fbpx Prawo Cywilne | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Prawo Cywilne

Studia Podyplomowe Prawo Cywilne

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 30 września 2021 roku, 13:39

Kierownik Studiów Podyplomowych:
dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG
tel. 58 523 28 55, pok. 4033
e-mail: anna.sylwestrzak@prawo.ug.edu.pl

Obsługa administracyjna studiów:
mgr Katarzyna Wylot, pok 4023
tel. 58 523 28 51
e-mail: katarzyna.wylot@ug.edu.pl

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022:
zapisy na studia podyplomowe odbywają się za pomocą systemu IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) na stronie: https://podyplomowi.irk.ug.edu.pl/

Etapy rekrutacji:

1. Rejestracja w IRK: od 1 czerwca 2021 r. do 17 paźdzernika 2021 r.
2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: od 1 czerwca 2021 r. do 17 paźdzernika 2021 r.  
3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych 18 października 2021 r.

Wymagane  dokumenty:

1.Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, sporządzone za pomocą systemu IRK.
2. Odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczoną kopię dyplomu.
3. Dyplom ukończenia studiów w Polsce albo dyplom ukończenia studiów za granicą, uznany lub nostryfikowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r.
    w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie - w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.
4. Oświadczenie, że złożony dyplom potwierdza wykształcenie kandydata - w przypadku kandydata noszącego nazwisko inne niż wpisane na dyplomie
5. Aktualną kolorową fotografię o wymiarze 35 mm x 45 mm (zdjęcie do dowodu lub paszportu).

Adres doręczenia dokumentów:

Uwaga od 2 do 20 sierpnia 2021 r. z powodu urlopu sekretariat będzie nieczynny dokumenty można dostarczać tradycyjną pocztą!

Wydział Prawa i Administracji UG, pok. 4023 
ul. Jana Bażyńskiego 6
80-309 Gdańsk
Dokumenty można przesłać pocztą bądź dostarczyć osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00

Wysokość opłat:

opłata całościowa - 4000,00 zł
semestralna - 2000,00 zł

Terminy opłat:

opłata za I semestr - po ogłoszeniu listy osób przyjętych do 20 października 2021 r.
opłata za II semestr - do 28 lutego 2022 r.


       WIĘCEJ INFORMACJI O STUDIACH PODYPLOMOWYCH:

Jednostka prowadząca studia podyplomowe
Wydział Prawa i Administracji. Katedra Prawa Cywilnego.

Forma i poziom studiów:
Studia Podyplomowe Prawo Cywilne realizowane są w formie studiów niestacjonarnych (zaocznych). Zajęcia odbywać się będą w ramach zjazdów przewidzianych w piątki w godzinach 16.30 - 19.45 oraz w soboty w godz. 9.00 - 15.00  zasadniczo dwa razy w miesiącu, w trakcie roku akademickiego.
Tryb prowadzenia zajęć (on-line za pośrednictwem platformy Microsoft Teams albo tradycyjny-w budynku uczelni) zależy od aktualnej sytuacji epidemicznej i obowiązującego na uczelni reżimu nauczania.

Czas trwania studiów:
Studia podyplomowe Prawo cywilne trwają dwa semestry

Liczba punktów ECTS uzyskiwana w czasie trwania studiów podyplomowych:
Studia podyplomowe zakładają uzyskanie 60 punktów ECTS obejmujących zajęcia dydaktyczne z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i słuchaczy studiów (zajęcia dydaktyczne oraz zaliczenia przedmiotów).

Profil absolwenta
Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia wymaganej liczby 60 punktów ECTS. Absolwent studiów podyplomowych „Prawo cywilne" powinien dysponować pogłębioną teoretyczną i praktyczną wiedzą z zakresu prawa cywilnego, powinien posiąść umiejętność wykładni przepisów z zakresu przedmiotów objętych programem studiów oraz charakteryzować się otwartością na różnorodność poglądów w nauce prawa i orzecznictwie sądowym.

Wymagania wstępne kandydata:
Kandydat na studia podyplomowe to osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich.

Kryteria zaliczenia studiów podyplomowych:
Praca zaliczeniowa (rozwiązywanie kazusów)+ obecność na zajęciach

Forma zakończenia studiów podyplomowych:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Program studiów:

Nazwa przedmiotu

Semestr

Liczba godzin

ECTS

Węzłowe instytucje prawa cywilnego

I, II

20

6

Zobowiązania - część ogólna

I, II

30

10

Prawo rzeczowe i spadkowe

II

15

7

Umowy zobowiązaniowe - zagadnienia materialnoprawne i kolizyjne

I, II

10

5

Umowy w obrocie gospodarczym

I, II

10

4

Prawo mieszkaniowe

I

10

4

Prawo ubezpieczeń

II

10

4

Prawo rodzinne

I

10

4

Prawo własności intelektualnej

I

10

4

Prawo papierów wartościowych

II

10

5

Procedura cywilna

II

15

7

Razem: 11 przedmiotów

Dwa semestry

150 godzin

60 ECTS

Sposób prowadzenia zajęć:
Zajęcia odbywają się w formie wykładów. Forma ta nie wyklucza włączania do toku zajęć, w miarę potrzeby, elementów dyskusji uczestników nad budzącymi wątpliwości w praktyce przypadkami (kazusy).