fbpx Prawo Medyczne | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Prawo Medyczne

Studia Podyplomowe Prawo Medyczne

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 30 lipca 2021 roku, 11:43

ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE PRAWO MEDYCZNE
W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Zapisy odbywają się za pomocą narzędzia IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów)
na stronie: 
https://podyplomowi.irk.ug.edu.pl

Adresaci studiów:

Forma kształcenia przeznaczona dla kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. Aby rozpocząć studia podyplomowe należy posiadać dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich. Po ich zakończeniu słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Studia kierowane są przede wszystkim do prawników zajmujących się prawem medycznym oraz osób wykonujących zawody medyczne (lekarze, pielęgniarki, połozne, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, diagnostycy laboratoryjni), a także do osób pracujących na co dzień z pacjentami-klientami: psycholodzy, dietetycy, kosmetyczki. Ponadto adresatami studiów są osoby zajmujące się administracyjną sferą systemu ochrony zdrowia (pracownicy NFZ, pracownicy szpitali, przychodni, poradni etc.)

Kierownik Studiów Podyplomowych:

prof. dr hab. Ewa Bagińska, 
tel. 58 523 28 25, pok 4030
e-mail: baginska@prawo.ug.edu.pl

Obsługa administracyjna studiów:

mgr Katarzyna Wylot
tel. 58 523 28 51, pok. 4023
e-mail: katarzyna.wylot@ug.edu.pl
 

Etapy rekrutacji:

1. Rejestracja w IRK: od 1 czerwca do 30 września 2021 r.
2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: od 1 czerwca do 30 września 2021 r.
3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: 1 października  2021 r.

Wymagane dokumenty:

1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, sporządzane za pomocą systemu IRK.
2. Odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczoną kopię dyplomu.
3. Dyplom ukończenia studiów w Polsce albo dyplom ukończenia studiów za granicą, uznany lub nostryfikowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r.
    w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie - w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.
4. Oświadczenie, że złożony dyplom potwierdza wykształcenie kandydata - w przypadku kandydata noszącego nazwisko inne niż wpisane na dyplomie.
5. Aktualną kolorową fotografię o wymiarze 35 mm x 45 mm (zdjęcie do dowodu lub paszportu).

Adres doręczenia dokumentów:

Wydział Prawa i Administracji UG, pok. 4023
ul. Jana Bażyńskiego 6
80-309 Gdańsk
Dokumenty można przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00

Uwaga od 2 do 20 sierpnia 2021 r. z powodu urlopu sekretariat jest nieczynny dokumenty można dostarczać tradycyjna pocztą !

Limity:

Rekrutacja jest otwarta, jednak liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

Wysokość opłat:

całościowa 4500,00 zł
semestralna 2250,00 zł

Terminy wnoszenia opłat:

I semestr - opłaty dokonujemy po ogłoszeniu listy osób przyjętych do 20 października 2021 r.
II semestr - do 28 lutego 2022 r.

 

WIĘCEJ INFORMACJI O STUDIACH PODYPLOMOWYCH PRAWO MEDYCZNE

 

Jednostka prowadząca studia podyplomowe
Wydział Prawa i Administracji. Katedra Prawa Cywilnego.

Profil absolwenta:

Studia podyplomowe „Prawo medyczne” organizowane są na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego przez Katedrę Prawa Cywilnego od 2014 r. i od tego czasu sieszą się nieustanną popularnością. Zostały utworzone po to, by wykształcić kadrę specjalistów dysponujących fachową wiedzą z zakresu funkcjonowania i finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, praw i obowiązków pacjentów oraz pracowników ochrony zdrowia, a także zasad odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej. Program studiów był szeroko konsultowany z przedstawicielami różnych zawodów, na skutek czego do programu zostały włączone następujące przedmioty: elementy prawa pracy, podstawy prawa ubezpieczeń, kontraktowanie i refundowanie świadczeń zdrowotnych, elementy medycyny sądowej oraz zagadnienia bioetyczne.

Kadra:

Kształceniem słuchaczy studiów podyplomowych zajmują się wykładowcy-specjaliści z Wydziałów Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, UMK w Toruniu i Uniwersytetu Łódzkiego, a także Centrum Bioetyki i Bioprawa Uniwersytetu Warszawskiego, oraz specjaliści z zakresu nauk medycznych i ochrony zdrowia GUMED. Ponadto, zajęcia o profilu praktycznym prowadzą adwokaci i radcowie prawni.

Cel studiów:

Celem studiów jest nie tylko przekazanie słuchaczom gruntownej wiedzy teoretycznej o funkcjonującym systemie ochrony zdrowia, ale także naświetlenie praktycznych problemów związanych z finansowaniem systemu, wykonywaniem zawodów medycznych, czy podnoszeniem odpowiedzialności prawnej w tym zakresie. Dlatego też wśród wykładowców znajdują się liczni pracownicy naukowo-dydaktyczni, ale także praktycy związani na co dzień z systemem ochrony zdrowia bądź systemem wymiaru sprawiedliwości. Wierzymy, że wyjątkowo dobrana kadra zapewni osiągnięcie celów, jakie przyświecały organizatorom studiów.

Wiedza i umiejętności nabyte w ramach studiów podyplomowych umożliwią absolwentom profesjonalne i jeszcze bardziej efektywne wykonywanie zawodów związanych z szeroko pojętym systemem ochrony zdrowia. Znajomość zagadnień objętych programem studiów pozwala nie tylko na uzyskanie szerokiej perspektywy na problemy systemu ochrony zdrowia, ale także na zminimalizowanie ryzyka nieprawidłowego postępowania w relacjach z uczestnikami tego systemu.

Szeroko omawiana problematyka prawna pozwala na uzyskanie solidnej bazy wiedzy teoretycznej, poruszane w czasie studiów zagadnienia bioetyczne ułatwiają poruszanie się w obszarach, w których ustawodawstwo jest niepełne lub w ogóle go brakuje, a wymiana poglądów i doświadczeń między wykładowcami i słuchaczami reprezentującymi zarówno zawody prawnicze, jak i medyczne, pozwala na zgłębienie wzajemnego porozumienia i wypracowanie rozwiązań kompromisowych.

Forma i poziom studiów:

Studia Podyplomowe Prawo Medyczne realizowane są w formie studiów niestacjonarnych (zaocznych). Zajęcia odbywają się w ramach zjazdów przewidzianych w piątki w godzinach popołudniowych tj. 16.30-20.00 oraz w soboty w godz. 9.30-15.30, zasadniczo dwa razy w miesiącu w trakcie roku akademickiego.
Tryb prowadzenia zajęć (on-line za pośrednictwem platformy Microsoft Teams albo tradycyjny-w budynku uczelni) zależy od aktualnej sytuacji epidemicznej i obowiązującego na uczelni reżimu nauczania.W szczególności, niektóre wykłady prowadzone przez wykładowców z innych miast mogą zostać przeprowadzone zdalnie (do ok. 30 godz.).

Czas trwania studiów:
Studia podyplomowe Prawo Medyczne trwają dwa semestry (październik-czerwiec)

Liczba punktów ECTS uzyskiwana w czasie trwania studiów podyplomowych:
Studia podyplomowe zakładają uzyskanie 60 punktów ECTS obejmujących zajęcia dydaktyczne z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i słuchaczy studiów (zajęcia dydaktyczne oraz zaliczenia przedmiotów).

Program studiów:

Program studiów obejmuje łącznie 180 godzin zajęć podzielonych na 5 modułów. Program studiów jest co roku aktualizowany, by umożliwić słuchaczom dostęp do aktualnych i nieustannie zmieniających się problemów prawa medycznego i bioetyki.

 

 

Sposób prowadzenia zajęć:

Zajęcia odbywają się w formie wykładów i konwersatoriów, połączonych w miarę potrzeby z omawianiem aktualnego orzecznictwa sądowego i tzw. metodą case study.

 

Forma zakończenia studiów podyplomowych:

W czasie trwania studiów przewidziane są cztery testy jednokrotnego wyboru. Zaliczenie wszystkich testów jest obligatoryjnym wymogiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa.

Konkurencyjność oferty Uniwersytetu Gdańskiego:

Na rynku nieustannie pojawiają się jednostki kształcące w zakresie prawa medycznego i bioetyki, jednakże oferta Uniwersytetu Gdańskiego jest niezwykle konkurencyjna zarówno pod względem merytorycznym, jak i finansowym. Liczba godzin oferowanych słuchaczom, dogodne terminy odbywania zajęć, przemyślany i na bieżąco aktualizowany program studiów oraz dobór kadry, którą stanowią najlepsi specjaliści sprawia, że Studia Podyplomowe Prawo medyczne na Uniwersytecie Gdańskim są gwarancją uzyskania fachowej wiedzy i niezwykle cennych umiejętności. Pozytywne opinie absolwentów kształconych w tym kierunku od 2014r. są tego najlepszym dowodem.