Spis treści – teksty online | Wydział Prawa i Administracji

Spis treści – teksty online

Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 21 kwietnia 2018 roku, 20:20

SPIS TREŚCI
dotąd opublikowanych tomów
"Gdańskich Studiów Prawniczych"

PEŁNE TEKSTY (PDF)
tomów wydanych od 2014 r.
[zawsze po wydaniu nowego tomu - publikujemy pełny tekst poprzedniego]

Please look HERE for ENGLISH ABSTRACTS (since 2013)
 


nowość

Tom XXXIX
2018
Współczesne problemy prawa prywatnego
pod redakcją Ewy Bagińskiej

 


Tom XXXVIII
2017
Dwadzieścia lat Gdańskich Studiów Prawniczych

pod redakcją Jakuba Steliny i Andrzeja Szmyta

 

Andrzej Szmyt
Dwudziestolecie Zeszytów Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UG (1972–1993)

Katedra Prawa Administracyjnego
 
 

Katedra Prawa Cywilnego
 
 
Małgorzata Balwicka-Szczyrba
Łukasz Balwicki
Status prawny papierosów elektronicznych
 
Katedra Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego
 

Arkadiusz Wowerka, LL.M.
Der Agenturvertrag nach polnischem Recht
 
Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych
 

Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej
 

Katedra Prawa Finansowego
 

Katedra Historii Prawa
 

Katedra Prawa Pracy

Katedra Prawa Morskiego

Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska
Zakład Prawa Ochrony Środowiska

Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska
Zakład Prawa Gospodarczego Publicznego

 

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego
 

Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa
 

Jarosław Niesiołowski
Leges imperfectae w prawie

Kamil Zeidler
 
Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego
 

Katedra Postępowania Cywilnego

Katedra Prawa Materialnego i Kryminologii
Zakład Kryminologii
 
Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki

Zakład Prawa Rzymskiego

Tom XXXVII
2017
Społeczna gospodarka rynkowa

pod redakcją Andrzeja Powałowskiego

Wprowadzenie

Rozdział I
WOKÓŁ ISTOTY SPOŁECZNEJ GOSPODARKI RYNKOWEJ

Tomasz Długosz
Społeczna gospodarka rynkowa jako kryterium organizacji gospodarki

Katarzyna Kokocińska
Społeczna gospodarka rynkowa – komplementarność, równowaga czy przewaga wartości? Uwagi na tle działań państwa w zakresie prowadzenia polityki rozwoju

Jan Olszewski
Społeczna gospodarka rynkowa jako zróżnicowany system przepływu informacji

Andrzej Powałowski
Społeczna gospodarka rynkowa w prawie polskim

Monika Tomaszewska, Michał Szypniewski
The social market economy – balance between fundamental freedom to provide cross-border services and social protection of workers’ rights

Kamil Zeidler
W sprawie wykładni i treści ideowych art. 20 Konstytucji RP z 1997 r.

 

ROZDZIAŁ II
WOLNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I JEJ PODMIOTY

Ewa Bagińska, Paulina Ślufińska
Granice wolności kontraktowania przedsiębiorców – kilka refleksji o prawie polskim na tle wyroku Sądu Najwyższego Zjednoczonego Królestwa 
Cavendish Square Holding BV v. Talal El Makdessi; Parking Eye Limited v. Beavis

Eryk Kosiński
Idee wolności gospodarczej i wolnej konkurencji. Historyczna analiza myśli ekonomicznej i początków koncepcji

Joanna Kruczalak-Jankowska
Konstytucyjna zasada społecznej gospodarki rynkowej a spółki z udziałem Skarbu Państwa

Dorota Maśniak
Zasada wolności działalności gospodarczej a interwencjonizm państwa, czyli o rekomendacjach i wytycznych KNF dla uczestników rynku ubezpieczeniowego

Anna Rytel-Warzocha
Wolność działalności gospodarczej w świetle orzecznictwa polskiego Trybunału Konstytucyjnego

ROZDZIAŁ III
INTERES PUBLICZNY, ROLA I POLITYKA PAŃSTWA

Krzysztof Czub
Interes publiczny w prawie własności intelektualnej

Anna Jurkowska-Zeidler
Rola państwa w rozwiązywaniu kolizji interesów na rynku usług finansowych

Karol Kiczka
Władza sądownicza w społecznej gospodarce rynkowej

ROZDZIAŁ IV
SPOŁECZNE ASPEKTY GOSPODARKI RYNKOWEJ

Janina Ciechanowicz-McLean, Maciej Nyka
Partycypacja społeczna w ochronie środowiska jako  instrument społecznej gospodarki rynkowej

Anna Dobaczewska
Dialog społeczny w społecznej gospodarce rynkowej

Jolanta Gliniecka
Podstawowe założenia prawa bankowego chroniące interesy banków i ich klientów

Filip Grzegorczyk
Nowa regulacja prawna dotycząca kształtowania wynagrodzeń w spółkach kontrolowanych przez Skarb Państwa w kontekście zasady społecznej gospodarki rynkowej

Maja Maciejewska-Szałas
Wybrane zagadnienia problematyki zawarcia umowy na odległość w świetle ustawy o prawach konsumenta

Ewa Przeszło
Zamówienia publiczne, aspekty społeczne a społeczna gospodarka rynkowa

Dorota Pyć
Świadczenie usług pilotowych w pilotażu morskim

Andrzej Szmyt
Współpraca międzynarodowa jednostek samorządu terytorialnego

Ryszard Szostak
Zagadnienia społeczne w zamówieniach publicznych

Alina Wypych-Żywicka
Kontrowersje wokół nawiązania i ustania stosunku pracy z inwalidą wojennym i wojskowym

ROZDZIAŁ V
KARY I ODPOWIEDZIALNOŚĆ W GOSPODARCE RYNKOWEJ

Tomasz Bąkowski
Zasady nakładania kary administracyjnej i udzielania ulg w jej wykonaniu według projektu nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego

Wojciech Zalewski
Odpowiedzialność podmiotu zbiorowego w prawie karnym – w poszukiwaniu racjonalności

Informacja o Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (1.01.2016 r.–31.12.2016 r.) (oprac. Andrzej Szmyt)


Tom XXXVI
2016
Problemy prawa prywatnego i publicznego w pierwszych dekadach XXI wieku
Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Ciszewskiemu

pod redakcją Joanny Kruczalak-Jankowskiej

Sylwetka akademicka i dorobek naukowy profesora Jerzego Ciszewskiego

Wojciech Adamczak
Charakter prawny hipoteki morskiej

Ewa Bagińska
Skarga na przewlekłość postępowania i prawo do "odpowiedniej sumy pieniężnej" z tytułu naruszenia prawa strony do procesu w rozsądnym czasie - fiasko polskiego modelu kompensacyjnego?

Małgorzata Balwicka-Szczyrba
Sytuacja prawna współwłaścicieli lokali w częściach ułamkowych po nowelizacji ustawy o własności lokali

Tomasz Bąkowski
Kilka krytycznych uwag i spostrzeżeń dotyczących formułowania definicji legalnych we współczesnym prawodawstwie

Mariusz Bogusz
Problem konstytucyjności przepisu art. 145 § 3 i art. 145A prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Aleksandra Brodecka
Etyka w biznesie

Zdzisław Brodecki, Mirosława Myszke-Nowakowska
Zderzenie kultur prawnych w europejskim prawie kolizyjnym w kontekście swobody przedsiębiorczości

Janina Ciechanowicz-McLean
Prawne problemy umów międzynarodowych z zakresu ochrony klimatu

Anna Dobaczewska
Harmonizacja przesłanek i zakresów odpowiedzialności w europejskim systemie ochrony konkurencji

Radosław Giętkowski
Ocena ostatnich zmian ustawowych w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów, radców prawnych i notariuszy

Marcin Glicz
Przepisy wymuszające zastosowanie w międzynarodowym obrocie papierami wartościowymi

Jolanta Gliniecka
System bankowości centralnej w Unii Europejskiej

Bartłomiej Gliniecki
Zawarcie umowy nienazwanej w formie aktu notarialnego

Anna Jurkowska-Zeidler
Konwekwencje zmian w systemie ochrony konsumenta usług finansowych

Anna Klimaszewska
Spółki osobowe we Francji XVII i XVIII wieku - zderzenie regulacji ustawowej z rzeczywistością kupiecką

Joanna Kruczalak-Jankowska, Grażyna Cern
Nadzór właścicielski w spółkach komunalnych z udziałem gminy sprawowany przez organ stanowiący oraz wykonawczy gminy - uwagi krytyczne

Katarzyna Łasak
Czynne prawo wyborcze osób niepełnosprawnych psychicznie lub umysłowo. Uwagi na tle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Alajos Kiss i Komitetu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Zsolt Bujdos i inni.

Maja Maciejewska-Szałas
Zawarcie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa w świetle ustawy o prawach konsumenta

Tadeusz Maciejewski
Ustrój sądów szczególnych w wersalskim Wolnym Mieście Gdańsk (1920-1939)

Dorota Maśniak
Specyfika ubezpieczeń grupowych w świetle ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej i kodeksu cywilnego

Teresa Mróz
Wybrane problemy ochrony prawnej małoletnich konsumentów

Krzysztof Pietrzykowski
Charakter prawny uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej i spółdzielni

Piotr Pinior
Zakaz łączenia stanowisk z członkostwem w radzie nadzorczej

Małgorzata Polkowska, Jakub Ryzenko
Aktywność Polski w przestrzeni kosmicznej - nauka, polityka i prawo. Stan obecny

Andrzej Powałowski
Wykonywanie działalności gospodarczej we własnym imieniu

Ewa Przeszło
Kontrola w sferze umów odpłatnych w sprawie zamówień publicznych jako instrument ochrony konkurencji

Dorota Pyć
Strefa przyległa jako obszar morski kontroli prewencyjnej

Sebastian Sykuna
Zakaz nieuczciwej konkurencji z perspektywy etyki prawniczej

Andrzej Sylwestrzak
Zasada suwerenności i kontrola w III RP na tle Unii Europejskiej

Anna Sylwestrzak
Oddawanie nieruchomości do używania lub pobierania pożytków jako czynność zarządu majątkiem wspólnym małżonków

Zbigniew Szczurek
Gromadzenie informacji i ustalanie okoliczności faktycznych i prawnych niezbiędnych dla prowadzenia egzekucji sądowej.

Andrzej Szmyt, Bogusław Banaszak
International and European Law in the Polish Legal System

Jarosław Święczkowski
Doręczenie zastępcze w postępowaniu cywilnym

Adam Wiśniewski
Uwagi o multiplikacji sądów międzynarodowych

Arkadiusz Wowerka
Pojęcie osoby prawnej w prawie prywatnym międzynarodowym

Alina Wypych-Żywicka
Kontrowersje wokół regulacji zasiłku pogrzebowego

Jerzy Zajadło
Prawo i estetyka: graficzny obraz systemu prawa?

Kamil Zeidler
Ograniczenia prawa własności w świetle sporu liberalizmu z komunitaryzmem

Kalendarium Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w świetle protokołów z posiedzeń Rady Wydziału
za okres sprawowania funkcji dziekana przez Jakuba Stelinę (2012-2016) (oprac. Andrzej Szmyt)

 


 

Tom XXXV
2016
Sprawiedliwość

pod redakcją Jerzego Zajadły

 

SPIS TREŚCI

Roman Andrzej Tokarczyk
Sprawiedliwość: próba syntetycznej systematyzacji zagadnień

Ewa Bagińska 
Teoria odpowiedzialności częściowej (proportional liability) jako koncepcja sprawiedliwego rozłożenia ciężaru odpowiedzialności deliktowej – wprowadzenie do problematyki

Małgorzata Balwicka-Szczyrba 
W sprawie kodeksowej regulacji kapitałowych odsetek maksymalnych 

Maciej Barczewski 
Własność intelektualna  na tle teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa 

Tomasz Bąkowski 
Poszukiwanie sprawiedliwości po kilkudziesięciu latach – rzecz o braku czasowego ograniczenia wyłączającego stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej określonych w przepisach art 156 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego 

Mariusz Bogusz 
Sprawiedliwość a termin procesowy w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym 

Zdzisław Brodecki, Beata J. Kowalczyk 
Podstawowe wartości jurysprudencji rzymskiej 

Janina Ciechanowicz-McLean 
Environmental justice jako rodzaj sprawiedliwości 

Anna Jurkowska-Zeidler
Asymetria ryzyka a zasada sprawiedliwości społecznej  na tle problemu kredytów we frankach szwajcarskich


Piotr Kitowski 
Wymiar sprawiedliwości w mniejszych miastach Prus Królewskich w II połowie XVII i w XVIII wieku (województwo pomorskie).
Z problematyki ustroju sądowego miast Europy Środkowo-Wschodniej we wczesnej nowożytności


Tomasz Tadeusz Koncewicz 
Sądowa sprawiedliwość proceduralna w prawie europejskim 

Joanna Kruczalak-Jankowska 
Czy stosowanie obcego prawa przez sąd polski może być niesprawiedliwe? Rozważania z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego
i międzynarodowej procedury cywilnej na tle postanowienia sądów rejonowego
 i okręgowego w Kielcach z 2015 roku (II CA 1533, II CZ 1784)
 


Katarzyna Łasak 
Dostępność usług bankowych dla osób niedowidzących i niewidomych. Uwagi na tle opinii Komitetu do Spraw Praw Osób Niepełnosprawnych w sprawie Szilvia Nyusti i Péter Takács przeciwko Węgrom

Anna Machnikowska 
Prawo do sądu a szybkość postępowania cywilnego 

Sylwia Majkowska-Szulc 
Promocja sprawiedliwego handlu  na szczeblu Unii Europejskiej 

Dorota Maśniak 
Rozważania na temat sprawiedliwej kompensacji szkód komunikacyjnych 

Justyna Nawrot 
Między Scyllą a CharybdąSytuacja statku państwa Enii Europejskiej 

Oktawian Nawrot 
Konwergencja NBIC jako wyzwanie  dla systemów ochrony praw człowieka 

Maciej Nyka 
Sprawiedliwość międzypokoleniowa w międzynarodowym prawie środowiska 

Andrzej Powałowski 
Sprawiedliwość społeczna a działalność gospodarcza 

Anna Rytel-Warzocha 
„Dyskryminacja pozytywna” jako przejaw urzeczywistniania zasady sprawiedliwości społecznej 

Paweł Sut 
Uwagi o sprawiedliwości społecznej jako realizowalnym prawnie celu państwa demokratycznego 

Andrzej Szmyt 
Wybór drogi wymiaru sprawiedliwości (w sprawie odpowiedzialności Prezesa Najwyższej Izby Kontroli) 

Grzegorz Świst 
Sprawiedliwość w nauczaniu Jana Pawła II 

Jarosław Warylewski 
Klondike czy złoto głupców wymiaru sprawiedliwości karnej? 

Tomasz Widłak 
Pojęcie „międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości” na kanwie Hansa Kelsena projektu sądu światowego 

Marcin Michał Wiszowaty 
Sprawiedliwość ślepa czy wrażliwa na kolory? Akcja afirmatywna a zasada równości w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych dotyczącym preferencji rasowych przy ubieganiu się o przyjęcie na studia 

Adam Wiśniewski 
Prawo międzynarodowe a sprawiedliwość 

Maciej Wojciechowski 
Sprawiedliwość i emocje w sądowym stosowaniu prawa 

Jerzy Zajadło
Tomasz Tadeusz Koncewicz 
Sprawiedliwość konstytucyjna czy polityczne targowisko: kogo i Jak wybierać do sądu konstytucyjnego? 

Paulina Zajadło-Węglarz 
Koncepcja odpowiedzialności za ochronę jako przejaw sprawiedliwości międzynarodowej 

Wojciech Zalewski 
Sprawiedliwość „sprawiedliwości naprawczej” 

Kamil Zeidler 
Argument ze sprawiedliwości w dyskursie publicznym 

Martyna Zimmermann-Pepol, Karol Gregorczuk 
Wymiary sprawiedliwości na gruncie filozofii prawa. Problematyka sprawiedliwości wczoraj–dziś–jutro 

Andrzej Szmyt
Informacja o Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Gdańskiego (1.1.2015 – 31.12.2015)Tom XXXIV
2015
25 lat samorządu terytorialnego w wolnej Polsce
pod redakcją Tomasza Bąkowskiego

SPIS TREŚCI


Wstęp 

Z PERSPEKTYWY HISTORYCZNEJ...

Krzysztof Amielańczyk
Przestępstwo sprzeniewierzenia pieniędzy publicznych przez urzędników gmin rzymskich w świetle przekazów jurysprudencji

 

Piotr Kitowski
Zmiany w składzie samorządu małego miasta pomorskiego w II połowie XVIII wieku. Z dziejów ustroju miejskiego w Prusach Królewskich XVI-XVIII wieku

 

Tadeusz Maciejewski
Administracja rządowa i samorządowa gminy miejskiej Gdańsk w wersalskim Wolnym Mieście (1919–1939)

 

Tadeusz Maciejewski
Stadtbürger Schaft (miejskie zgromadzenie obywateli – rada miejska) wersalskiego Wolnego Miasta Gdańska w latach 1919–1939

 

ASPEKTY PRAWNOUSTROJOWE

 

Bogdan Dolnicki
Gminne jednostki organizacyjne a jednostki organizacyjne gminy

 

Karol Ważny
Czy potrzebny jest nowy model ustrojowy jednostek pomocniczych w gminach miejskich?

 

Katarzyna Borówka
Ewolucja środków nadzoru o charakterze personalnym na przykładzie rozwiązania rady gminy i odwołania wójta

 

Mariusz Kotulski
Mniejszości narodowe jako korporacyjny element wspólnoty samorządowej

 

Andrzej Szmyt
Samorządowy eksperyment – Rzecznik Obywateli przy Radzie Miasta Gdyni (1992–2005)

 

Piotr Uziębło
Kampania wyborcza do rady gminy – rozwiązania kodeksu wyborczego a praktyka ustrojowa 

 

Anna Rytel-Warzocha
Przesłanki wygaśnięcia mandatu radnego gminy (miasta) w świetle przepisów kodeksu wyborczego i orzecznictwa sądów administracyjnych

 

ZADANIA – ZASADY I TRYB REALIZACJI


Janina Ciechanowicz-McLean
Zadania i kompetencje gminy w zakresie ochrony środowiska – kierunki zmian 

 

Kamil Zeidler
Gmina, powiat, samorząd województwa jako składowe systemu ochrony dziedzictwa kultury 

 

Tomasz Bąkowski
Status prawny gminy w przepisach projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego 

 

Agnieszka Gajda
Jednostki organizacyjne powołane do prowadzenia działalności na rzecz sportu w wybranych miastach w Polsce 

 

Andrzej Powałowski
Użyteczność publiczna a działalność gospodarcza 

 

Dorota Maśniak
Ubezpieczenie jako sposób zarządzania ryzykiem powodzi przez gminę

 

Wiesław Śniecikowski, Anna Śniecikowska
Relacje prawne między wojewodą a organami samorządu gminnego w sytuacjach nadzwyczajnych. Wybrane zagadnienia administracyjnoprawne

 

FINANSE KOMUNALNE

 

Jolanta Gliniecka
Prawna ewolucja konstrukcji przedmiotu opłaty skarbowej w polskim systemie dochodów samorządowych 

 

Anna Jurkowska-Zeidler
Charakter prawny dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w świetle orzecznictwa 

 

Przemysław Panfil
Obligacje komunalne w polskim prawie budżetowym w latach 1990-2015

 

Dominika Tykwińska-Rutkowska, Paulina Glejt
Prawna regulacja budżetu obywatelskiego a jego praktyczna realizacja - czyli o uspołecznianiu wykonywania zadań publicznych na przykładzie rozwiązań przyjętych w Trójmieście

 

SAMORZĄDOWE PRAWO MIEJSCOWE

 

Agnieszka Bień-Kacała, Iwona Wróblewska
Akty prawa miejscowego z perspektywy 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce

 

Mariusz Bogusz
„Naruszenie interesu prawnego lub uprawnienia” jako podstawa zaskarżenia aktu prawa miejscowego organu jednostki samorządu terytorialnego do sądu administracyjnego

 

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W OBROCIE PRYWATNOPRAWNYM

 

Ewa Bagińska
Węzłowe problemy odpowiedzialności deliktowej jednostek samorządu terytorialnego w świetle najnowszego orzecznictwa

 

Beata J. Kowalczyk
Zasiedzenie nieruchomości przez gminę w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego – wybrane problemy

 

Hanna Czerwińska
Gmina jako spadkobierca ustawowy

 

PRACOWNICY SAMORZĄDOWI

 

Jakub Stelina
Podstawy zatrudnienia pracowników samorządowych

 

Radosław Giętkowski
O odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników samorządowych 

 

 Tom XXXIII
2015
Księga Jubileuszowa 45-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
pod redakcją Jakuba Steliny i Andrzeja Szmyta

SPIS TREŚCI

Wojciech Adamczak, Justyna Nawrot
Bezpieczeństwo morskie – uwagi na tle anglosaskiego rozróżnienia maritime safety i maritime security

Ewa Bagińska
Podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej  z tytułu naruszenia praw człowieka w prawie amerykańskim

Tomasz Bąkowski
O wolności budowlanej de lege lata i de lege ferenda

 Mariusz Bogusz
Charakter prawny uchwał rady wydziału w przewodzie doktorskim 

Zdzisław Brodecki, Mirosława Myszke-Nowakowska
The meaning of symbols in the legal culture  of modern Europe

Janina Ciechanowicz-McLean
Konwencja o ochronie morza czarnego  przed zanieczyszczeniem

Jerzy Ciszewski, Łukasz Mikulski
Hipoteka przymusowa po zmianach (Uwagi na marginesie nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece)

Anna Dobaczewska
Fundusze usług inżynierii finansowej  dla mikro- i małych przedsiębiorców

Krzysztof Drzewicki
Analogia w prawie karnym a ochrona praw człowieka na tle opinii doradczej Trybunału Haskiego w sprawie Wolnego Miasta Gdańska

Anna Jurkowska-Zeidler
Fundamentalne zmiany regulacji i nadzoru jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej w ramach Unii Bankowej

Tomasz Tadeusz Koncewicz
Constitutional identity in the European legal  space and the comity of circumspect constitutional courts 

Joanna Kruczalak-Jankowska
Niewypłacalność stowarzyszenia w prawie polskim 

Katarzyna Łasak
Ramy dyskusji o prawach człowieka w Asia–Europe Meeting

Anna Machnikowska
Sprawność postępowania sądowego w kontekście etosu sędziowskiego

Tadeusz Maciejewski
Regulaminy Volkstagu (Zgromadzenia Ludowego) wersalskiego Wolnego Miasta Gdańska 

Sylwia Majkowska-Szulc
Odpowiedzialność podmiotów gospodarczych za szkodę wyrządzoną środowisku naturalnemu z perspektywy pierwszych 10 lat członkostwa Polski
w Unii Europejskiej

Dorota Maśniak
Ramy prawne bancassurance

Oktawian Nawrot
Polityka Rady Europy w zakresie ochrony istoty ludzkiej  w prenatalnych stadiach rozwoju

Andrzej Powałowski
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą  jako podmiot stosunków konkurencyjnych

Andrzej Pułło
Idea solidarności w systemie zasad konstytucyjnych

Dorota Pyć
Prawne instrumenty ochrony morza w strategii bezpieczeństwa morskiego Unii Europejskiej 

Jakub Stelina
Non-union collective employee representation in Poland – failed hopes?

Jarosław Warylewski
Szósta nowelizacja kodeksu karnego w zakresie przestępstw seksualnych (Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r .)

Adam Wiśniewski
Nowe podstawy formalnoprawne dla dialogu pomiędzy sądami krajowymi a Europejskim Trybunałem Praw Człowieka 

Krzysztof Woźniewski
Zasada trafnej reakcji karnej – art. 2 § 1 pkt 1 k.p.k. po nowelizacji z dnia 27 września 2013 roku

Alina Wypych-Żywicka
Kilka uwag do renty rodzinnej z funduszu ubezpieczeń społecznych po zmianach w ubezpieczeniu emerytalnym

Jerzy Zajadło
Sędzia Joseph Story i sprawa Prigg v. Pennsylvania

Wojciech Zalewski
Niepoczytalność, poczytalność zmniejszona – garść wątpliwości, co do konstrukcji instytucji w kontekście najnowszych rozwiązań wobec „niepoprawnych” przestępców

Kamil Zeidler
Przestrzenie badawcze prawa ochrony dziedzictwa kultury 

Marcin Zieleniecki
Kilka refleksji na temat podwyższenia wieku emerytalnego w Polsce (na marginesie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 43/120)

CZĘŚĆ II

HISTORIA KATEDR WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO W LATACH 2010–2014

Tadeusz Maciejewski: Katedra Historii Prawa; Mariusz Bogusz: Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego; Grzegorz Julke: Katedra Postępowania Cywilnego; Tomasz Bąkowski: Katedra Prawa Administracyjnego; Hanna Czerwińska: Katedra Prawa Cywilnego; Olga Hołub-Śniadach, Tomasz Tadeusz Koncewicz, Krystyna Warylewska: Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej; Edvard Juchnevic: Katedra Prawa Finansowego; Maciej Nyka: Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska; Joanna Kruczalak-Jankowska: Katedra Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego; Jarosław Warylewski, Wojciech Zalewski, Paweł Petasz, Bartosz Kędzierski, Tomasz Snarski: Katedra Prawa Karnego Materialnego
i Kryminologii; Łukasz Cora: Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki; Andrzej Szmyt: Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych; Maciej Barczewski: Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego; Justyna Nawrot: Katedra Prawa Morskiego; Jakub Stelina: Katedra Prawa Pracy; Kamil Zeidler: Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa oraz Zakład Praw Człowieka; Grzegorz Wierczyński: Pracownia Informatyki Prawniczej 

page5image912

CZĘŚĆ III
BIOGRAMY PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH 
WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
HABILITOWANYCH W LATACH 2010–2014 

Maciej Barczewski, Przemysław Dąbrowski, Anna Dobaczewska, Radosław Giętkowski, Krzysztof Grajewski, Tomasz Tadeusz Koncewicz, Joanna Kruczalak-Jankowska, Katarzyna Łasak, Anna Machnikowska, Sylwia Majkowska-Szulc, Dorota Maśniak, Oktawian Nawrot, Dorota Pyć,  Agnieszka Skóra, Sławomir Steinborn, Sebastian Sykuna, Monika Tomaszewska, Piotr Uziębło, Krzysztof Woźniewski, Wojciech Zalewski, Kamil Zeidler, Marcin Zieleniecki 

CZĘŚĆ IV
Z ŻYCIA WYDZIAŁU 

Informacja o Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (1.1.2014 – 31.12.2014) (oprac. A. Szmyt) 

Hilmar Krüger
Zinsrechtliche Rechtsprechung und Gutachtenpraxis in der Islamischen Welt in Vergangenheit und Gegenwart

 

 


Tom XXXII
2014
Navigare necesse est. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Wojciechowi Adamczakowi.

pod redakcją Doroty Pyć

SPIS TREŚCI

TABLE OF CONTENTS

TREŚĆ ARTYKUŁÓW TOMU XXXII:

Profesor Wojciech Adamczak

Monika Adamczak-Retecka
„Błękitna Polityka" Unii Europejskiej

Magdalena Adamowicz
Nowe przepisy dotyczące przewozu pasażerów podróżujących drogą morską i wodną śródlądową

Krzysztof Amielańczyk
Woda i ogień - o żywiołach obecnych w systemie rzymskich kar publicznych

Tomasz Bąkowski
Wybrane problemy planowania i zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej wynikające z obowiązującego porządku prawnego

Mariusz Bogusz
O formule „nieodwracalnego skutku prawnego" w rozumieniu art. 156 § 2 k.p.a. - krytycznie

Zdzisław Brodecki
Prawo Wszechoceanu

Janina Ciechanowicz-McLean
Wpływ ramowej dyrektywy wodnej na bezpieczeństwo ekologiczne Morza Bałtyckiego

Marek Czernis
Prawo do kontroli nad ładunkiem w systemie common law – wstęp do analizy prawnoporównawczej

Maria Dragun-Gertner
Ochrona pasażera w transporcie morskim

Zbigniew Godecki
Hipoteka morska - zastaw czy odrębne ograniczone prawo rzeczowe?

Anna Jurkowska-Zeidler
Morska kultura prawna jako podstawa koncepcji jednolitego rynku finansowego unii europejskiej

Krzysztof Kochanowski
Rejestracja statków morskich w budowie
 
Mirosław H. Koziński
Kontrowersje dotyczące zwyczajów portowych w praktyce polskiej

Joanna Kruczalak-Jankowska
Statek morski w postępowaniu upadłościowym

Piotr Lewandowski
Służebność przesyłu na nieruchomościach w zarządzie lasów państwowych - luka w prawie lub nowe ograniczone prawo rzeczowe

Dorota Lost-Siemińska
100 sesji Komitetu Prawnego Międzynarodowej Organizacji Morskiej - podsumowanie prac

Cezary Łuczywek
Umowa czarteru statku morskiego na czas - geneza, charakter, skutki prawne

Tadeusz Maciejewski
Profesor Stanisław Matysik (1921-1994) jako historyk prawa morskiego

Andrzej Makowski
Problem neutralności we współczesnych konfliktach zbrojnych na morzu

Dorota Maśniak
Wynagrodzenie pośrednika w ubezpieczeniach morskich i jego transparentność w świetle projektowanych zmian dyrektywy o pośrednictwie ubezpieczeniowym (IMD2)

Jerzy Młynarczyk
Ze studiów nad prawnym modelem zarządzania polskimi portami morskimi

Justyna Nawrot
Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Unia Europejska a Międzynarodowa Organizacja Morska

Małgorzata Anna Nesterowicz
Interakcja prawa europejskiego i prawa międzynarodowego w kontekście uregulowań przewozów morskich i lotniczych

Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska
O wybranych problemach odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane wyciekiem oleju z urządzenia w prawie amerykańskim na przykładzie
wycieku w Zatoce Meksykańskiej

 
Andrzej  Powałowski
Przedsiębiorstwo jako element bazowy działalności gospodarczej

Dorota Pyć
Zrównoważony system transportu morskiego jako cel międzynarodowej organizacji morskiej

Janusz Symonides
Roszczenia do bieguna północnego w świetle konwencji o prawie morza (UNCLOS)

Andrzej Szmyt
Projekt nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Monika Tomaszewska
Otwarte rejestry statków dla tanich bander i ich wpływ na umocnienie dialogu społecznego

Adam Wiśniewski
Protokół 15 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Jerzy Zajadło
Standardy praw człowieka - uniwersalne czy relatywne?

Wojciech Zalewski
Deska Karneadesa, czyli o stanie wyższej konieczności w prawie karnym z „morskim" akcentem

Kamil Zeidler, Piotr Ostrowski
Klauzula generalna dobrej praktyki morskiej - zarys problematyki

Iwona Zużewicz-Wiewiórowska
Kilka refleksji dotyczących odpowiedzialności za szkody wyrządzone zderzeniem statków z perspektywy prawa francuskiego
 Tom XXXI
2014
Studia ustrojoznawcze
Księga jubileuszowa profesora Andrzeja Pułło

pod redakcją Andrzeja Szmyta

SPIS TREŚCI

TREŚĆ ARTYKUŁÓW TOMU XXXI:


Wprowadzenie

Sylwetka akademicka i dorobek naukowy Profesora Andrzeja Pułło
 

I. Generalia ustrojowe – zasady konstytucyjne – prawa człowieka
 

Bogusław Banaszak
Prawo mniejszości narodowych do kultywowania własnej tożsamości kulinarnej

Mariusz Bogusz
Charakter kompetencji sądu administracyjnego a zasada podziału władzy

Michał Bożek
System  parlamentarny i jego ewolucja – próba syntezy

Zdzisław Brodecki, Anna Łunecka-Bartkiewicz
Spacer idei przez prawo

Ryszard Chruściak
Problematyka zasady podziału władz w projektach i propozycjach zmian w Konstytucji RP (1997–2013)

Jerzy Ciapała
Wokół pojmowania i wykonywania suwerenności w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej – kilka uwag podstawowych, lecz czy przekonujących?

Janina Ciechanowicz-McLean
Konstytucyjna zasada wolności gospodarczej a ochrona środowiska

Jan Galster
Zasada równowagi instytucjonalnej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Leszek Garlicki
Jurysdykcja i odpowiedzialność państw (nowe elementy w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka)

Paweł Sarnecki
Procedury odpowiedzialności politycznej rządu przed parlamentem

Wojciech Rafał Wiewiórowski
Ochrona prywatności jako ograniczenie prawa do ponownego przetwarzania informacji publicznej

Marcin Michał Wiszowaty
Papierowy relikt, czyli o zasadności posługiwania się określeniem „monarchia absolutna” w stosunku do państw współczesnych

Waldemar J. Wołpiuk
Kultura prawna z perspektywy dystynkcji między cywilizacją a kulturą


II. Konstytucjonalizm amerykański – konstytucjonalizm innych państw obcych


Andrzej Bisztyga
Modyfikacja wykładni sądowej w Zjednoczonym Królestwie

Stanisław Bożyk
Podział władz w systemie konstytucyjnym Izraela

Krystian Complak
Stany nadzwyczajne w amerykańskiej i polskiej konstytucji

Michał Domagała
Powstanie krajów niemieckich w zachodnich strefach okupacyjnych po II wojnie światowej

Sabina Grabowska
Udział parlamentu w postępowaniu w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej Prezydenta Republiki Włoskiej

Krzysztof Grajewski
Naród, państwo, partia i wódz – podstawowe założenia ustroju nazistowskich Niemiec w wybranych publikacjach polskich prawników dwudziestolecia międzywojennego (syntetyczna rekonstrukcja)

Marian Grzybowski
Geneza i współczesne tendencje rozwojowe skandynawskich instytucji parlamentarnych

Jerzy Jaskiernia
Ewolucja percepcji federalizmu w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Ryszard M. Małajny
Rola Sądu Najwyższego w procesie wykładni konstytucji USA

Szymon Pawłowski
Kwestia tożsamości państwa, zerwania ciągłości państwowej, rewizji konstytucji na przykładzie Austrii

Andrzej Pogłódek, Bogumił Szmulik
Senat Republiki Uzbekistanu – zagadnienia wybrane

Ewa Popławska
Zasada podziału władzy i zrównoważenia władz w Maroku w świetle Konstytucji z 29 lipca 2011 roku

Jerzy Rychlik
Działalność międzynarodowa podmiotów Federacji Rosyjskiej

Anna Rytel-Warzocha
Kontrola konstytucyjności prawa przez sądy powszechne – rozwiązania państw nordyckich

Stanisław Sagan, Viktoriya Serzhanova
Akty ustrojowe i konstytucje Islandii

Jarosław Szymanek
Zmiany w brytyjskim systemie partyjnym

Krzysztof Wołowski
Uwagi o statusie przedstawicieli w parlamencie V Republiki Francuskiej

Krzysztof Wójtowicz
Konstytucyjny spór w Kalifornii o prawo do zawierania małżeństwa

Iwona Wróblewska, Jacek Czajowski
Konstytucja Antigui i Barbudy z 1981 roku. Ustrój polityczny – wybrane zagadnienia

Jerzy Zajadło
Konstytucja amerykańska jako kompromis – wstydliwy problem niewolnictwa

Wojciech Zalewski
Amerykańska doktryna „the Slave of the State” – dawno przebrzmiały paradoks czy wciąż ponura rzeczywistość?

Krzysztof Zwierzchowski
Procedura stanowej inicjatywy obywatelskiej w Kalifornii


III. Źródła prawa – Instytucje procedur prawodawczych – Kontrola konstytucyjności norm


Andrzej Bałaban
Zgodność z Konstytucją RP nowelizacji ustawowych i rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości jako nadzorcy wymiaru sprawiedliwości

Tomasz Bąkowski
W kierunku kodyfikacji administracyjnego prawa materialnego

Agnieszka Bień-Kacała
Uczciwość ustawodawcy daninowego

Ewelina Gierach
Parlamentarna kontrola konstytucyjności projektów uchwał Sejmu

Radosław Grabowski
Dysfunkcjonalność stosowanej klasyfikacji konstytucji ze względu na tryb ich zmiany na przykładzie współczesnych państw europejskich

Mirosław Granat
Umarzanie postępowania przez Trybunał Konstytucyjny w przypadku prewencyjnej kontroli umów międzynarodowych

Mariusz Jagielski
Konstytucyjna regulacja materii społecznych i gospodarczych (aspekty teoretyczne)

Bogumił Jakubek
Istota, właściwości i charakter prawny regulaminów klubów i kół parlamentarnych w Polsce

Grzegorz Kryszeń
Kodeks dobrej praktyki referendalnej

Iwona Małajny
Konstytucja – rodzaje i koncepcje

Oktawian Nawrot
Biorąc Konstytucję poważnie. Konstytucyjne ramy regulacji medycznie wspomaganej prokreacji (uwagi na marginesie oceny zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej poselskich projektów ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, druk 607 i 608)

Ryszard Piotrowski
Uwagi o zgodności z Konstytucją badania dopuszczalności inicjatywy ustawodawczej

Piotr Radziewicz
Notyfikacja jako przedmiot kontroli Trybunału Konstytucyjnego

Piotr Uziębło
Instytucja wysłuchania publicznego w sprawie projektów ustaw w Polsce (wybrane zagadnienia)

Grzegorz Wierczyński
Akty wewnętrznie obowiązujące jako przedmiot abstrakcyjnej kontroli Trybunału Konstytucyjnego

Kamil Zeidler
O fikcji powszechnej znajomości prawa i nadziei na społeczną znajomość zasad prawa

Marek Zubik
„Akt normatywny” jako przedmiot kontroli Trybunału Konstytucyjnego


IV. Organy i instytucje polskiego prawa konstytucyjnego – Konteksty unijne działalności – Tradycje i projekty


Ryszard Balicki, Artur Ławniczak
Kształtowanie się państwowości Polski i Litwy w czasach nowoczesnych

Anna Chorążewska
Status Prezydenta RP na tle modeli ustrojowych głowy państwa w systemie parlamentarnym

Krzysztof Eckhardt
Konstytucyjny zakaz przeprowadzania wyborów w czasie trwania stanu nadzwyczajnego – kilka wątpliwości

Agnieszka Gajda
Projekty i zmiany zakresu działania instytucji ombudsmana w Polsce

Anna Jurkowska-Zeidler
Wybrane aspekty konstytucyjnej regulacji problematyki Narodowego Banku Polskiego

Przemysław Kierończyk
W 80. rocznicę uchwalenia „konstytucji styczniowej”. Uwagi polemiczne

Wiesław Kraluk
O mandacie przedstawicielskim w aspekcie politycznym

Grzegorz Kulka
Immunitet a zdolność honorowa posła (oficera) w II RP

Anna Machnikowska
Reforma zasad prawa własności w dobie Konstytucji 3 maja 1791 roku

Lech Mażewski
System rządów w projektach Konstytucji RP Rzecznika Praw Obywatelskich Janusza Kochanowskiego

Piotr Mikuli
Uproszczone procedury zmiany traktatów stanowiących podstawę Unii Europejskiej (tzw. procedury „kładki”) w prawie krajowym. Przepisy polskie na tle rozwiązań brytyjskich

Ryszard Mojak, Artur Trubalski
Rola ustrojowa i zadania Senatu w procesie integracji RP z Unią Europejską

Sławomir Patyra
Wotum nieufności wobec ministra jako instrument realizowania funkcji kontrolnej sejmu

Sławomir Steinborn
Przedawnienie ścigania przed Trybunałem Stanu

Jakub Stelina
Charakter prawny stosunków zatrudnienia konstytucyjnoprawnego

Andrzej Szmyt
Z parlamentarnej problematyki dostępu do informacji

Zbigniew Witkowski, Maciej Serowaniec
Przesłanki naruszenia zasady pomocniczości przez akty ustawodawcze Unii Europejskiej w świetle uzasadnionych opinii przyjętych przez Sejm i Senat RP

Jarosław Zbieranek
Lista państwowa w prawie wyborczym II RP


V. Problemy ustrojowe innych gałęzi i nauki prawa – Varia

Wojciech Adamczak
Podział wynagrodzenia za ratownictwo morskie pomiędzy armatora i załogę statku

Krzysztof Amielańczyk
Lucjusz Korneliusz Sulla – dictator legibus scribundis et rei publicae constituende

Eugeniusz Bojanowski
Organizacje pozarządowe jako wyraz realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego

Tadeusz Maciejewski
Geneza, ustrój polityczno-konstytucyjny i upadek wolnych miast Rzeszy

Dorota Maśniak
W sprawie konstytucyjności projektowanych obowiązkowych ubezpieczeń budynków od ryzyk katastroficznych

Andrzej Powałowski
Aspekty podmiotowe i przedmiotowe ustroju rolnego

Mikołaj Pułło
Ekspektatywa jako przedmiot ochrony w procesie tworzenia i stosowania norm prawa administracyjnego na przykładzie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Dorota Pyć
Ochrona ciągłości ekologicznej jako funkcja konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju na przykładzie korytarzy ekologicznych

Krzysztof Woźniewski
Referendarz sądowy w postępowaniu karnym (uwagi na tle Projektu zmian w kodeksie postępowania karnego)


Z życia Wydziału

Andrzej Szmyt
Informacja o Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (1.1.2013–31.12.2013)

Andrzej Szmyt
Uwagi na marginesie dwóch wydarzeń z lat 1996–1997


Tom XXX
2013
Wybrane zagadnienia prawa pracy i prawa socjalnego

pod redakcją Jakuba Steliny

SPIS TREŚCI
 TOM XXIX
2013
Mare Liberum
Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Straburzyńskiego

pod redakcją Adama Wiśniewskiego

SPIS TREŚCITom XXVIII
2012
Studia prawnoadministracyjne
Księga Jubileuszowa Profesora Eugeniusza Bojanowskiego

pod redakcją Tomasza Bąkowskiego i Krzysztofa Żukowskiego

SPIS TREŚCI


SPIS TREŚCI od Tomu XII do Tomu XXVII