fbpx Prawo Spółek | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Prawo Spółek

Prawo Spółek

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 29 lipca 2021 roku, 7:57

PRAWO SPÓŁEK 


REKRUTACJA ZOSTAŁA OTWARTA

Rekrutacja na studia podyplomowe Prawo spółek odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).


Zarejestruj się on-line: https://podyplomowi.irk.ug.edu.pl/index.web

 

Etapy rekrutacji

 1. Rejestracja w IRK: 26.07.2021 - 30.09.2021
 2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: 01.09.2021 - 30.09.2021
 3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: 01.10.2021

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych)
 2. Zdjęcie legitymacyjne.
 3. Oryginał, odpis lub poświadczoną przez uczelnię lub notariusza kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (bez suplementu). Dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych.
 4. Oświadczenie, że złożony dyplom potwierdza wykształcenie kandydata (w przypadku kandydata noszącego inne nazwisko niż wpisane na dyplomie).

Komplet dokumentów prosimy składać osobiście w pok. 2080 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego lub wysłać pocztą
na adres Wydziału ul. Jana Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk, pok. 2080.

Limity:

Rekrutacja jest otwarta. Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Kryteria zaliczenia studiów podyplomowych:

Ukończenie studiów podyplomowych Prawo spółek jest uzależnione od łącznego spełnienienia następujących warunków:

 1. obecność na 80% godzin dydaktycznych objętych programem studiów,
 2. złożenie pracy dyplomowej.

Opłaty:

Opłata semestralna w roku akademickim 2021/2022 wynosi - 2 300 zł, a całościowa - 4 600 zł. W przypadku wniesienia jednorazowej opłaty całościowej do dnia 30.10.2021 - 4 400 zł.

 


WIĘCEJ INFORMACJI

Kierownik Studiów: dr hab. Bartłomiej Gliniecki, prof UG

e-mail: b.gliniecki@prawo.ug.edu.pl

tel.: 58 523 28 45

nr pokoju: 4007

http://arch.prawo.ug.edu.pl/obrazki/katedra8/bgliniecki.jpg

 

Obsługa administracyjna: mgr Katarzyna Małachowska

e-mail: katarzyna.malachowska@prawo.ug.edu.pl,

tel.: 58 523 28 78,

pok. 2080

 

Adresaci studiów:

Studia podyplomowe „Prawo spółek” kierowane są przede wszystkim do osób prowadzących działalność gospodarczą, jak również pracowników korporacji, menadżerów oraz tych chcących podnieść swoje kompetencje w zakresie wiedzy i praktyki dotyczącej spółek prawa handlowego.

 

Podstawowe informacje:

Studia pozwalają na zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa spółek, przydatnej w praktyce prawniczej, a także zarządzaniu oraz w kontaktach z podmiotami gospodarczymi – przedsiębiorcami.

Studium podyplomowe „Prawo spółek” obejmuje łącznie 160 godzin zajęć, które odbywać się będą w soboty oraz niektóre piątki.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80 % godzin dydaktycznych, przewidzianych w programie studiów oraz zaliczenie egzaminu końcowego /praca dyplomowa/.

Proponowane zajęcia to wykłady problemowe z prezentacją multimedialną i ćwiczenia audytoryjne pozwalające na aktywny udział słuchaczy. W czasie wykładów i ćwiczeń słuchacze będą mieli także możliwość rozwiązywania skomplikowanych  zagadnień prawnych, z którymi można się zetknąć w praktyce obrotu gospodarczego z udziałem spółek. Cześć zajęć będzie prowadzona w formie e-learningu.

 

Jednostka prowadząca studia podyplomowe:

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

 

Czas trwania studiów:

Studia podyplomowe „Prawo spółek” trwają dwa semestry.

 

Program studiów podyplomowych:

 

Nazwa zajęć

Liczba punktów ECTS

Liczba godzin

zajęć teoretycznych

Liczba godzin

zajęć praktycznych

Rodzaj zajęć

Forma zaliczenia

 1.  

Zagadnienia wstępne i spółki osobowe

6

24

2

wykład / ćwiczenia

egzamin pisemny
lub
praca zaliczeniowa

 1.  

Organy w spółkach kapitałowych

3

12

0

wykład

 1.  

Ład korporacyjny w spółkach kapitałowych

4

18

2

wykład / ćwiczenia

 1.  

Realizacja uprawnień wspólników i akcjonariuszy w spółkach kapitałowych

6

26

2

wykład / ćwiczenia

 

Liczba godzin i punktów ECTS po I semestrze:

19

86

6

 

 

 1.  

Transformacje, restrukturyzacje i upadłość spółek

9

26

16

wykład / ćwiczenia

egzamin pisemny
lub
praca zaliczeniowa

 1.  

Europejskie i międzynarodowe prawo spółek

7

26

6

wykład / ćwiczenia

 

Liczba godzin i punktów ECTS po II semestrze:

16

52

22

 

 

 

Łącznie:

35

132

28

 

 

 

Kadra:

Zajęcia poprowadzą głównie praktycy wykonujący zawody prawnicze (adwokata, sędziego, doradcy podatkowego) oraz pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UG posiadający co najmniej stopień doktora, co gwarantuje wysoki poziom wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz doświadczenie dydaktyczne. Powierzone zajęcia prowadzone będą zgodnie z przedmiotem specjalizacji teoretycznej lub doświadczeń praktycznych tych osób.

 

Poprzednie edycje:

Prawo spółek

Prawo spółek

Prawo spółek

Prawo spółek

 

PRAWO SPÓŁEK - STUDIA PODYPLOMOWE DOFINANSOWANE Z UE - PROJEKT ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY


 

projektowa UE
 

 

„Stań się konkurencyjny z UG – podnosimy kwalifikacje w małych i średnich przedsiębiorstwach”

Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalny Program Operacyjny Województwa PomorskiegoREKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE DOFINANSOWANE Z UE ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA