Spis treści - abstrakty

Abstracts


STRONA ARCHIWALNA 
 

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej czasopisma „Gdańskie Studia Prawnicze”, dostępnej pod adresem: https://gsp.ug.edu.pl

 


English ABSTRACTS
of Articles published in "Gdańsk Legal Studies"; since 2013.

For full online texts published from 2014 (mostly in Polish) please follow this LINK


Nr 1/2019

Wprowadzenie 

Grażyna Tandek
Przegląd orzecznictwa z zakresu hipoteki za rok 2017
(Case-law review in mortgage cases for year 2017)

Krzysztof Gruszecki
Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do realizacji tylko planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a nie oczywiście już zrealizowanych. 
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 listopada 2015 r., II OSK 542/141
(Environmental influence assessment made with reference to implementation of only planned undertakings that can seriously affect the environment as opposed to the undertakings already implemented.
Judgement of the Supreme Administrative Court of 10 November 2015 in Case II OSK 542/14)

Dominika Mróz-Szarmach
 
Marika Rolińska
Uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku
przez wzgląd na zasady współżycia społecznego. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 marca 2018 r., III CZP 110/17
(Rescission of the legal effects of failure to give, in the prescribe time-limit, the statement
as to rejection of the inheritance on the grounds the rules of social coexistence.
Resolution of the Supreme Court of 15 March 2018 in Case III CZP 110/17)

Michał Ołowski
Charakter mieszany umowy o świadczenie usług z elementami umowy o dzieło przenoszącej autorskie prawa majątkowe.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 czerwca 2016 r., I ACa 1241/15
(Hybrid nature of the services contract incorporating feautres of contract to perform a specified task transfering copyrights. Judgement of the Court of Appeal Court in Warsaw of 9 June 2016 in Case I ACa 1241/15)

Marek Skwarcow
Uchylenie wyroku sądu odwoławczego na skutek skargi nadzwyczajnej oskarżyciela publicznego.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 sierpnia 2018 r., III KS 19/18
(Repeal of a judgement following the extraordinary appeal.
Judgement of the Supreme Court of 8 August 2018 in Case III KS 19/18)

Paweł Petasz
Okoliczności przedmiotowe czynu jako podstawa ustalenia zamiaru
dokonania przestępstwa zabójstwa z art. 148 § 1 k.k. z 1997 r.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2017 r., II AKa 137/17
(Objective elements of an offence as the grounds for establishing the intent
in the offence of homicide under Article 148(1) of the Criminal Code of 1997.
Judgement of the Court of Appeal in Warsaw of 2 June 2017 in Case II AKa 137/17)

 

Piotr Rogoziński
Obowiązek zawiadamiania pokrzywdzonego o terminie rozprawy głównej.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2017 r., II KK 312/17
(Obligation to inform the injured party about the date of the main court hearing.
Judgement of the Supreme Court of 13 December 2017 in Case II KK 312/17)

Dagmara Krzesińska
Obraza uczuć religijnych.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2012 r., I KZP 12/12
(Insult of religious feelings.
Resolution of Supreme Court of 29 October 2012 in Case I KZP 12/12)

Żaklina Rogozińska
Wstrzymanie wypłaty premii po wypowiedzeniu zakładowego układu zbiorowego.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2018 r., I PK 50/17
(Withholding the payment of a bonus after the termination of collective bargaining agreement.
Judgement of the Supreme Court of 21 May 2018 in Case I PK 50/17)

 

 


 

VOLUME 39 (2018)

Contemporary problems of Private Law
(ed. Ewa Bagińska)

 

SUBSTANTIVE AND PROCEDURAL PROTECTION OF THE WEAKER PARTY

Joanna Jaroszkiewicz
MODE AND RULES OF PROCEDURE OF THE OUT-OF-COURT RESOLUTION OF CONSUMER DISPUTES – REMARKS AGAINST THE BACKGROUND OF THE NEW ADR LAW

Anna Jurkowska-Zeidler
CURRENT PROBLEMS OF CUSTOMER PROTECTION IN THE BANKING MARKET FROM THE PERSPECTIVE OF THE ACTIVITY OF THE FINANCIAL OMBUDSMAN

Natalia Karczewska-Kamińska
PROTECTION OF MINORS AND THOSE UNABLE TO EXPRESS CONSENT TO MEDICAL INTERVENTION IN COMMON LAW SYSTEMS (ANGLO-AMERICAN)

Anna Sylwestrzak
CHILD SUPPORT RECOURSE – FEW COMMENTS ON ART. 140 OF THE FAMILY AND GUARDIANSHIP CODE

Adam Wiśniewski
REMARKS ON THE APPLICATION OF STRASBoURG STANDARDS IN CASES CONCERNING THE PROTECTION OF PERSONAL INTERESTS (AGAINST THE BACKGROUND OF RECENT ECHR JUDGEMENTS IN CASES AGAINST POLAND)

Michał P. Ziemiak
NATURAL PERSON’S PERSONALITY THEFT – FEW REMARKS UNDER CIVIL LAW

CIVIL LAW IN THE ERA OF “SHARING ECONOMY”

Ewa Bagińska
CROWDFUNDING – CIVIL LAW ASPECTS

Jakub Kociubiński
REGULACJA GOSPODARKI WSPÓŁDZIELENIA – MIĘDZY PRAWEM PRYWATNYM A PUBLICZNYM

Dorota Sylwestrzak
CLASSIC TAXI SERVICE VERSUS UBER

COMPENSATION LAW

Janina Ciechanowicz-McLean
STATE RESPONSIBILITY FOR NUCLEAR DAMAGE

Ewa Bagińska, Mateusz Kosmol
PROBLEM OF THE BASIS OF THE LIABILITY FOR ROADS MAINTENANCE IN THE LIGHT OF COURT PRACTICE

Beata J. Kowalczyk
SCOPE AND CONDITIONS OF LIABILITY FOR FUTURE DAMAGE
FROM THE HISTORICAL AND COMPARATIVE PERSPECTIVE

Katarzyna Krupa-Lipińska
COMPENSATION FOR SUFFERING CAUSED BY THE INABILITY TO ESTABLISH A TYPICAL FAMILY RELATIONSHIP WITH THE CLOSE RELATIVES WHO HAS BEEN INJURED BY AN UNLAWFUL ACT

Paulina Wyszyńska-Ślufińska
ROAD OPERATOR’S LIABILITY FOR DAMAGE CAUSED BY THE BEHAVIOR OF WILD ANIMALS

PROPERTY AND INHERITANCE LAW

Małgorzata Balwicka-Szczyrba
ON ACQUIRING THE OWNERSHIP OF AN AGRICULTURAL PROPERTY BY ACQUISITIVE PRESCRIPTION

Kamil Jędrej
CONCEPT OF LAND PROPERTY

Hanna Czerwińska
INVENTORY LIST – A CONCEPT AND PRACTICAL MEANING IN THE LIGHT OF THE AMENDMENT OF THE LAW OF SUCCESSION

ECONOMIC CONTRACTS AND INTELLECTUAL PROPERTY LAW

Krzysztof Czub
EXCLUSIONS (DISCLAIMERS) FROM THE PROTECTION AND THE SUBJECTIVE SCOPE OF THE RIGHT RESULTING FROM THE INDUSTRIAL DESIGN REGISTRATION

Mateusz Kosmol, Karol Markowski
GENESIS AND EVOLUTION OF ROAD MANAGEMENT CONTRACTS – DOMESTIC AND GLOBAL PERSPECTIVE

Joanna Kruczalak-Jankowska
SALE OF AN ENTERPRISE OR ITS ORGANIZED PART IN PRE-PACKAGE LIQUIDATION (PRE-PACK)

Maja Maciejewska-Szałas
FEW REMARKS ON TEXT AND DOCUMENTARY FORMS OF LEGAL ACTIONS

Dorota Maśniak
ON THE APPROPRIATENESS AND EFFECTS OF THE PROLONGATION CLAUSE IN COMPULSORY MOTOR INSURANCE

Grzegorz Sikorski
RESTRICTIONS ON THE FREEDOM OF CONTRACT IN REGARD TO JOINT BANK ACCOUNT AGREEMENTS (SELECTED ISSUES)

Monika Wałachowska
LEGAL INSTRUMENTS DELAYING THE INTRODUCTION OF GENERIC MEDICINES TO THE MARKET – SELECTED ISSUES

Arkadiusz Wowerka
COMMISSION AGREEMENT IN POLISH MATERIAL AND INTERNATIONAL PRIVATE LAW COMPARATIVE LAW

Izabela Adrych-Brzezińska
PUNITIVE DAMAGES – A WAY TO MORE EFFECTIVE LAW OR IMPRESSIVE AMERICAN LEGAL PARTICULARISM?

Sylwia Majkowska-Szulc
AGENT’S RIGHT TO COMPENSATION FOR THE TERMINATION OF THE AGENCY CONTRACT IN THE LIGHT OF FRENCH LAW

Barbara Marlewska
PRE-CONTRACTUAL LIABILITY – REFORM OF THE FRENCH CONTRACT LAW OF 2016

Jacek Wiewiorowski
RULE OF ART. 3 OF THE POLISH CIVIL CODE AGAINST RETROACTIVITY IN THE LIGHT OF THE EUROPEAN LEGAL TRADITION

Jerzy Zajadło
PERSON OR PROPERTY – CONTRIBUTION TO THE HISTORY OF AMERICAN COURTS’ CASES ON SLAVERY

VARIA

Magdalena Adamowicz
ARREST OF A SEA-GOING VESSEL AS A FORM OF SECURING MARITIME CLAIMS

Dorota Pyć
SEAWORTHINESS AS A MAIN SAFETY CONDITION OF THE SEAGOING VESSEL AND HER CREW

Andrzej Szmyt
COOPERATIVE SAVINGS AND CREDIT UNIONS AS A SUBJECT MATTER FOR THE PARLIAMENTARY INVESTIGATIVE COMMITTEE IN THE LIGHT OF TWO DEPUTIES’ DRAFT RESOLUTIONS OF 2016

Alina Wypych-Żywicka
ON THE PENSIONS OF ACADEMIC TEACHERS

FROM THE LIFE OF THE FACULTY

Information about the Faculty of Law and Administration of the University of Gdańsk (1.01.2017–31.12.2017)

Medal of the University of Gdańsk for the Rector of the Kiev University of Law Prof. Jurij Boszycki


VOLUME 38 (2017)

25th Anniversary of Gdańsk Legal Studies
(ed. Jakub Stelina, Andrzej Szmyt)

DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE LAW

Tomasz Bąkowski
Margin of Discretion and Planning Authority of a Municipality in Shaping the Content of a Landscape Resolution

Radosław Giętkowski
Role of a Professional Legal Guardian and the Workplace in the Enforcement of the Penalty of Restriction of Liberty
 
Dominika Tykwińska-Rutkowska
Legal Nature of the National Program for the Development of Transplantation Medicine
 
DEPARTMENT OF CIVIL LAW
 
Ewa Bagińska, Katarzyna Krupa-Lipińska
Hypothetical causation (causa superveniens) in modern court practice
 
Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Łukasz Balwicki
Legal Status of Electronic Cigarettes
 
Maja Maciejewska-Szałas
Non-governmental Organizations and Forms of Their Participation in Civil Proceedings
 
Dorota Maśniak
Legal Aspects of Diversifying the Risk of Environmental Pollution Between the Perpetrator, the State and the Insurers
 
DEPARTMENT OF COMMERCIAL LAW AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW
 
Bartłomiej Gliniecki
Statutory Variants of Housing Trust Account – Actual or Apparent Multi-Variants of Protection Measures Provided to Buyers ConcludingDeveloper Contracts?
 
Arkadiusz Wowerka
Agency Contract According to Polish Law
 
DEPARTMENT OF CONSTITUTIONAL LAW AND POLITICAL INSTITUTIONS
 
Agnieszka Gajda
Few Remarks on the Freedom of Assembly on the Background of the Latest Amendments to the Law on Assemblies
 
Krzysztof Grajewski
Selected Aspects of the Liability of the President of the Supreme Audit Office in Light of art. 198 par. 1 and art. 206 of the Constitution
 
Anna Rytel-Warzocha
Over or Under the Constitution? The Place of EU Law in the Polish Legal Order in the Light of the Jurisprudence of the Constitutional Tribunal.
 
Andrzej Szmyt
On the Deputies Bill of 29 April 2016 on the Amendment of the Act on the Constitutional Tribunal
 
Piotr Uziębło
Few Comments on the Compliance of art. 38a p. 2 and art. 38d of the Act on Political Parties with the Constitution of the Republic of Poland
 
Marcin M. Wiszowaty

Return of the kings. Institutionalization of the royal families in the republics of Romania and Montenegro in the 21st century

DEPARTMENT OF EUROPEAN LAW AND COMPARATIVE LAW
 
Monika Adamczak-Retecka
Who owns the sky? Considerations on the Sidelines of the Judgment of the Court of Justice of the European Union in Case C-366/10 Air Transport Association of America
 
Olga Śniadach
Do we Need the Right to Food?
 
Tomasz Tadeusz Koncewicz
Polish Judiciary in Times of Constitutional Reckoning. Of Fidelities , Doubts , Boats and … a Journey
 
Magdalena Konopacka
Milestones in the Historical Development of the Polish Contract Law
 
DEPARTMENT OF FINANCIAL LAW
 
Damian Cyman
Outline of the System of Institutional Protection of Consumer Rights in the Financial Market
 
Jolanta Gliniecka
Legal and Financial Instruments for Balancing the Local Self-Government Finance
 
Anna Jurkowska-Zeidler
Financial Ombudsman: New Institution of Customer Protection on the Market of Financial Services
 
Rafał Mroczkowski
Abusive Currency Clauses in Mortgage Contracts Denominated in a Foreign Currency
 
Przemysław Panfil
Tax on Certain Financial Institutions in the Light of Art. 124 of the Treaty on the Functioning of the European Union
 
Tomasz Sowiński
Implementation of the Budget of European Funds
 
DEPARTMENT OF HISTORY OF LAW
 
Tadeusz Maciejewski
Constitutional System of the Free and Hanseatic City of Lübeck in Years 1848-1939
 
DEPARTMENT OF LABOR LAW
 
Justyna Świątek-Rudoman
Woman’s Rights after Miscarriage and the Birth of a Dead Child in the Light of Current Legal Regulations
 
DEPARTMENT OF MARITIME LAW
 
Magdalena Adamowicz
Status of the Entity Managing the Maritime Ports of Key Importance for the National Economy – Selected Legal Aspects
 
Justyna Nawrot
Give the Emperor what Belongs to the Emperor? Birth of EU Maritime Safety Policy.
Remarks on the Background of the Judgment of the Court of Justice in Case C-537/11 MSC Orchestra
 
Dorota Pyć
Influence of Safety Recommendations of the State Marine Accident Investigation Commission on the Maritime Safety
 
DEPARTMENT OF PUBLIC ECONOMIC LAW AND ENVIRONMENTAL PROTECTION LAW
DIVISION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION LAW
 
Janina Ciechanowicz-McLean
Implementation of the Paris Agreement on Climate Protection
 
Maciej Nyka
Legal Aspects of Precaution in the International Legal Protection of the Environment
 
Diana Trzcińska
Spatial Planning of Polish Maritime Areas. 523
 
DEPARTMENT OF PUBLIC ECONOMIC LAW AND ENVIRONMENTAL PROTECTION LAW
DIVISION OF PUBLIC ECONOMIC LAW
 
Andrzej Powałowski
State Treasury and Economic Activity
 
Hanna Wolska
Restriction of the Right to a Trial in the Public Procurement System
 
DEPARTMENT OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW
 
Adam Wiśniewski
About the Legitimation of the European Court of Human Rights
 
Paulina Zajadlo-Węglarz
Current Debate on the Concept of the Responsibility to Protect
 
DEPARTMENT OF THEORY AND PHILOSOPHY OF LAW AND STATE
 
Octawian Nawrot
Key Problems of Prenatal Genetic Testing
 
Jaroslaw Niesiolowski
Leges Imperfectae in Law
 
Tomasz Widłak
Interpretation of the Clause ‘Current Medical Knowledge’ in Polish Law – an Outline of Epistemological and Methodological Issues
 
Maciej Wojciechowski
About The Structural Factors of Judicial Reflexion
 
Jerzy Zajadlo
Problem of Judges’ Disobedience: Lemuel Shaw and the Case of Commonwealth v. Aves
 
Kamil Zeidler
Aesthetics of Law: Ex -Libris
 
DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS AND ADMINISTRATIVE COURT PROCEEDINGS
 
Mariusz Bogusz
Principle of Two Instances and the Principle of the Challengability of Decisions Issued in Administrative Proceedings at First Instance
(Remarks on the Background of the Case-Law of the Constitutional Tribunal)
 
Krzysztof Kaszubowski
Complaint on the Refusal of the Appointment to Office – Contribution to the Discussion about the Limits of Judicial Control of Public Administration
 
DEPARTAMENT OF CIVIL PROCEDURE
 
Jarosław Świeczkowski
Relative Devolutive Effect of Appeals in Civil Proceedings (Selected Issues)
 
DEPARTMENT OF CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY
 
Paweł Petasz
Crime of Blasphemy in the Polish Criminal Code of 1932
 
Grzegorz Świst
Holy See as the Subject of International Law
 
DIVISION OF CRIMINOLOGY
 
Wojciech Zalewski
Unconsciousness of Unlawfulness – Historical, Political and Criminal Perspective
 
DEPARTMENT OF CRIMINAL PROCEDURE AND CRIMINALISTICS
 
Krzysztof Woźniewski
Legal and Evidential Nature of Crime Analysis
 
DIVISION OF ROMAN LAW
 
Beata J. Kowalczyk
Creative interpretation of law – outstanding achievement of Roman jurisprudence and challenge for modern judges
 
Jacek Wiewiorowski
‘Classis Seleucena’ – Late Roman Military Fleet?

 


VOLUME 37 (2017)

Social Market Economy
(ed. Andrzej Powałowski)

 

CHAPTER I
AROUND THE ESSENCE OF THE SOCIAL MARKET ECONOMY

Tomasz Długosz
Social Market Economy as a Criterion of the Organization of the EconomyKatarzyna Kokocińska

Social Market Economy – Complementarity, Balance or Predominance of Values?
Remarks on the Background of Activities Pursued by the State in the Field of Development PolicyJan Olszewski

Social Market Economy as a Differentiated System of Information FlowAndrzej Powałowski

Social Market Economy in Polish Law

Monika Tomaszewska, Michał Szypniewski
The Social Market Economy – Balance Between Fundamental Freedom to Provide Cross-Border Services and Social Protection of Workers’ Rights

Kamil Zeidler

On the Interpretation and Ideological Content of art. 20 of the Constitution of the Republic of Poland of 1997
Chapter II
FREEDOM OF ECONOMIC ACTIVITY AND ITS ENTITIES

Ewa BagińskaPaulina Ślufińska

Limits of the Contractual Freedom of Entrepreneurs – Some Reflections on Polish Law in the Light of the Decision of the Supreme Court 
of the United Kingdom in Cavendish Square Holdings BV v Makdessi; ParkingEye Ltd v Beavis
Eryk Kosiński

Ideas of Economic Freedom and Free Competition. The Historical Analysis of Economic Thought and the Origins of the ConceptJoanna Kruczalak-Jankowska

Constitutional Principle of the Social Market Economy and Companies withState Treasury ShareholdingDorota Maśniak

Principle of the Freedom of Economic Activity and the State Intervention so About the Recommendations and Guidelines
of the Financial Supervision Authority 
for the Participants of the Insurance Market
Anna Rytel-Warzocha

Freedom of Economic Activity in the Light of the Jurisprudence of the Polish Constitutional Tribunal
Chapter III
PUBLIC INTEREST, THE ROLE AND POLICY OF THE STATE

Krzysztof Czub

Public Interest in Intellectual Property LawAnna Jurkowska-Zeidler

Role of the State in Resolving Conflicts of Interest on the Financial Services MarketKarol Kiczka

Judicial Power in the Social Market Economy
Chapter IV
SOCIAL ASPECTS OF THE MARKET ECONOMY

Janina Ciechanowicz-McLean, Maciej Nyka

Public Participation in the Environmental Protection as an Instrument of the Social Market EconomyAnna Dobaczewska

Social Dialogue in the Social Market EconomyJolanta Gliniecka

Basic Principles of Banking Law Aimed to Protect the Interests of Banks and Their CustomersFilip Grzegorczyk

New Legal Regulation Concerning Salaries in Companies Controlled by the State Treasury in the Context
of the Principles 
of the Social Market Economy
Maja Maciejewska-Szałas

Selected Issues Concerning the Conclusion of a Distance Contractin the Light of the Act on Consumer RightsEwa Przeszło

Public Procurement, Social Aspects and the Social Market EconomyDorota Pyć

Rendering Pilotage Services in Maritime PilotageAndrzej Szmyt

International Cooperation of Local Government UnitsRyszard Szostak

Social Issues in Public ProcurementAlina Wypych-Żywicka

Controversies about the Establishment and Termination of the Employment of War and Military Invalids

 

Chapter V
PENALTIES AND LIABILITY IN A MARKET ECONOMY

Tomasz Bąkowski

Rules of Imposing an Administrative Penalty and Granting Relieves

from its Execution According to the Draft Law on Amendments to the Code of Administrative Procedure
Wojciech Zalewski

Liability and Guilt of the Collective Entity in Criminal Law – in Search of Rationality

 


VOLUME 36 (2016)

Problems of private and public law in the first decades of the 21st century.
Professor Jerzy Ciszewski Jubilee Book

(ed. Joanna Kruczalak-Jankowska)

  

Wojciech Adamczak
Legal Nature of Maritime Hypothecation

Ewa Bagińska
Complaint on the Excessive Length of Proceedings and the Right to “Adequate Amount of Money” for the Infringement of the Right to Trial Within a Reasonable Time – the Failure of the Polish Model of Compensation?

Małgorzata Balwicka-Szczyrba
Legal Situation of the Co-owners of Premises in Fractional Parts After the Amendment of the Act on the Ownership of Premises

Tomasz Bąkowski
Some Critical Remarks and Observations Regarding the Formulation of Legal Definitions in Contemporary Legislation

Mariusz Bogusz
Problem of the Constitutionality of Art. 145 § 3 and Art. 145a of the Law on the Proceedings Before Administrative Courts

Aleksandra Brodecka
Business Ethics

Zdzisław Brodecki, Mirosława Myszke-Nowakowska
Clash of Legal Cultures in the European Conflict Law in the Context of the Freedom of Establishment

Janina Ciechanowicz-McLean
Legal Problems of International Agreements in the Field of Climate Protection

Anna Dobaczewska
Place of Claims for Damages in the European System  of the Protection of Competition

Radosław Giętkowski
Evaluation of Recent Statutory Amendments Concerning the Disciplinary Liability of Attorneys, Legal Advisers and Notaries

Marcin Glicz
Overriding Mandatory Provisions Applied in the International Securities Trading

Jolanta Gliniecka
Central Banking System in the European Union

Bartłomiej Gliniecki
Conclusion of Unnamed Agreements in the Form of a Notary Act

Anna Jurkowska-Zeidler
Consequences of Changes in the System of Protection of the Consumers of Financial Services

Anna Klimaszewska
Partnerships in France in the Seventeenth and Eighteenth Centuries – the Clash of Statutory Regulation and Merchant Reality

Joanna Kruczalak-Jankowska, Grażyna Cern
Owner Supervision in Communal Companies with the Participatio of Municipalities Exercised by the Legislative and Executive Municipal Authorities – Critical Remarks

Katarzyna Łasak
Right to Vote of Persons with Psychological or Mental Disabilities. Some Remarks on the Background of the Judgment of the European Court of Human Rights
in Case Alajos Kiss and the Opinion of the Committee on the Rights of Persons with Disabilities in Case Zsolt Bujdosó and Others

Maja Maciejewska-Szałas
Conclusion of an Agreement Outside Business Premises in the Light of the Act on Consumer Rights

Tadeusz Maciejewski
Organization of Special Courts in the Versailles Free City of Gdańsk (1920–1939)

Dorota Maśniak
Specificity of Group Insurance in the Light of the Act on Insurance and Reinsurance Activities and the Civil Code

Teresa Mróz
Selected Problems of the Legal Protection of Minor Consumers

Krzysztof Pietrzykowski
Legal Nature of a Resolution Adopted at the Meeting of a Capital Company or a Cooperative

Piotr Pinior
Incompatibility of Certain Offices with a Membership in Supervisory Boards

Małgorzata Polkowska, Jakub Ryzenko
Poland’s Activity in Space – Science, Politics and Law. Current situation

Andrzej Powałowski
Performance of Business Activities on Own Behalf

Ewa Przeszło
Control in the Sphere of Paid Contracts in Case of Public Procurement as an Instrument for the Protection of Competition

Dorota Pyć
Contiguous Zone as a Market Area of Preventive Control

Sebastian Sykuna
Prohibition of Unfair Competition from the Perspective of Legal Ethics

Anna Sylwestrzak 
Transferring the Real Property for Use or Receive Benefits as an Action of the Management of Common Property of Spouses

Zbigniew Szczurek
Collecting Information and Determining the Factual and Legal Circumstances Necessary for the Conduct of Judicial Enforcement

Jarosław Świeczkowski
Substitute Delivery in Civil Proceedings

Adam Wiśniewski
Remarks on multiplication of international courts

Arkadiusz Wowerka
Definition of a Legal Person in International Private Law

Alina Wypych-Żywicka
Controversies Over the Regulation of a Funeral Payment

Jerzy Zajadło
Law and Aesthetics: Graphic Image of the Legal System?

Kamil Zeidler
Ownership Restrictions in the Light of Dispute Liberalism versus Communitarianism

 


VOLUME 35 (2016)

Justice
(ed. Jerzy Zajadło)

ROMAN ANDRZEJ TOKARCZYK
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

JUSTICE: A SYNTHETIC ATTEMPT TO SYSTEMIZE THE ISSUE

 

EWA BAGIŃSKA
Uniwersytet Gdański

THEORY OF PROPORTIONAL LIABILITY AS A CONCEPT OF THE FAIR SHARING OF TORT LIABILITY – AN INTRODUCTION TO THE ISSUE

 

MAŁGORZATA BALWICKA-SZCZYRBA
Uniwersytet Gdański
ON THE REGULATION OF MAXIMUM AMOUNT OF INTEREST IN THE CIVIL CODE

 

MACIEJ BARCZEWSKI
Uniwersytet Gdański
INTELLECTUAL PROPERTY AGAINST THE BACKGROUND OF JOHN RAWLS’S THEORY OF JUSTICE

 

TOMASZ BĄKOWSKI
Uniwersytet Gdański
LOOKING FOR JUSTICE AFTER DECADES ON THE LACK OF A TIME LIMIT EXCLUDING THE POSSIBILITY TO ANNUL AN ADMINISTRATIVE DECISION REFERRED TO IN ART 156 § 2 OF THE CODE OF ADMINISTRATIVE PROCEDURE

 

MARIUSZ BOGUSZ
Uniwersytet Gdański
JUSTICE AND A PROCEDURAL TERM IN ADMINISTRATIVE AND ADMINISTRATIVE COURTS PROCEEDINGS

 

ZDZISŁAW BRODECKI, BEATA J. KOWALCZYK
Uniwersytet Gdański
CORE VALUES OF THE ROMAN JURISPRUDENCE

 

JANINA CIECHANOWICZ-MCLEAN
Uniwersytet Gdański
ENVIRONMENTAL JUSTICE AS A KIND OF JUSTICE

 

ANNA JURKOWSKA-ZEIDLER
Uniwersytet Gdański
ASYMMETRY OF RISK AND THE PRINCIPLE OF SOCIAL JUSTICE AGAINST THE BACKGROUND OF THE PROBLEM OF LOANS IN SWISS FRANCS

 

PIOTR KITOWSKI
Uniwersytet Gdański
JUDICATURE IN THE SMALL TOWNS OF ROYAL PRUSSIA IN THE SECOND HALF OF XVII CENTURY AND IN XVIII CENTURY (POMERIAN VOIVODESHIP) FROM THE RESEARCH ON URBAN LEGAL SYSTEM IN EARLY MODERN EAST AND CENTRAL EUROPE

 

TOMASZ TADEUSZ KONCEWICZ
Uniwersytet Gdański
JUDICIAL PROCEDURAL JUSTICE IN EUROPEAN LAW

 

JOANNA KRUCZALAK-JANKOWSKA
Uniwersytet Gdański
MAY THE APPLICATION OF FOREIGN LAW BY A POLISH COURT BE UNFAIR? SOME REMARKS ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL CIVIL PROCEDURE AGAINST THE BACKGROUND OF THE DECISIONS OF DISTRICT AND CIRCUIT COURTS IN KIELCE OF 2015
(II CA 1533, II CZ 1784)

 

KATARZYNA ŁASAK
Uniwersytet Gdański
AVAILABILITY OF BANKING SERVICES FOR THE BLIND AND VISUALLY IMPAIRED SOME REMARKS AGAINST THE BACKGROUND OF THE OPINION OF THE COMMITTEE ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES IN THE CASE BROUGHT BY SZILVIA NYUSTI AND PÉTER TAKÁCS AGAINST HUNGARY

 

ANNA MACHNIKOWSKA
Uniwersytet Gdański
RIGHT TO ACCESS TO COURT AND THE SPEED OF CIVIL PROCEDURE

 

SYLWIA MAJKOWSKA-SZULC
Uniwersytet Gdański
PROMOTION OF FAIR TRADE AT THE LEVEL OF THE EUROPEAN UNION

 

DOROTA MAŚNIAK
Uniwersytet Gdański
SOME REFLECTIONS ON THE FAIR COMPENSATION FOR DAMAGES RESULTING FROM TRAFFIC ACCIDENTS OR COLLISIONS

 

JUSTYNA NAWROT
Uniwersytet Gdański
BETWEEN SCYLLA AND CHARYBDIS THE SITUATION OF THE VESSEL OF A EUROPEAN UNION MEMBER STATE

 

OKTAWIAN NAWROT
Uniwersytet Gdański
NBIC CONVERGENCE AS A CHALLENGE FOR THE SYSTEMS OF HUMAN RIGHTS PROTECTION

 

MACIEJ NYKA
Uniwersytet Gdański
INTERGENERATIONAL JUSTICE IN INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

 

ANDRZEJ POWAŁOWSKI
Uniwersytet Gdański
SOCIAL JUSTICE AND ECONOMIC ACTIVITY

 

ANNA RYTEL-WARZOCHA
Uniwersytet Gdański
„POSITIVE DISCRIMINATION” AS AN EXAMPLE OF THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF SOCIAL JUSTICE

 

PAWEŁ SUT
Uniwersytet Gdański
SOME REMARKS ON SOCIAL JUSTICE AS A LEGALLY FEASIBLE AIM OF A DEMOCRATIC STATE

 

ANDRZEJ SZMYT
Uniwersytet Gdański
CHOICE OF THE WAY OF JUSTICE (ON THE RESPONSIBILITY OF THE PRESIDENT OF THE SUPREME CHAMBER OF CONTROL)

 

GRZEGORZ ŚWIST
Uniwersytet Gdański
JUSTICE IN THE TEACHING OF JOHN PAUL II

 

JAROSŁAW WARYLEWSKI
Uniwersytet Gdański
KLONDIKE OR THE FOOL’S GOLD OF CRIMINAL JUSTICE?

