. Urlopy wypoczynkowe - 5 godz.
10. Ochrona pracy (bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona rodzicielstwa, ochrona pracowników młodocianych, ergonomia, wypadki przy pracy i choroby zawodowe, uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy) - 26 godz.
11. Pozaumowne stosunki pracy - 4 godz.
12. Rozstrzyganie sporów pracowniczych - 5 godz.

Kryteria zaliczenia studiów podyplomowych: studia kończą się egzaminem i obroną napisanej pracy, po czym otrzymuje się świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Prawa Pracy.

Przykładowa treść zagadnień obowiązujących na egzaminie końcowym - pobierz dokument w PDF

Profil absolwenta: Absolwent studiów podyplomowych uzyskując świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Prawa Pracy powinien dysponować pogłębioną teoretyczną i praktyczną wiedzą z zakresu prawa pracy, powinien posiąść umiejętność wykładni przepisów z zakresu przedmiotów objętych programem studiów oraz charakteryzować się otwartością na różnorodność poglądów w nauce prawa i orzecznictwie sądowym.