Prawo Spółek | Wydział Prawa i Administracji

Prawo Spółek

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 19 lutego 2019 roku, 11:29

projektowa UE
 

 

„Stań się konkurencyjny z UG – podnosimy kwalifikacje w małych i średnich przedsiębiorstwach”

Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

 

Kierownik Studiów: dr Bartłomiej Gliniecki

e-mail: b.gliniecki@prawo.ug.edu.pl

tel.: 58 523 28 45

nr pokoju: 4007

 

http://arch.prawo.ug.edu.pl/obrazki/katedra8/bgliniecki.jpg


Obsługa administracyjna: mgr Katarzyna Małachowska

e-mail: katarzyna.malachowska@prawo.ug.edu.pl,

tel.: 58 523 28 29,

pok. 2081

 

REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA


Adresaci studiów:

Studia podyplomowe „Prawo spółek” kierowane są przede wszystkim do osób prowadzących działalność gospodarczą, jak również pracowników korporacji, menadżerów oraz tych chcących podnieść swoje kompetencje w zakresie wiedzy i praktyki dotyczącej spółek prawa handlowego.

Wymagane dokumenty:

1.      Podanie o przyjęcie na studia (załącznik nr 1);

2.      Deklaracja uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2);

3.      Dwa oświadczenia (załącznik nr 3załącznik nr 4);

4.      Kopia dyplomu ukończenia studiów;

5.      1 zdjęcie legitymacyjne.

Komplet dokumentów prosimy składać osobiście w Biurze Projektu pok. 2081 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego lub wysłać pocztą
na adres Wydziału ul. Jana Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk, pok. 2081.

Kryteria rekrutacji:

1. Kolejność zgłoszeń

2. Kryteria premiujące:

  1. dodatkowe 5 punktów dla osób w wieku 25-49 lat,
  2. dodatkowe 10 punktów dla osób w wieku 50+,
  3. dodatkowe 10 punktów dla kobiet.

Opłaty:

Opłata za uczestnictwo w edycji studiów realizowanej w ramach projektu wynosi 262 zł/za rok (2 semestry zajęć).

Podstawowe informacje:

Studia pozwalają na zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa spółek, przydatnej w praktyce prawniczej, a także zarządzaniu oraz w kontaktach z podmiotami gospodarczymi – przedsiębiorcami.

Studium podyplomowe „Prawo spółek” obejmuje łącznie 160 godzin zajęć, które odbywać się będą w soboty oraz niektóre piątki.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80 % godzin dydaktycznych, przewidzianych w programie studiów oraz zaliczenie egzaminu końcowego /praca dyplomowa/.

Proponowane zajęcia to wykłady problemowe z prezentacją multimedialną i ćwiczenia audytoryjne pozwalające na aktywny udział słuchaczy. W czasie wykładów i ćwiczeń słuchacze będą mieli także możliwość rozwiązywania skomplikowanych  zagadnień prawnych, z którymi można się zetknąć w praktyce obrotu gospodarczego z udziałem spółek. Cześć zajęć będzie prowadzona w formie e-learningu.

Jednostka prowadząca studia podyplomowe:

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Bartłomiej Gliniecki

Czas trwania studiów:

Studia podyplomowe „Prawo spółek” trwają dwa semestry.

PLAN ZAJĘĆ - SEMESTR II - EDYCJA 2018/2019

PLAN ZAJĘC - SEMESTR I - EDYCJA 2019/2020

Program studiów:

Przedmiot

Liczba godzin

Wprowadzenie do spółek handlowych

4

Spółka cywilna

2

Spółka jawna

4

Spółka partnerska

4

Spółka komandytowa

4

Spółka komandytowo-akcyjna

2

Elektroniczna rejestracja spółek i prowadzenie spółek zarejestrowanych elektronicznie

6

Organy w spółkach kapitałowych i ich rola

2

Reprezentacja spółek handlowych

4

Odpowiedzialność członków zarządu

4

Modele i rola nadzoru korporacyjnego

2

Kompetencje i zasady działania rady nadzorczej

4

Kompetencje i zasady działania zgromadzenia wspólników / walnego zgromadzenia

4

Zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników / walnego zgromadzenia

4

Rola zasad ładu korporacyjnego w funkcjonowaniu spółek kapitałowych

2

Podstawowe mechanizmy ładu korporacyjnego w przepisach KSH

4

Dodatkowe mechanizmy ładu korporacyjnego w spółkach notowanych na GPW

2

Zasady kształtowania wynagrodzeń i gospodarowania mieniem w spółkach z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego

8

Zakres swobody kontraktowej przy formułowaniu treści umów i statutów spółek handlowych

6

Obowiązki informacyjne spółek publicznych

6

Prawo giełdowe

8

Zbywanie udziałów i akcji w spółkach

4

Procesy łączeniowe w spółkach

4

Podział spółek

4

Przekształcenia spółek

2

Grupy spółek (holdingi)

4

Postępowanie upadłościowe

8

Postępowania restrukturyzacyjne

6

Likwidacja spółki handlowej

4

Europejskie prawo spółek

8

Spółka europejska

4

Aspekty podatkowe działalności spółek

8

Spółki handlowe w prawie prywatnym międzynarodowym

6

Spółki handlowe w obcych systemach prawnych – Wielka Brytania i USA

4

Spółki handlowe w obcych systemach prawnych – Niemcy

4

Spółki handlowe w obcych systemach prawnych – Francja

4

Łącznie godzin:

160

Kadra:

Zajęcia poprowadzą głównie praktycy wykonujący zawody prawnicze (adwokata, sędziego, doradcy podatkowego) oraz pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UG posiadający co najmniej stopień doktora, co gwarantuje wysoki poziom wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz doświadczenie dydaktyczne. Powierzone zajęcia prowadzone będą zgodnie z przedmiotem specjalizacji teoretycznej lub doświadczeń praktycznych tych osób.