 

TOMASZ WIDŁAK
Uniwersytet Gdański
CONCEPT OF „INTERNATIONAL JUSTICE” AGAINST THE BACKGROUND OF THE HANS KELSEN’S GLOBAL COURT PROJECT

 

MARCIN MICHAŁ WISZOWATY
Uniwersytet Gdański
BLIND JUSTICE OR SENSITIVE TO COLORS? AN AFFIRMATIVE ACTION AND THE PRINCIPLE OF EQUALITY IN THE RECENT CASE LAW OF THE SUPREME COURT OF THE UNITED STATES OF AMERICA CONCERNING RACIAL PREFERENCES IN UNIVERSITY ADMISSIONS

 

ADAM WIŚNIEWSKI
Uniwersytet Gdański
JUSTICE AND INTERNATIONAL LAW

 

MACIEJ WOJCIECHOWSKI
Uniwersytet Gdański
JUSTICE AND EMOTIONS IN THE JUDICIAL APPLICATION OF LAW

 

JERZY ZAJADŁO, TOMASZ TADEUSZ KONCEWICZ
Uniwersytet Gdański
CONSTITUTIONAL JUSTICE OR POLITICAL MARKET: WHO AND HOW SHOULD BE ELECTED TO A CONSTITUTIONAL COURT?

 

PAULINA ZAJADŁO-WĘGLARZ
Uniwersytet Gdański
CONCEPT OF RESPONSIBILITY FOR THE PROTECTION AS THE MANIFESTATION OF INTERNATIONAL JUSTICE

 

WOJCIECH ZALEWSKI
Uniwersytet Gdański
JUSTICE OF „RESTORATIVE JUSTICE”

 

KAMIL ZEIDLER
Uniwersytet Gdański
ARGUMENT FROM JUSTICE IN THE PUBLIC DISCOURSE

 

MARTYNA ZIMMERMANN-PEPOL, KAROL GREGORCZUK
Uniwersytet Gdański
DIMENSIONS OF JUSTICE UNDER THE PHILOSOPHY OF LAW THE ISSUE OF JUSTICE YESTERDAY – TODAY – TOMORROW

 


VOLUME 34 (2015)

25 years of local government in free Poland
(ed. Tomasz Bąkowski)

 

FROM THE HISTORICAL PERSPECTIVE...

 

KRZYSZTOF AMIELAŃCZYK
Uniwersytet Gdański
amielan(at)interia.pl
OFFENCE OF EMBEZZLEMENT OF PUBLIC FUNDS BY THE OFFICIALSOF ROMAN MUNICIPALITIES IN THE LIGHT OF THE JURISPRUDENCE

 

PIOTR KITOWSKI
Uniwersytet Gdański
piotrkitowski(at)interia.pl
CHANGES IN THE COMPOSITION OF LOCAL SELF-GOVERNMENT OF A SMALL POMERANIAN TOWN IN THE SECOND HALF OF XVIII CENTURY FROM THE HISTORY OF MUNICIPAL REGIME IN ROYAL PRUSSIA IN XVI–XVIII CENTURY

 

TADEUSZ MACIEJEWSKI
Uniwersytet Gdański
t.maciejewski(at)ug.edu.pl
GOVERNMENT AND THE SELF-GOVERNMENT OF THE MUNICIPALITY OF GDANSK IN THE VERSAILLES FREE CITY (1919–1939)

 

TADEUSZ MACIEJEWSKI
​​Uniwersytet Gdański
t.maciejewski(at)ug.edu.pl
STADTBÜRGERSCHAFT (THE MUNICIPAL ASSEMBLY OF CITIZENS – CITY COUNCIL) OF THE VERSAILLES FREE CITY OF GDANSK IN THE YEARS 1919–1939

 

LEGAL AND CONSTITUTIONAL ASPECTS

 

BOGDAN DOLNICKI
​​Uniwersytet Śląski
dolnicki(at)poczta.onet.pl
MUNICIPAL ORGANIZATIONAL UNITS AND THE ORGANIZATIONAL UNITS OF A MUNICIPALITY

 

KAROL WAŻNY
​Uniwersytet Gdański
karol.wazny(at)prawo.univ.gda.pl 
DO WE NEED A NEW CONSTITUTIONAL MODEL OF AUXILIARY UNITS IN MUNICIPALITIES?

 

KATARZYNA BORÓWKA
​Uniwersytet Gdański
k.borowka(at)prawo.ug.edu.pl
EVOLUTION OF THE MEANS OF SUPERVISION OF A PERSONAL NATURE ON THE EXAMPLE OF THE DISSOLUTION OF A MUNICIPAL COUNCIL AND THE RECALL OF A MAYOR

 

MARIUSZ KOTULSKI
Uniwersytet Jagielloński
maruiuszkotulski(at)o2.pl
MINORITIES AS A CORPORATE ELEMENT OF A LOCAL COMMUNITY

 

ANDRZEJ SZMYT
Uniwersytet Gdański
aszmyt50(at)wp.pl 
SELF-GOVERNMENT EXPERIMENT – CITIZENS’ COMMISSIONER AT THE CITY COUNCIL OF GDYNIA (1992–2005)

 

PIOTR UZIĘBŁO
Uniwersytet Gdański
pedrou(at)interia.pl 
ELECTORAL CAMPAIGN FOR A MUNICIPAL COUNCIL – THE SOLUTIONS OF THE ELECTORAL CODE AND CONSTITUTIONAL PRACTICE 

 

ANNA RYTEL-WARZOCHA
Uniwersytet Gdański
anna.rytel(at)prawo.ug.edu.pl
CONDITIONS OF THE EXPIRY OF THE MANDATE OF A MUNICIPAL (CITY) COUNCILOR IN THE LIGHT OF THE PROVISIONS OF THE ELECTORAL CODE AND THE CASE LAW OF ADMINISTRATIVE COURTS

 

TASKS – PRINCIPLES AND THE MODE OF THEIR REALIZATION

 

JANINA CIECHANOWICZ-MCLEAN
Uniwersytet Gdański
prajcm(at)ug.edu.pl
TASKS AND THE COMPETENCES OF MUNICIPALITIES CONCERNING ENVIRONMENTAL PROTECTION – TRENDS

 

KAMIL ZEIDLER
Uniwersytet Gdański
kamil.zeidler(at)ug.edu.pl
MUNICIPALITY, DISTRICT, PROVINCIAL SELF-GOVERNMENT AS THE COMPONENTS OF THE SYSTEM OF CULTURAL HERITAGE PROTECTION

 

TOMASZ BĄKOWSKI
​Uniwersytet Gdański
tb(at)prawo.ug.edu.pl 
LEGAL STATUS OF MUNICIPALITIES IN THE PROVISIONS OF THE DRAFT OF THE URBAN PLANNING AND CONSTRUCTION CODE

 

AGNIESZKA GAJDA
​Uniwersytet Gdański
agnieszka.gajda(at)ug.edu.pl 
ORGANIZATIONAL UNITS ESTABLISHED TO ACT FOR THE BENEFIT OF SPORT IN SELECTED POLISH CITIES

 

ANDRZEJ POWAŁOWSKI
​Uniwersytet Gdański
anpo(at)prawo.ug.edu.pl
PUBLIC UTILITY AND ECONOMIC ACTIVITY

 

DOROTA MAŚNIAK
​Uniwersytet Gdański
d.masniak(at)prawo.univ.gda.pl
INSURANCE AS A MEANS OF FLOOD RISK MANAGEMENT BY A MUNICIPALITY

 

WIESŁAW ŚNIECIKOWSKI, ANNA ŚNIECIKOWSKA
​Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
sniecwies(at)interia.pl 
LEGAL RELATIONSHIP BETWEEN A VOIVODE (A PROVINCIAL GOVERNOR) AND THE AUTHORITIES OF MUNICIPAL SELF GOVERNMENT IN EMERGENCY SITUATIONS SELECTED ISSUES OF ADMINISTRATIVE LAW

 

MUNICIPAL FINANCES

 

JOLANTA GLINIECKA
​Uniwersytet Gdański
j.gliniecka(at)ug.edu.pl
LEGAL EVOLUTION OF THE STRUCTURE OF STAMP DUTY IN THE POLISH SYSTEM OF SELF-GOVERNMENT REVENUE

 

ANNA JURKOWSKA-ZEIDLER
​Uniwersytet Gdański
anna.jurkowska(at)prawo.ug.edu.pl
LEGAL NATURE OF THE TARGETED SUBSIDY FOR DELEGATED TASKS WITHIN THE SCOPE OF GOVERNMENT ADMINISTRATION IN THE LIGHT OF THE CASE LAW

 

PRZEMYSŁAW PANFIL
​Uniwersytet Gdański
ppan l(at)prawo.ug.edu.pl
MUNICIPAL DEBENTURES IN POLISH BUDGETARY LAW IN THE YEARS 1990–2015

 

DOMINIKA TYKWIŃSKA-RUTKOWSKA, PAULINA GLEJT
​Uniwersytet Gdański
tykwinska(at)prawo.ug.edu.pl  pglejt(at)prawo.ug.edu.pl
LEGAL REGULATION OF THE PARTICIPATORY BUDGET AND ITS PRACTICAL IMPLEMENTATION – ABOUT THE SOCIALIZATION OF PUBLIC TASKS ON THE EXAMPLE OF SOLUTIONS ADOPTED IN TRI-CITY

 

SELF-GOVERNMENTAL LOCAL LAW

 

AGNIESZKA BIEŃ-KACAŁA, IWONA WRÓBLEWSKA
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
abien(at)law.umk.pl   iwona_wroblewska(at)wp.pl
ACTS OF LOCAL LAW FROM THE PERSPECTIVE OF 25 YEARS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN POLAND

 

MARIUSZ BOGUSZ
​Uniwersytet Gdański
m_bogusz(at)onet.pl 
“VIOLATION OF THE LEGAL INTEREST OR THE ENTITLEMENT” AS A BASIS TO CHALLENGE THE LOCAL LAW ACT OF THE AUTHORITY OF THE LOCAL SELF-GOVERNMENT UNIT BEFORE AN ADMINISTRATIVE COURT

 

LOCAL SELF GOVERNMENTAL UNITS IN PRIVATE LAW RELATIONSHIP

 

EWA BAGIŃSKA
​Uniwersytet Gdański
baginska(at)prawo.ug.edu.pl
KEY ISSUES OF THE TORT LIABILITY OF LOCAL SELF-GOVERNMENT UNITS IN LIGHT OF THE RECENT CASE LAW

 

BEATA J. KOWALCZYK
​Uniwersytet Gdański
beata.kowalczyk(at)prawo.ug.pl 
ACQUISITIVE PRESCRIPTION OF REAL ESTATE BY A MUNICIPALITY IN THE LIGHT OF THE CASE LAW OF THE SUPREME COURT – SELECTED PROBLEMS

 

HANNA CZERWIŃSKA
​Uniwersytet Gdański
h.czerwinska(at)prawo.ug.edu.pl
MUNICIPALITY AS A STATUTORY HEIR 

 

SELF-GOVERNMENTAL EMPLOYEES

 

JAKUB STELINA
​Uniwersytet Gdański
jstelina(at)prawo.ug.edu.pl 
BASES FOR THE EMPLOYMENT OF SELF-GOVERNMENT EMPLOYEES

 

RADOSŁAW GIĘTKOWSKI
​Uniwersytet Gdański
prarg(at)ug.edu.pl 
DISCIPLINARY RESPONSIBILITY OF LOCAL SELF-GOVERNMENT EMPLOYEES

 


VOLUME 33 (2015)

Jubilee Book
45th Anniversary of the Faculty of Law and Administration, University of Gdansk

(ed. Jakub Stelina, Andrzej Szmyt)

I. ARTICLES AND STUDIES

Wojciech Adamczak, Justyna Nawrot
j.nawrot(at)prawo.univ.gda.pl
Uniwersytet Gdański
SOME REMARKS ON THE BACKGROUND OF THE ANGLO-SAXON DISTINCTION BETWEEN MARITIME SAFETY AND MARITIME SECURITY

Krzysztof Amielańczyk
amielan(at)interia.pl
Uniwersytet Gdański
PRINCIPLE OF COMPLAINTS AND THE PROHIBITION TO RULE OVER THE REQUEST OF THE PARTIES IN A ROMAN PROCESS

Ewa Bagińska
baginska(at)prawo.ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
FUNDAMENTALS OF LIABILITY FOR BREACH OF HUMAN RIGHTS IN AMERICAN LAW

Tomasz Bąkowski
tb(at)prawo.ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
ABOUT THE FREEDOM OF CONSTRUCTION DE LEGE LATA AND DE LEGE FERENDA

Mariusz Bogusz
m_bogusz(at)gd.onet.pl
Uniwersytet Gdański
LEGAL NATURE OF THE RESOLUTIONS OF A FACULTY COUNCIL IN A DOCTORAL PROCEEDINGS

Zdzisław Brodecki, Mirosława Myszke-Nowakowska
brodecki(at)prawo.univ.gda.pl
Uniwersytet Gdański
MEANING OF SYMBOLS IN CONTEMPORARY EUROPE'S LEGAL CULTURE

Janina Ciechanowicz-McLean
prajcm(at)ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE BLAC K SEA AGAINST POLLUTION

Jerzy Ciszewski, Łukasz Mikulski
jerzy.ciszewski(at)prawo.ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
COMPULSORY MORTGAGE AFTER CHANGES (SOME REMARKS ON THE MARGIN OF THE AMENDMENT OF THE LAW ON LAND REGISTERS AND MORTGAGE)

Anna Dobaczewska
a.dobaczewska(at)prawo.ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
SERVICE FUNDS OF THE FINANCIAL ENGINEERING FOR MICRO AND SMALL ENTERPRISES

Krzysztof Drzewicki
krzysztof.drzewicki(at)msz.gov.pl
Uniwersytet Gdański
ANALOGY IN CRIMINAL LAW AND THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS ON THE BAC KGROUND OF AN ADVISORY OPINION OF THE HAGUE COURT PERTAINING TO THE FREE CITY OF DANZIG

Jolanta Gliniecka
j.gliniecka(at)ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
TRANSPARENCY AND OPENNESS AS THE RULES OF THE MANAGEMENT OF PUBLIC MONEY

Anna Jurkowska-Zeidler
anna.jurkowska(at)prawo.ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
FUNDAMENTAL OVERHAUL OF THE REGULATORY AND SUPERVISORY FRAMEWORK OF THE EUROPEAN UNION SINGLE FINANCIAL MARKET WITHIN THE BANKING UNION

Tomasz Tadeusz Koncewicz
ttkoncewicz(at)tomasz-koncewicz.eu
Uniwersytet Gdański
CONSTITUTIONAL IDENTITY IN THE EUROPEAN LEGAL SPACE AND THE COMITY OF CIRCUMSPECT CONSTITUTIONAL COURTS

Joanna Kruczalak-Jankowska
prajk(at)ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
INSOLVENCY OF AN ASSOCIATION IN POLISH LAW

Hilmar Krüger
hilmar.​krueger(at)uni-koeln.​de
Universität zu Köln
ZINSRECHTLICHE RECHTSPRECHUNG UND GUTACHTENPRAXIS IN DER ISLAMISCHEN WELT IN VERGANGENHEIT UND GEGENWART

Katarzyna Łasak
Uniwersytet Gdański
k.lasak(at)prawo.univ.gda.pl
FRAMEWORK FOR THE DISCUSSION OF HUMAN RIGHTS IN THE ASIA – EUROPE MEETING

Anna Machnikowska
anna.machnikowska(at)ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
EFFICIENCY OF JUDICIAL PROCEEDINGS IN THE CONTEXT OF THE ETHOS OF A JUDGE

Tadeusz Maciejewski
t.maciejewski(at)ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
STANDING ORDERS OF THE VOLKSTAG (PEOPLE’S ASSEMBLY) OF THE VERSAILLES FREE CITY OF DANZIG

Sylwia Majkowska - Szulc
sylwia.majkowska(at)prawo.ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
ACCOUNTABILIT Y OF ECONOMIC ENTITIES FOR A DAMAGE CAUSED TO THE NATURAL ENVIRONMENT FROM THE PERSPECTIVE OF THE FIRST TEN YEARS OF POLISH MEMBERSHIP IN THE EUROPEAN UNION

Dorota Maśniak
d.masniak(at)prawo.univ.gda.pl
Uniwersytet Gdański
LEGAL FRAMES OF BANCASSURANCE

Oktawian Nawrot
nawrot(at)ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
POLICY OF THE COUNCIL OF EUROPE FOR THE PROTECTION OF A HUMAN IN THE PRENATAL STA GES OF DEVELOPMENT

Andrzej Powałowski
anpo(at)prawo.ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
INDIVIDUAL CONDUCTING ECONOMIC ACTIVITIES AS THE SUBJECT OF COMPETITIVE RELATIONS

Andrzej Pułło
sekretariat01(at)prawo.ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
IDEA OF SOLIDARIT Y IN THE SYSTEM OF CONSTITUTIONAL PRINCIPLES

Dorota Pyć
dpyc(at)prawo.univ.gda.pl
Uniwersytet Gdański
LEGAL INSTRUMENTS FOR SEA PROTECTION IN THE EUROPEAN UNION STRATE GY OF MARITIME SAFETY

Jakub Stelina
jstelina(at)prawo.ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
NON-UNION COLLECTIVE EMPLOYEE REPRESENTATION IN POLAND – FAILED HOPES?

Andrzej Szmyt
aszmyt50(at)wp.pl
Uniwersytet Gdański
DEMOCRATIC NATIONAL HERITAGE OF EUROPEAN STATES AND THE DEMOCRACY IN INTEGRATED EUROPEAN UNION

Monika Tomaszewska
m.tomaszewska(at)prawo.univ.gda.pl
Uniwersytet Gdański
INTERNATIONAL AND EUROPEAN UNION MARITIME LABOR LAW ON THE BACKGROUND OF THE IMPLEMENTATION OF THE MARITIME LABOR CONVENTION OF 2006 – SELECTED LEGAL ASPECTS

Piotr Uziębło
pedrou(at)interia.pl
Uniwersytet Gdański
ON THE PARTICIPATION OF INHABITANTS IN THE PROCESS OF ADOPTING THE ACTS OF LOCAL LAW IN LOCAL
SELF-GOVERNMENT UNITS – REMARKS ON THE MARGIN OF THE PRESIDENTIAL DRAFT LAW ON THE COOPERATION IN LOCAL SELF-GOVERNMENT FOR LOCAL AND REGIONAL DEVELOPMENT AND THE AMENDMENT OF CERTAIN ACTS

Jarosław Warylewski
jaroslaw.warylewski(at)prawo.ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
SIXTH AMENDMENT OF THE CRIMINAL CODE IN RESPECT TO SEXUAL OFFENSES (LAW OF 4 APRIL 2014)

Adam Wiśniewski
praaw(at)wp.pl
Uniwersytet Gdański
NEW FORMAL AND LEGAL BASIS FOR A DIALOGUE BETWEEN NATIONAL COURTS AND THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. PROTOCOL 16 TO THE EUROPEAN CONVENTION OF HUMAN RIGHTS

Krzysztof Woźniewski
kwozniewski(at)prawo.univ.gda.pl
Uniwersytet Gdański
PRINCIPLE OF THE ACCURATE CRIMINAL RESPONSE – ART. 2 § 1(1) OF THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE AFTER THE AMENDMENT OF 27 SEPTEMBER 2013

Alicja Wypych-Żywicka
a.wypych(at)prawo.univ.gda.pl
Uniwersytet Gdański
SOME REMARKS ON A SURVIVOR’S PENSION FROM THE SOCIAL INSURANCE FUND AFTER THE AMENDMENTS OF THE PENSION INSURANCE

Jerzy Zajadło
jzajadlo(at)prawo.ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
JUDGE JOSEPH STORY AND THE CASE PRIGG V. PENNSYLVANIA

Wojciech Zalewski
wojciech.zalewski(at)prawo.ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
INSANITY, REDUCED SANITY – A HANDFUL OF DOUBTS CONCERNING THE CONSTRUCTION OF THE INSTITUTIONS IN THE CONTEXT OF RECENT DEVELOPMENTS TOWARDS THE “INCORRIGIBLE” CRIMINALS

Kamil Zeidler
kamil.zeidler(at)ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
RESEARCH SPACES OF THE LAW ON CULTURAL HERITAGE PROTECTION

Marcin Zieleniecki
mzieleniecki(at)prawo.ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
SOME REFLECTIONS ON THE RAISE OF THE RETIREMENT AGE IN POLAND (ON THE MARGIN OF THE JUDGMENT OF THE CONSTITUTIONAL TRIBUNAL IN THE CASE K 43/120)

II. CHAIRS OF THE FACULTY OF LAW AND ADMINISTRATION OF THE UNIVERSITY OF GDANSK IN THE YEARS 2010–2014

III. BIOGRAPHIES OF RESEARCH WORKERS OF THE FACULTY OF LAW AND ADMINISTRATION OF THE UNIVERSITY OF GDANSK WHO WERE HABILITATED IN THE YEARS 2010–2014

IV. FROM THE LIFE OF THE FACULTY

 


 

VOLUME 32 (2014)

Navigare necesse est
Professor Wojciech Adamczak Jubilee Book

(ed. Dorota Pyć)

Monika Adamczak-Retecka
mretecka(at)prawo.ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
„Blue Policy” for the European Union

Magdalena Adamowicz
sekretariat05(at)prawo.ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
New Regulations of the Carriage of Passengers by Sea and Inland Waterway

Krzysztof Amielańczyk
amielan(at)interia.pl
Uniwersytet Gdański
Water and Fire – About the Elements in the System of Roman Public Penalties

Tomasz Bąkowski
tb(at)prawo.ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
Selected Problems of Spatial Planning and Development of the Marine Areas of the Republic of Poland Resulting from the Applicable Legal Order

Mariusz Bogusz
m_bogusz(at)gd.onet.pl
Uniwersytet Gdański
On the Concept of “Irreversible Legal Effects” within the Meaning of Article 156 § 2 of the Code of Administrative Procedure – Critically

Zdzisław Brodecki
brodecki(at)prawo.univ.gda.pl
Uniwersytet Gdański
Global Ocean Law

Janina Ciechanowicz-McLean
prajcm(at)ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
The Impact of the Water Framework Directive on the Ecological Security of the Baltic Sea

Marek Czernis
kancelariagdynia(at)czernis.pl
The Right to Control the Load in the Common Law – an Introduction to Comparative Legal Analysis

Maria Dragun-Gertner
mgertner(at)law.umk.pl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Protection of Passengers in Maritime Transport

Zbigniew Godecki
z.godecki(at)wsaib.pl
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego
Maritime Hypothecation – Alien or a Separate Limited Property Right ?

Anna Jurkowska-Zeidler
anna.jurkowska(at)prawo.ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
Marine Legal Culture as the Basis for the Concept of the Single European Financial Market

Krzysztof Kochanowski
kris(at)mar-consult.com
Uniwersytet Gdański
Registration of Vessels Under Construction

Mirosław H. Koziński
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego
Controversies Concerning Port Customs in Polish Practice

Joanna Kruczalak-Jankowska
prajk(at)ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
Marine Vessel in Bankruptcy Proceedings

Piotr Lewandowski
p.lewandowski(at)wsaib.pl
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego
Transmission Easement on Property Managed by National Forests – a Gap in the Law or a New Limited Right in Rem

Dorota Lost-Siemińska
Międzynarodowa Organizacja Morska
100 Sessions of the Legal Committee of International Maritime Organization – Summary of Work

Cezary Łuczywek
Akademia Morska w Gdyni
Marine Vessels Charter Agreement on Time – Genesis, Nature, the Legal Consequences

Tadeusz Maciejewski
t.maciejewski(at)ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
Professor Stanislaw Matysik (1921–1994) as a Historian of Maritime Law

Andrzej Makowski
a.makowski(at)amw.gdynia.pl
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Maritime Neutrality in the Contemporary Armed Conflicts at Sea

Dorota Maśniak
d.masniak(at)prawo.univ.gda.pl
Uniwersytet Gdański
Salary of a Marine Insurance Broker and its Transparency in the Light of the Proposed Revisions to the Insurance Mediation Directive (IMD2)

Jerzy Młynarczyk
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego
Study on the Legal Model of the Management of Polish Maritime Ports

Justyna Nawrot
j.nawrot(at)prawo.univ.gda.pl
Uniwersytet Gdański
One for All and All for One. The European Union and IMO

Małgorzata Anna Nesterowicz
Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego
Interaction of European Law and International Law in the Context of the Regulations of Maritime and Air Transport

Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska
zpeplow(at)law.umk.pl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
On Selected Issues of Civil Liability for Damage Caused by Oil Spills from Equipment in American Law on the Example of the Oil Spill in the Gulf of Mexico

Andrzej Powałowski
anpo(at)prawo.ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
Company as a Base Element of an Economic Activity

Dorota Pyć
dpyc(at)prawo.univ.gda.pl
Uniwersytet Gdański
Sustainable Maritime Transportation System as the Purpose of the International Maritime Organization

Janusz Symonides
Uniwersytet Warszawski
Claims to the North Pole in the Light of the United Nations Convention on the Law (UNCLOS)

Andrzej Szmyt
aszmyt50(at)wp.pl
Uniwersytet Gdański
The New Draft of the Law on the Constitutional Court

Monika Tomaszewska
m.tomaszewska(at)prawo.univ.gda.pl
Uniwersytet Gdański
Open Registries of Ships for Cheap Flags and their Impact on the Strengthening of Social Dialogue

Adam Wiśniewski
praaw(at)wp.pl
Uniwersytet Gdański
Protocol 15 to the European Convention of Human Rights

Jerzy Zajadło
jzajadlo(at)prawo.ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
Human Rights Standards – universal or relative?

Wojciech Zalewski
wojciech.zalewski(at)prawo.ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
Plank of Carneades – On the State of Necessity in Criminal Law in the Context of the Responsibilities of the Ship’s Capitan

Kamil Zeidler, Piotr Ostrowski
kamil.zeidler(at)ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
General Clause of Good Maritime Practice – an Outline of the Issues

Iwona Zużewicz-Wiewiórowska
 izuzewic(at)pa.univ.gda.pl
Uniwersytet Gdański
Some Reflections on the Liability for Damage Caused by the Collision of Vessels from the Perspective of French Law


VOLUME 31 (2014)

Constitutional Law studies
Professor Andrzej Pułło jubilee book

(ed. Andrzej Szmyt)

I. Constitutional Generalia – Constitutional Principles – Human Rights

Bogusław Banaszak
Uniwersytet Wrocławski
Right of National Minorities to Cultivate Their Own Culinary Identity

Mariusz Bogusz
m_bogusz(at)gd.onet.pl
Uniwersytet Gdański
Nature of the Competences of an Administrative Court and the Separation of Powers

Michał Bożek
michal.bozek(at)us.edu.pl
Uniwersytet Śląski
Parliamentary System and its Evolution – an Attempt to Synthesize

Zdzisław Brodecki, Anna Łunecka-Bartkiewicz
brodecki(at)prawo.univ.gda.pl
Uniwersytet Gdański
Walk of Ideas Through Law

Ryszard Chruściak
ryszard.chrusciak(at)kprm.gov.pl
Uniwersytet Warszawski
The Principle of the Division of Powers in Drafts and Proposals to Amend the Constitution of the Republic of Poland (1997-2013)

Jerzy Ciapała
jerrywoj(at)mec.univ.szczecin.pl
Uniwersytet Szczeciński
On the Understanding and Exercise of Sovereignty in Terms of the Membership in the European Union – Few Basic Remarks, but Are They Convincing?

Janina Ciechanowicz-McLean
prajcm(at)ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
Constitutional Principle of Economic Freedom and Environmental Protection

Jan Galster
jgalster(at)wp.pl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Principle of the Institutional Balance in the Jurisprudence of the Court of Justice of the European Union

Leszek Garlicki
lech.garlicki(at)gmail.com
Uniwersytet Warszawski
Jurisdiction and Responsibility: on Recent Trends in the Case-law of the European Court of Human Rights

Paweł Sarnecki
p.sarnecki(at)uj.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński
Procedures Concerning the Political Responsibility of the Government before the Parliament

Wojciech Rafał Wiewiórowski
w.wiewiorowski(at)prawo.ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
Privacy Protection as the Restriction of the Right to Reprocessing Public Information

Marcin Michał Wiszowaty
marwisz(at)prawo.univ.gda.pl
Uniwersytet Gdański
Paper Holdover – About the Legitimacy of the Use of the Term „Absolute Monarchy” in Relation to Contemporary States

Waldemar J. Wołpiuk
wjwolski(at)wp.pl
Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie
Legal Culture from the Perspective of Distinction Between Civilization and Culture

II. American Constitutionalism – Constitutionalism of foreign Countries

Andrzej Bisztyga
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Modification of Judicial Interpretation in the United Kingdom

Stanisław Bożyk
stanislaw.bozyk(at)interia.pl
Uniwersytet w Białymstoku
Division of Power in the Constitutional System of Israel

Krystian Complak
complak(at)prawo.uni.wroc.pl
Uniwersytet Wrocławski
Extraordinary Circumstances in the Polish and American Constitutions

Michał Domagała
slawomir.domala(at)sdkom.net.pl
Uniwersytet Łódzki
Formation of German States in the Western Occupation Zones after World War II

Sabina Grabowska
ztppp(at)univ.rzeszow.pl
Uniwersytet Rzeszowski
Participation of the Parliament in the Proceedings on the Constitutional Responsibility of the President of the Italian Republic

Krzysztof Grajewski
prakg(at)ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
Nation, the State, the Party and the Leader – the Basic Assumptions of the Nazi Regime in Germany in the Selected Publications of the Interwar Polish Lawyers (Synthetic Reconstruction)

Marian Grzybowski
marian.grzybowski(at)uj.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński
Origin and the Contemporary Development Trends of Scandinavian Parliamentary Institutions

Jerzy Jaskiernia
jerzyj(at)hot.home.pl
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Evolution of the Perception on Federalism in the United States of America

Ryszard M. Małajny
rmm1953(at)gmail.com
Uniwersytet Śląski
Role of the Supreme Court in the Process of the Interpretation of American Constitution

Szymon Pawłowski
szymon.pawlowski(at)sejm.gov.pl
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Identity of the State, Breaking the Continuity of the State and the Revision of the Constitution on the Example of Austria

Andrzej Pogłódek, Bogumił Szmulik
andersen(at)post.pl
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Senat of the Republic of Uzbekistan – Selected Issues

Ewa Popławska
epoplawska(at)poczta.onet.pl
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Principle of the Separation and Balance of Powers in Morocco in Light of the Constitution of 29 July 2011

Jerzy Rychlik
jerzyrychlik(at)gmail.com
Instytut Nauk Prawnych PAN
International Activities of the Entities of the Russian Federation

Anna Rytel-Warzocha
anna.rytel(at)prawo.ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
Constitutional Review of Norms by Common Courts – the Solution of Nordic countries

Stanisław Sagan, Viktoriya Serzhanova
viktoria(at)univ.rzeszow.pl
Uniwersytet Rzeszowski
Acts Concerning Political System of Iceland and Icelandic Constitutions

Jarosław Szymanek
jaszym(at)eranet.pl
Uniwersytet Warszawski
Changes in the British Party System

Krzysztof Wołowski
Gdańska Szkoła Wyższa
Remarks on the Status of Representatives to the Parliament of the Fifth French Republic

Krzysztof Wójtowicz
kwojtow(at)prawo.uni.wroc.pl
Uniwersytet Wrocławski
Constitutional Litigation in California about the Right to Get Married

Iwona Wróblewska, Jacek Czajowski
iwona_wroblewska(at)wp.pl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Antigua and Barbuda Constitution of 1981. Political System – Selected Issues

Jerzy Zajadło
jzajadlo(at)prawo.ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
American Constitution as a Compromise – the Embarrassing Problem of Slavery

Wojciech Zalewski
wojciech.zalewski(at)prawo.ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
American Doctrine of „the Slave of the State” – an Outworn Paradox or Still Grim Reality?

Krzysztof Zwierzchowski
Uniwersytet Śląski
Statewide Initiative Procedure in California

III. Sources of law – Institutions of legislative procedures – Constitutional Review of norms

Andrzej Bałaban
balaban(at)mec.univ.szczecin.pl
Uniwersytet Szczeciński
Compliance of Legal Amendments and the Regulations of the Minister of Justice who Acts as a Supervisor of the Justice System with the Constitution of the Republic of Poland

Tomasz Bąkowski
tb(at)prawo.ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
Towards the Codification of Substantive Administrative Law

Agnieszka Bień-Kacała
abien(at)law.uni.torun.pl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Honesty of Legislators Imposing Contributions

Ewelina Gierach
ewelina.gierach(at)sejm.gov.pl
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Parliamentary Control of the Constitutionality of the Draft Resolutions of the Sejm

Radosław Grabowski
drgrabowski(at)wp.pl
Uniwersytet Rzeszowski
Dysfunctionality of the Classification of Constitutions Due to the Mode of their Amendment on the Example of Contemporary European States

Mirosław Granat
m.granat(at)uksw.edu.pl
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Redemption of the Proceedings Before the Constitutional Tribunal in Case of the Preventive Review of International Agreements

Mariusz Jagielski
e-jagielski(at)poczta.pl
Uniwersytet Wrocławski
Constitutional Regulation of Social and Economic Matters (Theoretical Aspects)

Bogumił Jakubek
bogijak(at)op.pl
Sąd Rejonowy w Lęborku
Nature, Properties and the Legal Character of the Regulations of Parliamentary Clubs and Circles in Poland

Grzegorz Kryszeń
gieka107(at)poczta.onet.pl
Uniwersytet w Białymstoku
Code of Good Practice on Referendums

Iwona Małajny
willibert(at)interia.pl
Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego
Constitutions – Types and Concepts

Oktawian Nawrot
nawrot(at)ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
Taking the Constitution Seriously. The Constitutional Framework for the Regulation of Medically Assisted Procreation (Remarks on the Margins of Assessing the Compliance of Deputies’ Proposals to Amend the Act on Procurement, Storage and Transplantation of Cells, Tissues and Organs, Sejm documents 607 and 608)

Ryszard Piotrowski
r.j.j.piotrowski(at)uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski
Remarks on the Constitutionality of the Control of the Admissibility of Legislative Initiatives

Piotr Radziewicz
piotr.radziewicz(at)inp.pan.pl
Instytut Nauk Prawnych PAN
Notification as the Object of the Control by the Constitutional Tribunal

Piotr Uziębło
pedrou(at)interia.pl
Uniwersytet Gdański
Institution of the Public Hearing on Draft Laws in Poland (Selected Issues)

Grzegorz Wierczyński
grzegorz.wierczynski(at)prawo.ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
Internally Binding Acts as the Objects of the Abstract Control by the Constitutional Tribunal

Kamil Zeidler
kamil.zeidler(at)ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
About the Fiction of the Overall Knowledge of Law and the Hope for the Social Knowledge of Legal Principles

Marek Zubik
m.zubik(at)wpia.uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski
„Normative act” as the Object of the Control by the Constitutional Tribunal

IV. Organs and institutions of Polish Constitutional law – European Union contexts of activities – traditions and proposals

Ryszard Balicki  balicki(at)prawo.uni.wroc.pl
Artur Ławniczak lavka(at)prawo.uni.wroc.pl
Uniwersytet Wrocławski
Development of Polish and Lithuanian Statehood in Contemporary Times

Anna Chorążewska
anna.chorazewska(at)us.edu.pl
Uniwersytet Śląski
Status of the President of the Republic of Poland in the Context of the Constitutional Models of the Head of State in a Parliamentary System

Krzysztof Eckhardt
sekretariat.r(at)wspia.eu
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl - Rzeszów
Constitutional Ban on Holding Elections during a Period of Extraordinary Measures – a Few Doubts

Agnieszka Gajda
gajda_a(at)wp.pl
Uniwersytet Gdański
Proposals and Changes in the Scope of the Ombudsman Institution in Poland

Anna Jurkowska-Zeidler
anna.jurkowska(at)prawo.ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
Selected Aspects of the Constitutional Regulation of Issues Concerning the National Bank of Poland

Przemysław Kierończyk
przemyslaw006(at)onet.eu
Gdańska Szkoła Wyższa
In the 80th Anniversary of the Adoption of the „January Constitution”. Polemical Notes

Wieslaw Kraluk
kraslaw(at)vp.pl
Uniwersytet Gdański
On the Mandate of Representatives in the Political Context

Grzegorz Kulka
obywatelgk(at)wp.pl
Uniwersytet Wrocławski
Immunity and the Honor of a Deputy (an Officer) in the Second Republic

Anna Machnikowska
anna.machnikowska(at)ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
Reform of the Principles of Ownership in the Era of the Constitution of 3 May 1791

Lech Mażewski
doradcy(at)wp.pl
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
System of Government in the Drafts of the Constitution of the Republic of Poland Prepared by the Commissioner for Citizens’ Rights Janusz Kochanowski

Piotr Mikuli
p.mikuli(at)uj.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński
Simplified Procedures to Amend the Treaties Which are the Basis of the European Union (the So-called Procedures of „Footbridge”) in National Law. Polish Legislation in Comparison to British Solutions

Ryszard Mojak ryszard.mojak(at)umcs.lublin.pl
Artur Trubalski artur.trubalski(at)gmail.com
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Political Role and the Tasks of the Senate in the Process of the Integration of the Republic of Poland with the European Union

Sławomir Patyra
slawomir.patyra(at)poczta.umcs.lublin.pl
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Vote of No Confidence against a Minister as an Instrument for Carrying Out the Control Function by a Parliament

Sławomir Steinborn
s.steinborn(at)prawo.univ.gda.pl
Uniwersytet Gdański
Time Limitations of Starting the Proceedings Before the Tribunal of State

Jakub Stelina
jstelina(at)prawo.ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
Legal Nature of Constitutional Legal Employment Relations

Andrzej Szmyt
aszmyt50(at)wp.pl
Uniwersytet Gdański
About Parliamentary Issues Concerning the Access to Information

Zbigniew Witkowski zbywit(at)law.umk.pl
Maciej Serowaniec mserowaniec(at)umk.pl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Conditions of the Breach of the Principle of Subsidiarity by the Legislative Acts of the European Union in the Light of Reasoned Opinions Adopted by the Sejm and the Senate

Jarosław Zbieranek
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
National List of Candidate in the Electoral Law of the Second Republic of Poland

V. Constitutional Problems of other branches of Law and legal Science – Varia

Wojciech Adamczak
wojciech.adamczak(at)ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
Division of the Remuneration for Rescue at Sea Between the Ship Owner and the Ship’s Crew

Krzysztof Amielańczyk
amielan(at)interia.pl
Uniwersytet Gdański
Lucius Cornelius Sulla – dictator legibus scribundis et rei publicae constituende

Eugeniusz Bojanowski
ejb25(at)poczta.onet.pl
Uniwersytet Gdański
Non-governmental Organizations as an Expression of the Realization of the Idea of Civil Society

Tadeusz Maciejewski
t.maciejewski(at)ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
Origin, the Political and Constitutional Systems and the Collapse of the Free Cities of the Reich

Dorota Maśniak
d.masniak(at)prawo.univ.gda.pl
Uniwersytet Gdański
On the Constitutionality of the Proposed Compulsory Insurance of Buildings against Catastrophic Risks

Andrzej Powałowski
anpo(at)prawo.ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
Subjective and Objective Aspects of the Agricultural System

Mikołaj Pułło
sekretariat01(at)prawo.ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
Expectation as the Object of Protection in the Process of the Creation and Application of the Norms of Administrative Law on the Example of the Act on Family Benefits

Dorota Pyć
dpyc(at)prawo.univ.gda.pl
Uniwersytet Gdański
Protection of Ecological Connectivity as a Function of the Constitutional Principle of Sustainable Development on the Example of Ecological Corridors

Krzysztof Woźniewski
kwozniewski(at)prawo.univ.gda.pl
Uniwersytet Gdański
Court Referendary in Criminal Proceedings (Remarks on the Background of the Draft Law on the Amendment of the Code of Criminal Procedure)

VI. Faculty news and events

 


VOLUME 30 (2013)

Selected issues of Labor Law and Social Law
(ed. Jakub Stelina)

Sławomir Adamczyk sadamc(at)solidarnosc.org.pl
Barbara Surdykowska b.surdykowska(at)solidarnosc.org.pl
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
EUROPEAN FRAMEWORK AGREEMENTS AS A POSSIBLE COMPONENT OF THE EU’S INDUSTRIAL RELATIONS

Krzysztof Amielańczyk amielan(at)interia.pl
Bartosz Szolc-Nartowski bszolcnartowski(at)gmail.com
Uniwersytet Gdański
COMPULSION TO WORK AS A TOOL FOR THE REALIZATION OF PRIVATE AND CRIMINAL LEGAL LIABILITY IN ROMAN LAW

Tomasz Bąkowski tb(at)prawo.ug.edu.pl
Krzysztof Kaszubowski krzysztof.kaszubowski(at)prawo.ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
BREACH OF THE CONDITIONS OF A WORK PERMIT AS A BASIS FOR EXPULSION OF A FOREIGNER OR AN OBLIGATION TO LEAVE THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND FROM THE PERSPECTIVE OF ADMINISTRATIVE LAW AND PROCEDURE

Tadeusz Kuczyński
teka(at)prawo.uni.wroc.pl
Uniwersytet Wrocławski
FREEDOM OF CONTRACT (PARTIES’ AUTONOMY)

Maciej Łaga
mlaga(at)prawo.univ.gda.pl
Uniwersytet Gdański
SOME REMARKS ON THE ANTI-CRISIS AGREEMENT PROVIDED BY ART. 231A OF THE LABOUR CODE IN THE CONTEXT OF ITS SUBJECTIVE SCOPE AND DIFFERENTIATION OF LABOUR LAW

Dorota Maśniak
d.masniak(at)prawo.univ.gda.pl
Uniwersytet Gdański
PENSION SECURITY INDIVIDUAL ACCOUNT AS A WAY OF STRENGTHENING THE SOCIAL SAFETY

Andrzej Powałowski
anpo(at)prawo.ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
„SELF-EMPLOYMENT” UNDER POLISH LAW

Iwona Sierocka
katedrapp(at)uwb.edu.pl
Uniwersytet w Białymstoku
ACQUISITION AND TERMINATION OF THE RIGHT TO  A  PRE-RETIREMENT  ALLOWANCE

Arkadiusz Sobczyk
Arkadiusz.Sobczyk(at)sobczyk.com.pl
Uniwrsytet Jagielloński
ABOUT THE CURRENT MODEL OF THE PROTECTION OF PREGNANT WOMEN AND ITS INTERNAL CONTRADICTIONS

Tomasz Sowiński
sowinski.ug(at)wp.pl
Uniwersytet Gdański
REFLECTIONS ON THE PROGRESSIVE DEGRADATION OF THE PENSION SYSTEM IN POLAND

Jakub Stelina
jstelina(at)prawo.ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
USEFULNESS OF THE STATUTORY CONCEPT OF AN EMPLOYER IN A COLLECTIVE LABOUR LAW
 
Jakub Szmit

jszmit(at)prawo.univ.gda.pl
Uniwersytet Gdański
SOME REMARKS ON THE CREATION AND THE TERMINATION OF A TRADE UNION

Justyna Świątek-Rudoman
jrudoman(at)prawo.univ.gda.pl
Uniwersytet Gdański
WORK OF PERSONS DEPRIVED OF THEIR LIBERTY – SELECTED ISSUES FROM LABOUR LAW AND PENAL LAW

Andrzej Marian Świątkowski
kppips(at)wp.pl
Uniwersytet Jagielloński
THE RIGHT TO STRIKE OF INTERNATIONAL CIVIL SERVANTS

Joanna Unterschütz
joanna.unterschuetz(at)wp.eu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni
 SOME REMARKS ABOUT THE NEED TO IDENTIFY THE CRIMINAL LABOUR LAW

Waldemar Uziak
sekretariat04(at)prawo.univ.gda.pl
Uniwersytet Gdański
DISTRIBUTION OF WORKING TIME (REMARKS TO DISCUSSION)

Krzysztof Walczak
walczak(at)orlowski-patulski.pl
Uniwersytet Warszawski
SALARY REGIONALIZATION AND THE NON-DISCRIMINATION PRINCIPLE RELATED TO EMPLOYMENT

Alicja Wypych-Żywicka
a.wypych(at)prawo.univ.gda.pl
Uniwersytet Gdański
ABOUT THE ADMISSIBILITY OF CONCLUDING AN EMPLOYMENT CONTRACT BY PERSONS NOT HAVING THE STATUS OF A MINOR AND THEIR MEMBERSHIP IN THE OPEN PENSION FUND

Kamil Zeidler
kamil.zeidler(at)ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
SATISFYING THE CULTURAL NEEDS OF EMPLOYEES IN THE LIGHT OF ART. 16 OF THE LABOUR CODE

Marcin Zieleniecki
mzieleniecki(at)prawo.ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
PARTIAL PENSION

 


 

VOLUME 29 (2013)

Mare Liberum
Professor Andrzej Straburzyński Anniversary Book

(ed. Adam Wiśniewski)

Maciej Barczewski
mabar(at)panda.bg.univ.gda.pl
Uniwersytet Gdański
PROTECTION OF AUDIOVISUAL PERFORMANCES IN BEIJING TREATY OF 24 JUNE 2012

Mariusz Bogusz
m_bogusz(at)gd.onet.pl
Uniwersytet Gdański
THE PROBLEM OF THE FIRST INSTANCE AUTHORITY BOUND BY THE CASSATION DECISION OF THE APPEAL AUTHORITY IN THE LIGHT OF THE CODE ON ADMINISTRATIVE PROCEDURE

Zdzisław Brodecki brodecki(at)prawo.univ.gda.pl
Paulina Zajadło-Węglarz pzajadlo(at)prawo.univ.gda.pl
Uniwersytet Gdański
TOWARDS UNIVERSAL LAW

Dariusz R. Bugajski
D.Bugajski(at)amw.gdynia.pl
Akademia Marynarki Wojennej
ARCTIC SHIPPING IN THE LIGHT OF INTERNATIONAL LAW AND PRACTICE

Janina Ciechanowicz-McLean
prajcm(at)ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański
FROM THE INTERNATIONAL LEGAL PROTECTION OF THE BALTIC SEA ENVIRONMENT TO THE SUSTAINABLE USE OF NATURAL RESOURCES IN MARINE AREAS – ON THE ACHIEVEMENTS OF PROFESSOR ANDRZEJ STRABURZYNSKI

Janusz Gilas
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
(no e-mail)
POLISH TEXTBOOK OF INTERNATIONAL LAW

Zbigniew T. Godecki
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni
gda(at)op.pl
EUROPEAN COUNCIL’S COMPETENCE CONCERNING THE PROCEDURE OF THE TREATY AMENDMENT

Mirosław H. Koziński
Akademia Morska w Gdyni
wnkes(at)am.gdynia.pl
PLACE OF REFUGE

Katarzyna Łasak
Uniwersytet Gdański
k.lasak(at)prawo.univ.gda.pl
PROTECTION OF THE RIGHT TO COLLECTIVE BARGAINING IN THE EUROPEAN CONVENTION

Leonard Łukaszuk
Uniwersytet Gdański
(no e-mail)
USING SATELLITE TECHNOLOGY IN MARINE SCIENTIFIC RESEARCH

Andrzej Makowski
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
A.Makowski(at)amw.gdynia.pl
M/V „MAVI MARMARA“ AND „FREEDOM FLOTILLA“ CASES IN THE LIGHT OF THE CONTEMPORARY LAW OF ARMED CONFLICTS AT SEA

Dorota Maśniak
Uniwersytet Gdański
idamasniak(at)poczta.onet.pl
ROAD SAFETY AS AN ELEMENT OF PUBLIC SAFETY

Oktawian Nawrot
Uniwersytet Gdański
nawrot(at)univ.gda.pl
IN VITRO AS A LEGISLATIVE HARD CASE

Andrzej Powałowski
Uniwersytet Gdański
anpo(at)prawo.ug.edu.pl
LEGAL NAME OF A PRIVATE INDIVIDUAL

Dorota Pyć
Uniwersytet Gdański
dpyc(at)prawo.univ.gda.pl
RESPONSIBILITY FOR MARITIME SAFETY AND THE ENVIRONMENT IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT CODE (ISM CODE)

Andrzej Sylwestrzak
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
a.sylwestrzak(at)wp.pl
EXTERNAL SOVEREIGNTY AND INTERNAL JUSTICE IN THE DOCTRINE OF JEAN BODIN

Janusz Symonides
Uniwersytet Warszawski
januszsymonides(at)poczta.onet.pl
INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA – SPECIFICITY, JURISDICTION, PERSPECTIVES

Andrzej Szmyt
Uniwersytet Gdański
aszmyt50(at)wp.pl
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF POLAND IN THE LIGHT OF THE BILL TO AMEND THE CONSTITUTION

Tadeusz Wasilewski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
tadwas(at)law.uni.torun.pl
PRINCIPLES OF THE DELIMITATION OF A CONTINENTAL SHELF – SELECTED PROBLEMS

Adam Wiśniewski
Uniwersytet Gdański
praaw(at)wp.pl
ON RELIGIOUS SYMBOLS IN THE STRASBOURG JURISPRUDENCE

Krzysztof Woźniewski
Uniwersytet Gdański
kwozniewski(at)prawo.ug.edu.pl
PUBLIC LAW FUNCTIONS OF THE MASTER OF A SHIP DEFINED BY ART. 72 § 1 OF THE MARITIME CODE IN THE SPHERE OF CRIMINAL PROCEDURAL LAW – AN OUTLINE OF ISSUES

Jerzy Zajadło
Uniwersytet Gdański
jzajadlo(at)prawo.ug.edu.pl
LA JEUNE EUGENIE AND THE ANTELOPE: TWO TRAGIC CHAPTERS IN THE HISTORY OF THE LAW OF THE SEA

Wojciech Zalewski
Uniwersytet Gdański
wojciech.zalewski(at)prawo.ug.edu.pl
LEMKIN GENOCIDE – ABOUT THE STRUGGLE OF IDEALISM WITH REALPOLITIK

Kamil Zeidler
Uniwersytet Gdański
kamil.zeidler(at)univ.gda.pl
POLAND‘S NEW INTERNATIONAL OBLIGATIONS CONCERNING THE PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE
 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 13. Styczeń 2015 - 09:16; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski Ostatnia zmiana: piątek, 27. Maj 2022 - 10:33; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski