fbpx Prawo Spółek | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Prawo Spółek

Prawo Spółek

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 8 lutego 2021 roku, 12:22

PRAWO SPÓŁEK 


REKRUTACJA OTWARTA 

Rekrutacja na studia podyplomowe Prawo spółek odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).


Zarejestruj się on-line: https://podyplomowi.irk.ug.edu.pl/index.web

 

Etapy rekrutacji

  1. Rejestracja w IRK: 01.07.2020 - 25.09.2020
  2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: 01.07.2020 - 26.09.2020
  3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: 30.09.2020

 

Wymagane dokumenty

 1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych)
 2. Zdjęcie legitymacyjne.
 3. Oryginał, odpis lub poświadczoną przez uczelnię lub notariusza kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (bez suplementu). Dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych.

   

Kryteria zaliczenia studiów podyplomowych

Ukończenie studiów podyplomowych Prawo spółek jest uzależnione od łącznego spełnienienia następujących warunków:

 1. obecność na 80% godzin dydaktycznych objętych programem studiów,
 2. złożenie pracy dyplomowej.

Komplet dokumentów prosimy składać osobiście w pok. 2080 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego lub wysłać pocztą
na adres Wydziału ul. Jana Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk, pok. 2080.

 

Opłaty:

Opłata semestralna w roku akademickim 2020/2021 wynosi - 2 100 zł, a całościowa - 4 200 zł. W przypadku wniesienia jednorazowej opłaty całościowej - 4 000 zł.

 

PRAWO SPÓŁEK - STUDIA PODYPLOMOWE DOFINANSOWANE Z UE - PROJEKT ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY


 

projektowa UE
 

 

„Stań się konkurencyjny z UG – podnosimy kwalifikacje w małych i średnich przedsiębiorstwach”

Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

 

Kierownik Studiów: dr hab. Bartłomiej Gliniecki, prof UG

e-mail: b.gliniecki@prawo.ug.edu.pl

tel.: 58 523 28 45

nr pokoju: 4007

http://arch.prawo.ug.edu.pl/obrazki/katedra8/bgliniecki.jpg

 

Obsługa administracyjna: mgr Katarzyna Małachowska

e-mail: katarzyna.malachowska@prawo.ug.edu.pl,

tel.: 58 523 28 78,

pok. 2080

 

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE DOFINANSOWANE Z UE ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

 


Adresaci studiów:

Studia podyplomowe „Prawo spółek” kierowane są przede wszystkim do osób prowadzących działalność gospodarczą, jak również pracowników korporacji, menadżerów oraz tych chcących podnieść swoje kompetencje w zakresie wiedzy i praktyki dotyczącej spółek prawa handlowego.

 

Podstawowe informacje:

Studia pozwalają na zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa spółek, przydatnej w praktyce prawniczej, a także zarządzaniu oraz w kontaktach z podmiotami gospodarczymi – przedsiębiorcami.

Studium podyplomowe „Prawo spółek” obejmuje łącznie 160 godzin zajęć, które odbywać się będą w soboty oraz niektóre piątki.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80 % godzin dydaktycznych, przewidzianych w programie studiów oraz zaliczenie egzaminu końcowego /praca dyplomowa/.

Proponowane zajęcia to wykłady problemowe z prezentacją multimedialną i ćwiczenia audytoryjne pozwalające na aktywny udział słuchaczy. W czasie wykładów i ćwiczeń słuchacze będą mieli także możliwość rozwiązywania skomplikowanych  zagadnień prawnych, z którymi można się zetknąć w praktyce obrotu gospodarczego z udziałem spółek. Cześć zajęć będzie prowadzona w formie e-learningu.

 

Jednostka prowadząca studia podyplomowe:

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

 

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Bartłomiej Gliniecki

 

Czas trwania studiów:

Studia podyplomowe „Prawo spółek” trwają dwa semestry.

 

PLAN ZAJĘĆ - EDYCJA III - SEMESTR ZIMOWY

 

 

Program studiów:

Przedmiot

Liczba godzin

Wprowadzenie do spółek handlowych

4

Spółka cywilna

2

Spółka jawna

4

Spółka partnerska

4

Spółka komandytowa

4

Spółka komandytowo-akcyjna

2

Elektroniczna rejestracja spółek i prowadzenie spółek zarejestrowanych elektronicznie

6

Organy w spółkach kapitałowych i ich rola

2

Reprezentacja spółek handlowych

4

Odpowiedzialność członków zarządu

4

Modele i rola nadzoru korporacyjnego

2

Kompetencje i zasady działania rady nadzorczej

4

Kompetencje i zasady działania zgromadzenia wspólników / walnego zgromadzenia

4

Zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników / walnego zgromadzenia

4

Rola zasad ładu korporacyjnego w funkcjonowaniu spółek kapitałowych

2

Podstawowe mechanizmy ładu korporacyjnego w przepisach KSH

4

Dodatkowe mechanizmy ładu korporacyjnego w spółkach notowanych na GPW

2

Zasady kształtowania wynagrodzeń i gospodarowania mieniem w spółkach z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego

8

Zakres swobody kontraktowej przy formułowaniu treści umów i statutów spółek handlowych

6

Obowiązki informacyjne spółek publicznych

6

Prawo giełdowe

8

Zbywanie udziałów i akcji w spółkach

4

Procesy łączeniowe w spółkach

4

Podział spółek

4

Przekształcenia spółek

2

Grupy spółek (holdingi)

4

Postępowanie upadłościowe

8

Postępowania restrukturyzacyjne

6

Likwidacja spółki handlowej

4

Europejskie prawo spółek

8

Spółka europejska

4

Aspekty podatkowe działalności spółek

8

Spółki handlowe w prawie prywatnym międzynarodowym

6

Spółki handlowe w obcych systemach prawnych – Wielka Brytania i USA

4

Spółki handlowe w obcych systemach prawnych – Niemcy

4

Spółki handlowe w obcych systemach prawnych – Francja

4

Łącznie godzin:

160

 

Kadra:

Zajęcia poprowadzą głównie praktycy wykonujący zawody prawnicze (adwokata, sędziego, doradcy podatkowego) oraz pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UG posiadający co najmniej stopień doktora, co gwarantuje wysoki poziom wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz doświadczenie dydaktyczne. Powierzone zajęcia prowadzone będą zgodnie z przedmiotem specjalizacji teoretycznej lub doświadczeń praktycznych tych osób.

 

Poprzednie edycje:

Prawo spółek

Prawo spółek

Prawo spółek

Prawo spółek